İşçi Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı     :  2010/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı  :  2014/85
Karar Günü  :  17.12.2014
R.G. Tarih-Sayı  :  30.01.2015-29252

       I- MALİ DENETİMİN KONUSU

                   İşçi Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

           

       II- İLK İNCELEME

       Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN, M. Emin KUZ ve Hasan Tahsin GÖKCAN’ın katılımlarıyla yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 17.12.2014 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

       III- ESASIN İNCELENMESİ

       İşçi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Sadettin CEYHAN tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

       Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı gelirleri toplamının 1.627.816,46 TL ve giderleri toplamının 1.575.235,67 TL olduğu, gelecek yıla devreden nakit tutarının ise 164.543,69 TL olduğu anlaşılmaktadır.

       Parti 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle Partinin 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

       A- Gelirlerin İncelenmesi

      

       1- Genel Merkez Gelirleri

       İşçi Partisi Genel Merkezinin 2009 yılı gelirleri toplamı 269.952,07 TL olup bunun 49.710,16 TL’si bağışlardan, 188.208,00 TL’si alınan örgüt yardımlarından, 32.033,91 TL’si önceki yıl gelirlerinden oluşmaktadır.

       Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

       2- İl Örgütleri Gelirleri

                   Parti il örgütlerinin 2009 yılı gelirleri toplamı 1.357.864,39 TL olup bunun 503.491,27 TL’si üye yıllık aidatlarından, 422.672,38 TL’si bağışlardan, 216.840,44 TL’si alınan örgüt yardımlarından, 9.952,00 TL’si parti etkinlik gelirlerinden, 12.325,25 TL’si satış gelirlerinden, 4.952,59 TL’si diğer gelirlerden, 187.630,46 TL’si önceki yıl gelirlerinden oluşmaktadır.

                   Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

                   B- Giderlerin İncelenmesi

                  

                   1- Genel Merkez Giderleri

                   Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri toplamı 363.640,79 TL olup bunun 151.485,05 TL’si yönetim giderlerinden, 65.882,13 TL’si personel giderlerinden, 31.032,81 TL’si gezi, seçim, toplantı giderlerinden, 204,80 TL’si vergi giderlerinden, 115.036,00 TL’si geçmiş yıl giderlerinden oluşmaktadır.

                   Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 8.668,31 TL’dir.

                   Parti Genel Merkezinin 2009 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

                         1- Parti adına düzenlenmeyip kişiler adına düzenlenen ve detayı aşağıdaki tabloda gösterilen seyahat harcamaları parti bütçesinden karşılanmıştır.

Yevmiye Tarihi ve Numarası Yolcunun Adı Soyadı Tutarı (TL)
6.1.2009/6             – 22
7.1.2009/7             – 20
8.1.2009/9 Hüseyin KARANLIK 22
15.1.2009/15             – 40
20.1.2009/22             – 60
22.1.2009/25             – 50
23.1.2009/27 Mehmet AKKAYA 35
26.1.2009/29 Hüseyin KARANLIK 20
27.1.2009/31 Kenan İLERİ 40
1.2.2009/38          – 20
2.2.2009/40 Hüseyin KARANLIK 30
4.2.2009/41 Mehmet AKKAYA 30
5.2.2009/42 Hüseyin KARANLIK 42
9.2.2009/47 Mehmet AKKAYA 15
10.2.2009/49 Hüseyin KARANLIK 22
11.2.2009/51          – 104
15.2.2009/55 Kenan İLERİ 20
17.2.2009/58 Hüseyin KARANLIK

Bayram YURTÇİÇEK

85
19.2.2009/62 Kenan İLERİ 22
27.2.2009/71 Mehmet AKKAYA 30
1.3.2009/75       ”         “ 25
2.3.2009/76       ”         “ 23
4.3.2009/78 Hasan AKŞEN 25
6.3.2009/80 Mehmet AKKAYA 23
9.3.2009/82 Bayram YURTÇİÇEK

Gönül YURTÇİÇEK

162
13.3.2009/89 Mehmet AKKAYA 20
19.3.2009/98      ”         “ 18
21.3.2009/100 Bayram YURTÇİÇEK

