İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1994/74

Karar Sayısı: 1994/71

Karar Günü : 27.9.1994

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi; bir davaya bakmakta olan mahkemenin o dava nedeniyle uygulanacak yasa kuralını Anayasa’ya aykırı bulması durumunda, bu yoldaki gerekçeli kararı, dosya içeriğinde konuyla ilgili gördüğü belgelerin örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndereceğini öngörmektedir.

İncelenen dosyada, Danıştay 10. Dairesi’nin 18.5.1994 günlü, Esas 1993/1814 sayılı kararının sonunda üyeler Aysel PEKİNER ile Burhan ÖÇ’ün ad ve soyadlarının altında imza yerine, yalnız (x) işareti bulunduğu, imzaların gerekçeli karar metninde değil karşıoy gerekçelerini içeren ek sayfalarında olduğu saptanmıştır. Konuyla ilgili genel kuralların zorunlu kıldığı

biçimde kararın sonunda imzaların bulunmaması yanında Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nce kabule kararları için bu tür uygulama ya da yönteme/olur veren ayrık

bir kural da yoktur. Bu durumuyla gerekçeli kararın, incelemeye geçmeyi engelleyen nitelikte, imzaları eksiktir.

Bu eksiklik nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, Güven DİNÇER, Selçuk TÜZÜN, Mustafa BUMİN ile Lütfi F.TUNCEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

27.9.1994 gününde karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

KARŞIOY YAZISI

ihtira Beratı Yasası’nın 3. maddesinin kısmen Anayasa’ya aykırı olduğu savıyla iptali için Danıştay 10. Dairesi’nce Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen dosyadaki gönderme kararında iki üye karşıoy kullanmış ve kararın sonundaki ad ve soyadlarının altına (X) işareti konulduktan sonra bu kısma imza atılmamış, azlık oyunun sonuna imza atılmıştır.

2575 sayılı Danıştay Yasasının 51. maddesinde ve 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasası’nın 24/h bendinde, toplantıya katılanların ad ve soyadlarının kararda belirtileceği ve kararların toplantıya katılan Başkan ve Üyeler tarafından imzalanacağı hükme bağlanmıştır.

2575 sayılı Yasa’nın yürürlükten kaldırdığı 521 sayılı Danıştay Yasası’nda da aynı hüküm yer aldığı halde Danıştay’ın tüm dairelerinde bugüne kadar azlıkta kalanlar karara ekli azlık oylarını imzalamakla yetinmişler, ayrıca kararın altında yer alan (X) işaretinin bulunduğu kısmı imzalamamışlardır.

Yıllardır devam eden uygulamada karar azlık oyu ile birlikte bütün olarak kabul edilmiş ve azlık oyunu imzalamakla imzaya ilişkin eksikliğin tamamlandığı kabul edilmiştir. Ayrıca, bugüne kadar da ne uygulamada ve ne de teoride bu haliyle Danıştay kararının eksik sayılacağı yolunda herhangi bir düşünceye yer verilmemiştir.

Herne kadar 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesinde. Anayasa Mahkemesi’nce yapılan ilk incelemede, noksanlıkları olduğu anlaşılan işlerin, noksanlıkların tamamlanması için geri çevrileceği hükmüne yer verilmiş ise de, yargılama usulüne ilişkin yorum ve anlayış tarzından kaynaklanan imza konusundaki bu uygulamanın eksiklik olarak nitelenmesi yerin değildir. Aksi düşüncenin kabulü halinde idarî yargı yerlerince verilen kararlar bir bakıma “biçimsel” yönden Anayasa Mahkemesi’nce denetlenmiş olur.

Açıklanan nedenle dosyada eksiklik bulunmadığı ve esasının incelenmesine geçilmesi gerekeceği kanısıyla çoğunluk görüşüne karşıyız.

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Lütfi F. TUNCEL

 

KARŞIOY YAZISI

Davaya bakmakta olan Danıştay Onuncu Dairesi 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi uyarınca uygulanacak kuralı Anayasa’ya aykırı görüp bu konudaki gerekçeli kararı yazarak, iptal istemiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermiştir.

Anayasa’nın 148. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya uygunluk denetimi yapar.

Kararın ekseriyetle verildiği belirlenmiş, muhalif kalanlar ayrıca gerekçeli olarak açıkladıkları karşı görüşlerini imzalamışlardır. Bu suretle 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 51. maddesinde ve diğer yasalarda kararlar konusunda öngörülen koşullar yerine getirilmiştir.

Yasal bir eksiklik bulunmadığı, esasa geçilmesi gerektiği kanısında olduğumdan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Üye

Selçuk TÜZÜN

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.