Kamuya yararlı derneklerden olmayan derneğin, mal ve hizmet alımları ilişkin aldığı ihale kararı ve düzenlediği sözleşme ve ödeme belgelerinin damga vergisi hk.

Tarih 03/01/2012
Sayı B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-1
Kapsam

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı :B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-1                                                            03/01/2012

Konu : Kamuya yararlı derneklerden olmayan derneğin,

mal ve hizmet alımları ilişkin aldığı ihale kararı ve

düzenlediği sözleşme ve ödeme belgelerinin damga vergisi hk.

… EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAY DERNEĞİ

İlgi :   … tarih ve …sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, … Vergi Dairesinin mükellefi olan Derneğiniz tarafından hazırlanan bazı projelerin … Valiliğinin … projeleri değerlendirme merkezi tarafından kabul gördüğü, söz konusu proje giderlerinin … Merkezi tarafından Derneğinizin banka hesaplarına aktarıldığı, projede belirtilen mal ve hizmet alımları için derneğinizin proje takip komisyonu tarafından ihale kararı alındığı ancak mal ve hizmet alımlarında yazılı sözleşme düzenlenmediği belirtilerek, genel menfaatlere yararlı dernek kapsamında olduğu düşünülen derneğiniz tarafından söz konusu mal ve hizmet alımlarına ilişkin alınan ihale kararları, sözleşme ve ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V. Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 17 nci fıkrasında “Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar”ın istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; “II-Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 ve IV/1-a fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 maddesindeki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında, kamu yararına çalışan derneklerin, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun 8 inci madde hükmüne göre damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire kapsamında değerlendirilmeyen ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurum olmayan derneğiniz tarafından alınan ihale kararları ile mal ve hizmet alımları için yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisine konu teşkil etmeyecektir. Ayrıca söz konusu alımlara ilişkin olarak belli parayı ihtiva eden bir sözleşme düzenlenmemesi halinde de, sözleşmeye ait damga vergisi söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, hakkında kamuya yararlı dernek olduğuna dair Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar bulunmayan Derneğinizin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V/17 nci maddesi kapsamında damga vergisi muafiyeti bulunmayıp, derneğinizin mal ve hizmet alımları nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde, bu sözleşmenin Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası hükmü gereği damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Defterdar

 

Bir Cevap Yazın