İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE

Esas Sayısı : 2005/93

Karar Sayısı : 2005/48

Karar Günü : 27.9.2005

Resmi Gazete Tarih-Sayısı : Geri çevirme

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede;

Mahkeme’nin, 5252 sayılı “Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 9. maddesini gözeterek davada uygulayacağı kuralı belirledikten sonra Anayasa’ya aykırılık itirazında bulunması gerekirken, söz konusu kuralın uygulanma olasılığını dikkate alarak ve hangi nedenlerle uygulanacak kural olduğunu belirlemeden başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle gerekli incelemeler yapılarak uygulanacak kural belirlendikten sonra başvuruda bulunulması için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, A. Necmi ÖZLER’in “İtiraz konusu kuralın başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu kurala ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği” yolundaki karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 27.9.2005 gününde karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.