Gönül YURTÇİÇEK

258
28.3.2009/110 Hüseyin KARANLIK 10
29.3.2009/111 Mehmet AKKAYA 23
4.4.2009/116      ”         “ 10
6.4.2009/117      ”         “ 30
9.4.2009/121 Kamil DEDE 52
12.4.2009/123 Hüseyin KARANLIK 20
17.4.2009/126      ”         “ 20
21.4.2009/131           – 35
23.4.2009/134 Mehmet AKKAYA 62
26.4.2009/138     ”         “ 43,80
2.5.2009/147 Hüseyin KARANLIK 23,70
4.5.2009/148 Mehmet AKKAYA 20
11.5.2009/153 Hüseyin KARANLIK 15
20.5.2009/165 Mehmet AKKAYA 15
21.5.2009/167 Bayram YURTÇİÇEK 105
26.5.2009/169 Mehmet AKKAYA 35
01.6.2009/174     ”         “ 45
04.6.2009/176     ”         “ 25
8.6.2009/178 Bayram YURTÇİÇEK 40
10.6.2009/181 Nusret SENALP 43,93
14.6.2009/185           – 15
19.6.2009/191 Mehmet AKKAYA

Hüseyin KARANLIK

65
15.7.2009/215 Hasan AKSEN 50
17.7.2009/216 Hüseyin KARANLIK 45
21.7.2009/220         ”         “ 20
25.7.2009/225 Bayram YURTÇİÇEK 64
4.8.2009/233        ”         “ 114
6.8.2009/236 Mehmet AKKAYA 65
11.8.2009/239           – 10
12.8.2009/241 Hasan AKSEN 30
17.8.2009/246 Hüseyin KARANLIK 20
20.8.2009/249        ”         “ 15
21.8.2009/251        ”         “ 17
29.8.2009/259 Bayram YURTÇİÇEK 30
7.9.2009/266      ”         “ 164
14.9.2009/275      ”         “ 20
15.9.2009/276 Fikret AKFIRAT 30
27.9.2009/287 Bayram YURTÇİÇEK 35
28.9.2009/288        ”         “ 70
29.9.2009/290        ”         “ 35
1.10.2009/294        ”         “ 198
5.10.2009/298              – 15
9.10.2009/300 Bayram YURTÇİÇEK 64
13.10.2009/302 Hüseyin KARANLIK 20
16.10.2009/304            – 40
23.10.2009/315 Bayram YURTÇİÇEK 20
24.10.2009/317 Hüseyin KARANLIK 27
6.11.2009/329 Bayram YURTÇİÇEK 30
8.11.2009/331         ”         “ 20
9.11.2009/332         ”         “ 25
21.11.2009/342         ”         “ 15
7.12.2009/356               – 12
11.12.2009/360 Hüseyin KARANLIK 30
13.12.2009/361              – 33
14.12.2009/362 Hüseyin KARANLIK 23
24.12.2009/370 Bayram YURTÇİÇEK 40
TOPLAM 3.482,43

           Yukarıda detayı verilen seyahat giderlerinin parti bütçesinden yapılması nedenleri 18.6.2014 gün ve 33787353-107.2.829 sayılı yazımızla Partiye sorulmuştur. Parti yetkilileri göndermiş oldukları yazıda, seyahat giderleri parti bütçesinden karşılanan kişilerin Merkez Karar Kurulu üyesi kişiler olduğu, söz konusu harcamaların parti amaçları doğrultusunda yapılan seyahatlere ilişkin giderler olduğu cevabını vermişlerdir.

           Ancak harcama belgeleri arasında, söz konusu seyahatlerin parti adına ve parti faaliyeti için yapıldığını gösteren herhangi bir belge bulunmadığı gibi cevap yazısı ekinde de söz konusu harcamaların siyasi parti faaliyetleriyle ilişkili olduğunu kanıtlayıcı bir belge ibraz edilmemiştir.

           Dolayısıyla söz konusu seyahat giderlerinin parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden; 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 3.482,43 TL’nin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.

                   2- Aşağıdaki tabloda detayı gösterilen gecikme bedelleri parti bütçesinden karşılanmıştır.

