İPOTEĞİN KREDİ ÖDENMESİNE RAĞMEN KALDIRILMAMASI,BORCU ÖDEYEN 3. KİŞİNİN HAKKI

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/8549
KARAR: 2014/12220

Taraflar arasındaki ipoteğin kaldırılması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın konusuz olması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Dava, kredinin teminatı olarak verilen ipoteğin, kredi borcunun tamamen ödenip kapatılmasına ve talebe rağmen kaldırılmadığı iddiası ile ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir.

Davalı vekili cevabında, davacının kredi borcunu süresinde ödememesi nedeniyle temerrüde düştüğünü, bu nedenle icra takibi yapıldığını, dava dışı S…in davacının kredi borcunu ödemek için müvekkili bankaya müracaat edip ödemeler yaptığını, adı geçenin ödediği miktar kadar alacaklının haklarına halef olduğunu, bu nedenle yazılı muvafakatı olmadığı için ipotek şerhinin müvekkili banka tarafından kaldırılmadığını, davanın haksız ve yersiz açıldığını savunarak reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre dava sırasında davaya konu taşınmazın üzerinde bulunan ipoteğin kaldırıldığı, bu nedenle davanın konusuz kaldığı, davacının borcundan dolayı taşınmazına konulan ipoteğin, borcun bir kısmının dahili davalı S… tarafından ödendiği ve dahili davalının muvafakatı olmadan ipoteğin kaldırılamayacağı davalı banka tarafından iddia edilmiş ise de, davalı bankanın iddia ettiği 818 sayılı BK’nun 109. ve yeni 6098 sayılı BK’nun 127/1-a,b maddelerinin ipotek yönünden uygulanmasının mümkün olmadığı, zira bu maddelerde yer alan koşulların bulunmadığı, üçüncü kişinin mülkiyet veya ayni bir hakkının bulunmadığı, üçüncü kişi olan dahili davalının yaptığı ödemeyi davacıdan sebepsiz zenginleşme nedeni ile talep edebileceği, ipoteğin kaldırılmamasını gerektiren herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, davanın açılmasına davalı bankanın sebep olduğu kanaatine varılarak yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı banka üzerinde bırakılmasına karar vermek gerektiği gerekçesiyle davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, kredi borcunun bulunmamasına ve talebe rağmen kredinin teminatı olan ipoteğin fek edilmediği iddiasından kaynaklanmaktadır.

Davaya konu tarımsal genel kredi sözleşmesi ile ilgili borcun bir kısmının dava dışı 3. kişi tarafından ödendiği ihtilafsız olup, ödeme yapan 3. kişi alacaklıya ifada bulunduğu oranda onun haklarına halef olur. Bu nedenle ödeme yapan 3. kişinin muvafakatı olmaksızın davacı bankaca ipoteğin fekki mümkün olmayıp, davacının müracaatı üzerine ödeme yapan dava dışı 3. kişinin muvafakat etmemesi de gözetilerek davalı bankaca ipoteğin kaldırılması isteminin reddi yerindedir. Nitekim yargılama sırasında 3. kişinin muvafakatı ile ipotek kaldırılmıştır. Bu nedenle mahkemece, davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesi yer olmadığına karar verilmişse de davanın konusuz kalması halinde dava tarihindeki haklılık ilkesi gözetilerek yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği gözönüne alınmadan yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davalının yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 9:04 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 464


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın