İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1989/34

Karar Sayısı : 1989/46

Karar Günü : 14.11.1989

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Anayasa Mahkemesi’nin 27.9.1989 günlü kararının gereği yerine getirilmek üzere 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. Maddesi uyarınca İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ile Muammer TURAN’IN: “6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16 ncı maddesinde “Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçeye dayanarak hak iddia edemezler” hükmü karşısında dava dilekçesindeki Anayasaya aykırılık iddiasına süresinde cevap vermeyen davalının özel olarak mütalâa ve savunmasının alınmasına gerek olmadığı” yolundaki karşıoyları ve oyçokluğuyla,

14.11.1989 gününde karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye
Mahmut C. CUHRUK Yekta Güngör ÖZDEN Necdet DARICIOĞLU
Üye Üye Üye
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU Muammer TURAN Mehmet ÇINARLI
Üye Üye Üye
Servet TÜZÜN İhsan PEKEL Selçuk TÜZÜN
Üye Üye
Ahmet N. SEZER Erol CANSEL


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.