Yevmiye Tarihi ve Numarası Sıra Numarası Mahiyeti Tutarı
6.3.2009/80 40058

40054

40049

40045

Sigorta Primi gecikme zammı 3.570,34
2.4.2009/115 40124

40118

 

Sigorta Primi gecikme zammı 1.650,97
28.4.2009/142 40194

40198

40202

40190

 

Sigorta Primi gecikme zammı 1.826,78
28.5.2009/171 40055

40060

Sigorta Primi gecikme zammı 1.403,45
16.6.2009/188 40080

40081

40086

 

Sigorta Primi gecikme zammı 1.308,68
23.7.2009/223 40012

40007

20090723030010000214

Sigorta Primi gecikme zammı 1.196,36
16.9.2009/277 40019

40024

Sigorta Primi gecikme zammı 1.123,34
TOPLAM 12.079,92

       Detayı verilen gecikme cezalarına ilişkin giderlerinin parti bütçesinden yapılması nedenleri 18.6.2014 gün ve 33787353-107.2-829 sayılı yazımızla Partiye sorulmuştur. Parti yetkilileri göndermiş oldukları yazıda söz konusu gecikme cezalarının partinin amaçlarına uygun olduğunu, parti tüzel kişiliği adına yapıldığını, belgeye dayandığını ve parti yetkililerinin bilgisi dahilinde yapıldığını ifade etmişlerdir. 2820 sayılı Kanun’da parti görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynaklanan harcamaların usulsüz olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığını, bu giderlerin doğruluğunda kuşku bulunmadığı ve belgeye dayalı olduğu için Hazineye irat kaydının düzenlendiği Kanun’un 75. ve 76. maddeleri kapsamında da değerlendirilemeyeceğini bildirmişlerdir.

       Partinin siyasi faaliyetlerine ilişkin harcamalara ait gecikme bedellerinin ve gecikme faizlerinin parti bütçesinden ödenmesinin usulüne uygun olduğunun kabulü gerekir.

       Alparslan ALTAN, Erdal TERCAN ve Zühtü ARSLAN bu görüşe katılmamıştır.

 

                   2- İl Örgütleri Giderleri

                  

                   Partinin 81 il örgütünü kapsayan 2009 yılı giderleri toplamı 1.211.594,88 TL olup bunun 690.978,02 TL’si yönetim giderlerinden, 1.242,53 TL’si personel giderlerinden, 404.798,44 TL’si verilen örgüt yardımlarından, 34.058,67 TL’si parti etkinlik giderlerinden, 36.927,62 TL’si gezi, seçim, toplantı giderlerinden, 18.347,37 TL’si basın, yayın, propaganda giderlerinden, 3.566,46 TL’si vergi, mahkeme vb. giderlerinden, 17.762,27 TL’si diğer parti giderlerinden, 3.913,50 TL’si geçmiş yıl giderlerinden oluşmaktadır..

                   Parti il örgütlerinin 2009 yılına devreden kasa banka mevcudu 155.875,38 TL’dir.

                   Parti il örgütlerinin 2009 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu görülmüştür.

                   C- Parti Mallarının İncelenmesi

                   Partinin sunmuş olduğu defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemelerde partinin 2009 yılında herhangi bir taşınır ve taşınmaz mal ile menkul kıymet ve hak ediniminde bulunmadığı tespit edilmiştir.

                   IV- SONUÇ

                   İşçi Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

                   1- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 3.482,43TL karşılığı parti mal varlığının, 2820 sayılı Kanun’un 75. maddesi uyarınca Hazineye gelir kaydedilmesine, OYBİRLİĞİYLE,

                   2- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 1.627.816,46 TL gelir, 1.575.235,67 TL gider ve 164.543,69TL gelecek yıla devreden nakit miktarının Hazineye gelir kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, Alparslan ALTAN, Erdal TERCAN ve Zühtü ARSLAN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

       17.12.2014 gününde karar verildi.

