İşçi Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı       : 2007/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı    : 2011/34

Karar Günü     : 30.11.2011

R.G. Tarih-Sayı     : 15.12.2011-28143

                   I- MALİ DENETİMİN KONUSU

                   İşçi Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

                   II- İLK İNCELEME

                   İşçi Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; ‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

                   III- ESASIN İNCELENMESİ

                   Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

                   Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde İşçi Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 1.077.772,25 YTL., borçlarının 49.937,43 YTL., giderlerinin 1.037.019,28 YTL., alacaklarının 9.493,34 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 81.197,06 YTL. olduğu, gelir ve borç rakamları toplamı ile gider, alacak ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

                   A- Gelirlerin İncelenmesi

                   1- Genel Merkez Gelirleri

                   Parti Genel Merkezi gelirleri 237.968,81 YTL. olarak gösterilmiştir.

                   Bunun 49.740,02 YTL. si gelecek yıla devreden borçlar, 10.645,84 YTL. si geçen yıldan devreden alacaklar, 5.716,87 YTL. si geçen yıldan devreden nakit mevcudu, 44.162,68 YTL. si bağış gelirleri ve 127.703,40 YTL. si alınan örgüt yardımlarından oluşmaktadır.

                   Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

                   2- İl Örgütleri Gelirleri

                   Parti’nin il örgütleri gelirleri 889.740,87 YTL. olarak gösterilmiştir.

                   Bunun 197,41 YTL. si gelecek yıla devreden borçlar, 497 YTL. si geçen yıldan devreden alacaklar, 66.406,47 YTL. si geçen yıldan devreden nakit mevcudu, 378.142,88 YTL. si aidat gelirleri, 304.010,58 YTL. si bağış gelirleri, 20.576,55 YTL. si satış ve etkinlik gelirleri, 3.953 YTL. si diğer gelirler ve 115.956,98 YTL. si alınan örgüt yardımlarından oluşmaktadır.

                   İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

                   B- Giderlerin İncelenmesi

                   1- Genel Merkez Giderleri

                   Parti Genel Merkezi giderleri 223.364,81 YTL. olarak gösterilmiştir.

                   Bunun 31.481,89 YTL. si geçen yıldan devreden borçlar, 9.493,34 YTL. si gelecek yıla devreden alacaklar, 38.246,42 YTL. si personel giderleri, 81.094,66 YTL. si genel yönetim giderleri, 3.967,50 YTL. si gezi, seçim ve toplantı giderleri, 40.356 YTL. si etkinlik giderleri ve 18.725 YTL: si verilen örgüt yardımlarından oluşmaktadır.

                   Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 14.604 YTL. dir.

                   Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konular dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

                   AÇIKLAMA

                   2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2006 yılı için 45,33 YTL.) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

                   2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; ‘Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.

                  

                  

                   Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76. maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

                   İşçi Partisi Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı konular 19.9.2011 tarih ve 124-3335 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’na sorulmuş, söz konusu yazıya parti tarafından 11.10.2011 tarih ve 35 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.

                   1- Parti adına düzenlenmemiş ve kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarının gider yazılması nedeninin açıklanması ve varsa bu harcamaların parti adına ve parti faaliyeti için yapıldığını gösteren belgelerin gönderilmesi partiden istenmiş, parti yetkilileri söz konusu harcamaların parti başkanlık kurulunun 3.1.2005 gün ve 88 sayılı kararı gereği parti faaliyeti için yapıldığını, seyahat belgelerinin parti tüzel kişiliği adına tanzimi mümkün olmadığından yolculuğu yapan üyeler adına düzenlendiğini belirtmişlerdir.

                   Parti yetkililerince ibraz edilen başkanlık kurulu kararı, örgütlenme bürosu kurulmasına ve bu büroda kimlerin görevlendirileceğine ilişkin olup, 3.1.2005 tarihinde alınmıştır. Kararda, örgütlenme bürosunda görevlendirilen üyelerin isimleri sıralanmış ve bu üyelerin olanaklarının elvermemesi durumunda ulaşım giderlerinin parti tarafından, yiyecek ve diğer giderlerinin ise kendilerince karşılanması şeklinde genel ifadeler yer almıştır. Söz konusu seyahat harcamaları 2006 yılında yapılmış olup, parti yetkililerince söz konusu kişilerin bu seyahatleri belirtilen parti faaliyetleri için yaptığını gösteren bir belge sunulmamıştır.

                   Partinin gider yazdığı seyahat belgelerinin çoğunda ya parti adına fatura kesilmiş ya da kişi adıyla beraber parti adına da belgede yer verilmiştir. Aşağıda belirtilen seyahat belgeleri ise bunların dışında kalanlar olup, gider belgeleri arasında bu kişilerin söz konusu seyahatleri parti adına ve parti faaliyeti için yaptıklarını gösteren herhangi bir belge bulunmadığı gibi cevap yazısı ekinde de herhangi bir belge ibraz edilmemiştir.

