İPOTEK ŞERHİNİN TERKİNİ TALEBİ (İPOTEĞİN FEKKİ), TAPU SİCİLİNİN ALENİLİĞİ

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/7511
KARAR: 2014/8145

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 19.04.2012 gününde verilen dilekçe ile ipoteğin fekki istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22.11.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, 36519 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydına işlenen 17.10.2007 tarihli ve 18692 yevmiye numaralı ipotek şerhinin terkini istemiyle açılmıştır.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Kural olarak ipotek, alacağın ve alacağa bağlı diğer feri borçların ödenmesi halinde iradi olarak kaldırılır. Ancak, bazı koşulların varlığı halinde mahkemece de ipoteğin kayıttan terkini mümkündür.

Somut uyuşmazlıkta davacılar, murisleri T…’in mirasçıları olduklarını, dava konusu edilen 36519 ada 3 numaralı parseldeki murislerine ait payın arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca dava dışı yüklenici Ş… tarafından tapuda hile ve desise ile devralındığını, dava dışı yüklenici Ş…’ün 17.10.2007 tarihinde davalı banka lehine çekilen kredinin karşılığı olarak bu pay üzerinde ipotek tesis ettiğini, kendilerinin …8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/458 Esas sayılı dava dosyası ile Ş… aleyhine açtıkları tapu iptali ve tescil davasını kazandıklarını ve üzerinde ipotek tesis edilen payı devraldıklarını, dava dışı Ş…’ün murisleri T…’in hulus ve saffetinden yararlanarak davalı bankadan borçlanarak haksız yere ipotek tesis ettirdiğini bu nedenle yapılan işlemlerin yok hükmünde olduğunu belirterek 17.10.2007 tarihli 18692 yevmiye numaralı ipoteğin terkini talep etmiştir.

Burada öncelikle belirtilmesi gereken husus, TMK’nın 1020. maddesi uyarınca tapu sicilinin açıklığı ilkesidir. Gerçekten, anılan hükme göre tapu sicili herkese açıktır. Hiç kimse de tapu sicilindeki kaydı bilmediğini ileri süremez. Öte yandan aynı yasanın 1023. maddesi gereğince de, tapu kütüğündeki tescile iyiniyete dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. Açıklanan bu ilkelere göre, tapu sicilinin aleniliği ilkesi ve TMK’nın 1023. maddesinde sözü edilen iyiniyet kuralı uyarınca kayda 17.10.2007 tarihinde lehine ipotek tesis edilen davalı bankanın iyiniyetli olduğunun kabulü zorunludur. Davacı, ayni hak sahibi bankanın diğer tarafla el ve işbirliği yaparak kötüniyetle ipotek tesis ettiğini iddia edip kanıtlamadan iyiniyetli davalının kazandığı ayni hakkın korunması gerekir.

Mahkemece bu saptamalar bir yana bırakılarak, ipoteğin terkini isteminin reddi yerine kabulü doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde iadesine, 18.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 9:13 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 122


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.