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

        

 

 

KARŞI OY GEREKÇESİ

 

                   İşçi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemede, Parti görevlilerinin sigorta primi ödemeleriyle ilgili yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri sonucu oluşan toplam 12079,92 TL gecikme zammı bedellerinin Parti bütçesinden ödendiği görülmüştür. Parti yetkilileri göndermiş oldukları açıklamada, “gecikme cezalarının Partinin amaçlarına uygun olduğunu, Parti tüzel kişiliği adına yapıldığını, belgeye dayandığını ve Parti yetkililerinin bilgisi dahilinde yapıldığını” ifade etmişlerdir. Mahkememiz çoğunluğu tarafından yapılan değerlendirmede ise, Partinin siyasi faaliyetlerine ilişkin harcamalara ait gecikme bedellerinin Parti bütçesinden ödenmesinin usulüne uygun olduğu kabul edilmiştir.

                   Mali denetim, öncelikle siyasi parti yönetiminde yer alamayan parti üyeleri açısından önem taşımaktadır. Böylece partililer, parti yönetici ve sorumlularının hesapları, gelir ve giderleri yapma yöntemlerinin kanun ve mevzuata, partinin ilkelerine ve amaçlarına uygunluğunu saptama ve gerektiğinde parti içi mekanizmaları devreye sokarak gerekli tedbirleri alma, buna imkân bulamamaları halinde ise, gerekirse partiyle ilişkilerini sonlandırma fırsatlarını elde ederler. Mali denetimin bu etkisi siyasi parti faaliyetlerinde saydamlığın sağlanmasına yol açarak demokratik siyasi hayatın gelişmesine yardım eder.

                   Mali denetimin diğer önemli etkisi ise parti seçmenleri ve kamuoyu açısından söz konusudur. Seçmen tercihlerinin belirlenmesi ve kamuoyu desteği için saydamlık, hesap verebilirlik ve mevzuata uygunluk tercih nedenlerinden bazılarını oluşturur.

                   Anayasa Mahkemesi mali denetim sonucunda gelir ve giderlerin kanuna uygun olmadığını saptadığı hallerde sadece Hazineye gelir kaydetme şeklindeki mali denetimi uygulayabilir. Bu bakımdan Mahkeme ya ilgili siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna ya da kanuna uygun olmayan gelir ve giderler dolayısıyla Hazineye gelir kaydedilmesi şeklinde iki tür karar vermektedir.

                   2820 sayılı Kanun gereğince Anayasa Mahkemesi mali denetimi sonucunda Parti hesaplarının doğru olmadığı veya gelir ve giderleri ile mal edinimlerinin kanuna aykırılıklar taşıdığı kanaatine ulaşırsa Hazinece el koyma kararı verir. Giderlerin irad kaydedilmesi ile ilgili sistemin eleştiriye açık olduğu söylenebilir. Gerçekten de, 2820 sayılı Kanun’un mali denetime ilişkin anılan düzenlemeleri ile getirilen sistem kanuna aykırı gelirlerin irad kaydedilmesi açısından yerinde bir yaptırım ise de, kanuna aykırı giderler açısından ilgili siyasi parti aleyhine bir sonuç doğurabilir. Zira, siyasi parti adına birincisi kanuna aykırı gider, ikincisi ise irad kaydı olmak üzere mükerrer ödeme gerçekleşmektedir. Bu durum karşısında olması gereken yönünden doğrudan parti tüzel kişiliğine yaptırım uygulanmamasını, bunun yerine kanuna aykırı giderleri yapan parti sorumlularının bu miktarı partiye ödemelerini öngören bir mekanizmanın kurulmasının daha yerinde olacağı söylenebilir. Ancak, bu gerekçeyle Anayasa Mahkemesinin kanuna aykırı gider tespit etmesine rağmen mevcut açık ve emredici mevzuat hükümlerini göz ardı etmesi anılan kanun hükümlerini etkisiz hale getirecek ve Mahkemenin kendi görevini yerine getirmemesi sonucunu doğuracaktır.

