İŞÇİNİN BELEDİYEDE MEVZUATA AYKIRI İŞE ALINMASI VE İŞE İADESİ

T.C
YARGITAY
22.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/5111
KARAR NO: 2015/8454
KARAR TARİHİ:2.3.2015

>MEVZUATA AYKIRI İŞE ALMA— İŞE İADE

ÖZET:Yapılacak araştırma sonucunda, iş sözleşmesinin mevzuata aykırı ve yetkisiz bir şekilde oluşturulması söz konusu ise, hukuki işlemin geçersizliği sonucuna bağlı olarak davanın reddine karar verilmeli, aksi halde ise davanın kabulüne karar verilmelidir.

Davacı İsteminin Özeti:Davacı; davalı Gemerek Belediyesinde İş Kur aracılığıyla kadrolu (daimi) sıvacı unvanı ile 24.03.2014 tarihinde göreve başladığını, göreve başladığından beri sigorta primlerinin ve maaşların eksik yatırıldığını, siyasi ve idari olarak mobing uygulanarak iş sözleşmesinin hiçbir sebep gösterilmeksizin haksız, sözlü ve fiili olarak feshedildiğini, çalıştığı süre içinde sözleşmenin haklı ve geçerli sebeple feshine sebep olabilecek bir davranışı olmadığını, davalı işveren tarafından hiçbir sebep gösterilmeksizin ve haksız olarak iş sözleşmesinin sözlü olarak sonlandırıldığını, feshin geçersizliğini, işe iadesini, fesihten itibaren boşta geçen süre ve göreve başlama tarihinden itibaren eksik ödenen maaş ve sigorta primlerine ilişkin ücret ve sosyal hakların işverenden tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davalı belediyeye 5620 sayılı Kanun gereğince geçici işçi olarak alındığından bahisle yapılan 27.06.2014 günlü fesih bildiriminin, davacının sürekli işçi kadrosuna geçtiği artık geçici işçi olmadığı, toplamda altı aydan fazla çalıştığı, bu sebeple hakkında 5620 sayılı Kanun’un uygulanamayacağı değerlendirilerek iş sözleşmesinin geçerli ve haklı bir sebeple feshedilmediği gerekçesiyle işe iadesine karar verilmiştir.

Temyiz:Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:
Dosya kapsamında davalı belediyeya ait "24.03.2014 tarihinde belediyemizde kadrolu işçi olarak atamanız yapılmıştır.” ibaresini içerir yazı ile davalının kadroya geçiş işlemi yapılmış ve ardından 26.05.2014 tarihinde “belediyemizde daimi işçi kadrosuna atamanız yasalara uygun yapılmadığından (6111 sayılı kanunun 7. maddesi; bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılmaz dendiğinden ve gemerek belediyesi nakil yaptığından) atamanızın yanlış yapıldığı anlaşılmıştır ve ücretiniz geçici işçi hesabından yapılmıştır.” diyerek söz konusu işlemden dönülmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Öte yandan, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde de, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin sözleşmeli personel pozisyonlarına veya sürekli işçi kadrolarına geçirilme şartı ve yöntemi düzenlenmiştir. Buna göre maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam altı ay veya daha fazla süreyle geçici işçi olarak çalışmış olmak gerekir.

5620 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre ise, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1. madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz. Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir malî yılda altı aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak işçiler için her malî yılda maddede belirtilen mercilerden geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz. İl özel idareleri ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) bu fıkra hükümlerine göre geçici işçi çalıştırılabilmesine ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

5620 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasına göre de “Bu Kanunun 1. maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ve bu kanunun 3. maddesi kapsamına girmeyen geçici işçiler, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca bir malî yılda altı aydan az olmak üzere ve bu Kanunun 3. maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir.” Aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise “Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu Kanun’un 3. maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar.”

Somut olayda, davacının iş sözleşmesi, 5620 sayılı Kanuna göre geçici işçilerin bir mali yıl içerisinde en fazla beş ay yirmidokuz gün çalıştırılabileceği gerekçeleriyle feshedilmiştir. Dayanak ise kadrolu işçiliğe dair düzenlemenin işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamayacağı gerekçesiyle iptalidir. Ancak bu belirlemenin doğruluğu araştırılmamış, doğrudan işçinin kadrolu olduğu tespiti ile karar verilmiştir. Mahkemece davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar verilmiş ise de, yapılan araştırma eksik ve hüküm kurmaya yeterli bulunmamaktadır.

Mahkemece, öncelikle davalı Belediye’nin norm kadro sayısı belirlenmeli, norm kadroda açık bulunduğu takdirde, bu açıklığın hangi usulle doldurulması gerektiği, davalı Belediye’nin 5620 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra mevsimlik ve kampanya işleri dışında geçici işçi istihdam etme imkan ve yetkisinin bulunup bulunmadığı hususları İçişleri Bakanlığı’ndan sorulmalı, kanuna aykırı geçici işçi çalıştırılması söz konusu ise Bakanlık tarafından bu konuda yapılan denetimler sonucunda ne tür bir karar verildiği ve varsa bu konudaki soruşturma evrakı getirtilerek mevzuata aykırı istihdamın söz konusu olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Yapılacak araştırma sonucunda, iş sözleşmesinin mevzuata aykırı ve yetkisiz bir şekilde oluşturulması söz konusu ise hukuki işlemin geçersizliği sonucuna bağlı olarak davanın reddine karar verilmeli, aksi halde ise şimdiki davanın kabulüne karar verilmelidir. Mahkemece, anılan hususlar gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Prş Mar 26, 2015 6:13 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 97


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın