Karar Düzeltme İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi…

DANIŞTAY 4. Daire 2011/1234 E.N , 2011/1037 K.N.

İstemin Özeti:Davacı tarafından, 2002/10-12 nci dönemi geçici vergi ve vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açtığı davanın reddi üzerine düzenlenen 2 no’lu ihbarnamede yer alan vergi ziyaı cezasının vergi aslının bir katı olarak düzeltilmesine ilişkin düzeltme fişinde vade tarihinin 10.3.2006 olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, vergi ziyaı cezası için hesaplanan gecikme faizinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Ankara 5.Vergi Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. Davacının temyiz istemi Danıştay Dördüncü Dairesinin 5.5.2010 günlü ve E:2010/185, K:2010/2596 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Davacının karar düzeltme istemi de Ankara 5.Vergi Mahkemesinin 13.12.2010 günlü ve E:2008/2099, K:2010/2596 sayılı kararıyla süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir. Davacı, kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir…

Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.