                   2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. ve 71. maddelerinde siyasi partilerin bütün giderlerinin o siyasi partinin tüzel kişiliği adına yapılacağı belirtilmiş ve siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı kuralı getirilmiştir. Siyasi partilerin amaçları Siyasi Partiler Kanunu’nda özel olarak düzenlenmemiştir. Ancak genel olarak Kanun’un 3. maddesinde siyasi partilerin tanımı yapılırken dolaylı olarak değinilmiştir. Buna göre, siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Siyasi partilerin harcamalarını denetleyen Anayasa Mahkemesi harcamaların niteliğini gözeterek amaca uygunluk konusunda bir değerlendirme yapmak durumundadır.

                   Parti görevli ve sorumlularının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faiz gibi ödemelerin Partinin amacına ve kanuna uygun harcamalar olarak kabul edilmesi Parti giderlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetimini etkisiz ve anlamsız hale getirecektir.

                    Parti görevli ve sorumlularının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faiz gibi ödemelerin ilgililerin şahsi sorumluluklarını doğurması yanında, siyasi partilerin amaçlarına da uygun bulunmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin şimdiye kadar istikrarlı uygulaması bu tutarda giderin Hazineye irad kaydedilmesi yönünde olmuştur. Eldeki işte de bu istikrarlı uygulamadan dönülmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

                   Belirtilen nedenlerle, söz konusu gecikme zammı giderlerinin Parti amaçlarına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 12079,92 TL’nin aynı Kanun’un 75. maddesi uyarınca Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluğun Parti gelir ve giderlerinin “eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa uygun olduğuna” ilişkin görüşüne katılmamız mümkün olmamıştır.

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Erdal TERCAN

 

 

KARŞIOY GEREKÇESİ

          İşçi Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda 12.079,92 TL tutarındaki gecikme bedelleri ile gecikme faizlerinin parti bütçesinden ödenmesinin 2820 sayılı Kanuna uygun olduğuna, dolayısıyla söz konusu giderin irat kaydedilmemesine karar verilmiştir.

          Mahkememiz çoğunluğunun gerekçesi şu şekildedir: “Partinin siyasi faaliyetlerine ilişkin harcamalara ait gecikme bedellerinin ve gecikme faizlerinin parti bütçesinden ödenmesinin usulüne uygun olduğunun kabulü gerekir.” Bu görüşe katılmak mümkün değildir.

          Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ülkeyi yönetmeye talip olan bu kuruluşların gelir ve giderlerinin kanunlara uygun olması ve bu konuda azami özenin gösterilmesi gerektiği izahtan varestedir. Bu kapsamda, parti görevlilerinin partiye ait ödemelerin zamanında yapılması hususunda gerekli tedbirleri alması zorunludur. Kişisel sorumluluk kapsamında olan bu tedbirlerin alınmaması ve gerekli özenin gösterilmemesi sonucu ortaya çıkan gecikme bedellerinin ya da gecikme faizlerinin parti tüzel kişiliğine yüklenmesi söz konusu olamaz.

       Nitekim Mahkememiz, önceki kararlarında bu şekildeki giderlerin Hazineye irat kaydedilmesine hükmetmiştir. Mahkememiz irat gerekçesini şu şekilde açıklamıştır:

                   “Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme bedelleri ile cezalı köprü geçiş ücretlerinden parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

 

                   Parti görevlilerinin kusurlarından kaynaklanan söz konusu harcamaların parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden, 4.553,32 TL tutarındaki gider karşılığı Parti malvarlığının Hazineye irat kaydedilmesi gerekir.” (E.2011/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2013/113, 25.9.2013. Aynı yöndeki kararlardan bazıları için bkz. E.2008/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2010/28, 13.5.2010; E.2007/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2011/13, 21.6.2011; E.2011/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2013/113, 25.9.2013; E.2008/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2010/28, 13.5.2010; E.2009/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2013/124, 11.12.2013; E.2008/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K.2014/34, 4.6.2014)

                   Anayasa Mahkemesinin bu kararlarında belirttiği gibi, parti yetkililerinin kişisel hata ya da ihmallerinden kaynaklanan gecikme bedelleri ile gecikme faizlerinin Hazineye irat kaydedilmesi gerekmektedir. Bu sonuçtan ayrılmayı haklı kılacak bir gerekçe bulunmadığından, yukarıda belirtilen giderin usulüne uygun olduğu yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Üye

Zühtü ARSLAN

Bir Cevap Yazın