Kamuya yararlı dernek statüsünde bulunmayan dernek tarafından engelli çocuklara verilecek el becerisi kurslarına ilişkin olarak düzenlenen protokolün damga vergisine ve söz konusu işin KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

Tarih 24/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-34-1165
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-34-1165                               24/12/2011

Konu : Kamuya yararlı dernek statüsünde bulunmayan dernek

tarafından engelli çocuklara verilecek el becerisi

kurslarına ilişkin olarak düzenlenen protokolün

damga vergisine ve söz konusu işin KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

….

İlgi :   … evrak kayıt tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, derneğinizce engelli çocuklara verilecek takı tasarımı ve el beceri kursları hakkındaki projenizin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce onaylandığı ve İŞKUR Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokolle ilgili olarak derneğinizin damga vergisinden ve katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

I-DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar başlıklı” bölümünün 17 inci fıkrasında, genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 23 ncü maddesinde, Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretlerinin, ilgili Kanunlarda Kurumun adı veya kuruluş kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu ifade edilmiştir.

Öte yandan, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu yararına çalışan derneklerin, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığımın görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, hakkında kamuya yararlı dernek olduğuna dair Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar bulunmayan Derneğinizin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V/17 nci maddesi kapsamında damga vergisi muafiyeti bulunmayıp, 4904 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden muaf olan İŞKUR Genel Müdürlüğü ile aranızda düzenlenecek protokole ilişkin damga vergisinin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde; “Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin”,

– 1/3-g maddesinde ise, “genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin”

katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan,Kanunun 17/1 inci maddesinde, Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi parti ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların, ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri ile tiyatro, konser salonu, kütüphane,sergi, okuma vekonferans salonlarıile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Derneğinizin kamu menfaatine yararlı dernekler arasında yer almaması nedeniyle, derneğinizce engelli çocuklara verilecek takı tasarımı ve el beceri kurslarının yukarıdaki hüküm kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından tarafınızca ifa edilen bu hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü V.

Bir Cevap Yazın