Kamu kurumu tarafından açılan ihalede sigorta şirketinin damga vergisi muafiyeti hk.

Tarih 22/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-Damga V. 2 /V-21-168
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-Damga V. 2 /V-21-168                                    22/12/2011

Konu : Kamu kurumu tarafından açılan ihalede sigorta

şirketinin damga vergisi muafiyeti hk.

 

… SİGORTA ŞİRKETİ

 

İlgi :    …. tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, …. Genel Müdürlüğünün açmış olduğu ihalede düzenlenen kağıtlara ilişkin olarak şirketinizin damga vergisinden muaf olup olmadığı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi dairelerden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 21 numaralı fıkrasında, sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının, kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, …. Genel Müdürlüğünün açtığı ihalede düzenlenen Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlara ait damga vergisinin, şirketinizin Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/21 fıkrası kapsamında damga vergisi muafiyeti bulunması nedeniyle, kişi konumunda bulunan …. Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesi gerekmekte olup, söz konusu verginin ödenmemesi durumunda ise vergi ve cezadan adı geçen Kurumla birlikte şirketinizin de müteselsilen sorumlu olacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.