İzale-i şuyu yoluyla yapılan satışa ilişkin ihale kararının, toplam ihale bedeli üzerinden mi, hisseye isabet eden kısım düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden mi damga vergisine tabi olacağı hk.

Tarih 20/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2011-569-319
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2011-569-319                                                   20/04/2012

Konu : İzale-i şuyu yoluyla yapılan satışa ilişkin ihale kararının,

toplam ihale bedeli üzerinden mi, hisseye isabet eden kısım

düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden mi damga vergisine

tabi olacağı hk.

 

İlgi :   …2011 tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 1/3 oranında hisse sahibi olduğunuz parselin izale-i şuyu yoluyla satışına ilişkin ihalenin uhdenizde kaldığı belirtilerek, söz konusu ihale kararına ilişkin damga vergisinin toplam ihale bedeli üzerinden mi, hissenize isabet eden kısım düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden mi ödeneceği hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde ise bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispî veya maktu olarak alınacağı, nispî vergide, kâğıtların nev’i ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kayıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hâsıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “II-Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesindeki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

İzale-i şuyu suretiyle yapılan satışlarda taşınmazın belirli bir hissesinin değil tamamının satışı söz konusu olduğundan, söz konusu satışlar nedeniyle alınan ihale kararına ilişkin damga vergisinin satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, hissenizin bulunduğu parselin izale-i şuyu yoluyla satışına ilişkin alınan ihale kararının, ihtiva ettiği toplam satış bedeli üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesi gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Bir Cevap Yazın