Kamu tüzel kişiliğini haiz kurumun almış olduğu ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 02/01/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-1 Sayılı Liste-5
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-1 Sayılı Liste-5                                                              02/01/2012

Konu : Kamu tüzel kişiliğini haiz kurumun almış olduğu ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :   … tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin … Ortaklığı A.Ş. ile hasılat paylaşımı esasına göre iş yaptığı belirtilerek, … Ortaklığı A.Ş.’nin aldığı ihale kararlarının damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 ncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II- Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesindeki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 123 üncü maddesinde, kamu tüzel kişiliğinin, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kamu tüzel kişiliği, yasama organı tarafından çıkarılacak bir kanunla ya da idare tarafından kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılacak bir idari işlemle kurulabilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire kapsamında bulunmayan, ancak kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan, sermayesinin büyük bir bölümü ve yönetiminin tamamı Toplu Konut İdaresi Başkanlığında bulunan ve kuruluş amacı doğrultusunda faaliyet gösterdiği alanda kamu gücü ayrıcalıklarına sahip Kamu İhale Kanununa tabi kamu tüzel kişiliğini haiz … Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından alınacak ihale kararlarının, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesi gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

                                          Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.