                   Parti adına düzenlenmemiş ve kişiler adına düzenlenmiş belgelerle yapılan ve aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 2.932,50 YTL. tutarındaki harcama parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

Yevmiye Tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Biletin

Tarih ve Nosu

Tutarı
3.1.2006/3 Tren bileti 3.1.2006 – 190353       17,75
10.1.2006/13 Hüseyin Karanlık Otobüs bileti 10.1.2006 – 160368       14,5
19.1.2006/22 Ferit İlsever Uçak bileti 19.1.2006 – 2352411950903       79
5.2.2006/51 Hüseyin Karanlık Otobüs bileti 5.2.2006 – 404822       25
10.2.2006/59 Tren bileti 10.2.2006 – 53601       22
      ‘           ‘    ‘       ‘ 10.2.2006 – 53602       22
11.2.2006/61 Hüseyin Karanlık Otobüs bileti 11.2.2006 – 56962       26,5
14.2.2006/64      ‘             ‘      ‘         ‘ 14.2.2006 – 370376       14,5
27.2.2006/87      ‘         ‘ 27.2.2006 – 368194       35
13.4.2006/142 Osman Kuruca      ‘         ‘ 15.4.2006 – 611634       26,5
17.4.2006/144      ‘           ‘      ‘         ‘ 18.4.2006 – 544074       26,5
27.4.2006/159 Bayram Yurtçiçek      ‘         ‘ 27.4.2006 – 434601       25
4.5.2006/166 Nusret Senem Uçak bileti 4.5.2006 – 2352413557911     178
5.5.2006/168 Dursun Otobüs bileti 5.5.2006 – 458744       15
     ‘           ‘      ‘      ‘         ‘ 5.5.2006 – 458745       15
12.5.2006/176 Bayram Yurtçiçek      ‘         ‘ 10.5.2006 – 436200   25
16.5.2006/180 Nusret Senem Uçak bileti 16.5.2006 – 2352413732833 248
27.5.2006/197      ‘          ‘     ‘        ‘ 27.5.2006 – 2352413894959 168
20.6.2006/219 Dursun Otobüs bileti 20.6.2006 – 928058       38
      ‘           ‘      ‘      ‘         ‘ 20.6.2006 – 928059  38
24.6.2006/227 M. Bedri Gültekin      ‘         ‘ 24.6.2006 – 284107      25,25
25.6.2006/228      ‘              ‘      ‘         ‘ 25.6.2006 – 299987 13,25
      ‘           ‘      ‘         ‘ 25.6.2006 – 447554 40
28.6.2006/231      ‘         ‘ 28.6.2006 – 1098 15
30.6.2006/235      ‘         ‘ 30.6.2006 – 15930 45
22.7.2006/257 Mehmet Aytekin Tren bileti 22.7.2006 – 830017 22
24.7.2006/258 Osman Kurucu Otobüs bileti 25.7.2006 – 935926 31,25
25.7.2006/259 Ali Mercan      ‘         ‘ 25.7.2006 – 148508 25
26.7.2006/260 Osman Kuruca      ‘         ‘ 26.7.2006 – 967515 31,25
1.8.2006/269 Mehmet Bedri Gültekin      ‘         ‘ 1.8.2006 – 176682 15
6.8.2006/271 Bayram Yurtçiçek Tren bileti 6.8.2006 – 637630 17
     ‘           ‘       ‘             ‘    ‘       ‘ 6.8.2006 – 637631 17
7.8.2006/272 Nusret Senem Uçak bileti 7.8.2006 – 2352415322656    308
16.8.2006/282      ‘          ‘     ‘        ‘ 16.8.2006 – 2352414678668    157
      ‘           ‘ Tren bileti 16.8.2006 – 933408      17
      ‘           ‘    ‘       ‘ 16.8.2006 – 933409 17
18.8.2006/286 Bayram Otobüs bileti 18.8.2006 – 530159 25
20.8.2006/289 Nusret Senem      ‘         ‘ 20.8.2006 – 477953 30
21.8.2006/291      ‘         ‘ 21.8.2006 – 94987 50
23.8.2006/294 Mehmet Bedri Gültekin      ‘         ‘ 23.8.2006 – 476960 15
24.8.2006/296          ‘                  ‘      ‘         ‘ 24.8.2006 – 754018 14
      ‘           ‘ Dursun      ‘         ‘ 24.8.2006 – 84627 25
      ‘           ‘      ‘      ‘         ‘ 24.8.2006 – 84628 25
      ‘           ‘ Bayram Yurtçiçek Tren bileti 24.8.2006 – 543261 12,25
28.8.2006/300 Otobüs bileti 28.8.2006 – 780717 15
29.8.2006/302      ‘         ‘ 29.8.2006 – 772793 17
      ‘           ‘ Nusret Senem      ‘         ‘ 29.8.2006 – 51584 54
      ‘           ‘      ‘           ‘ Tren bileti 29.8.2006 – 920543 65
      ‘           ‘ Bayram Yurtçiçek    ‘       ‘ 29.8.2006 – 280849 12,25
29.8.2006/303

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.