İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti ve diğer ürün hizmetleri ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerdeki özel iletişim vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.

Tarih 20/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.0.06.62-010-18
Kapsam

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı : B.07.1.GİB.0.06.62-010-18                                                                                           20/10/2011

Konu : İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti ve diğer ürün

hizmetleri ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerdeki özel

iletişim vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.

 

 

 

İlgi :   … tarih ve … sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca vermekte olduğunuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti ve diğer ürün hizmetleri ile ilgili olarak şirketinizle aboneler arasında düzenlenen sözleşmelerdeki özel iletişim vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, bir kağıdın tabi olacağı damga vergisinin tayini için bu kağıdın belli bir parayı ihtiva edip etmediğine bakılması, üzerinde belli veya hesap edilebilir bir tutarın bulunması halinde ise söz konusu kağıdın ihtiva ettiği bu meblağ üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, 29/01/1997 tarihli ve 22892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, nispi damga vergisine tabi kağıtların muhtevasında katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın katma değer vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilmemesi gerektiği açıklanmıştır. Ancak, gerek söz konusu tebliğde ve gerekse ilgili diğer mevzuatta katma değer vergisi dışındaki vergilerin damga vergisi matrahına dahil edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Buna göre, internet servis sağlayıcılığı hizmeti ve diğer ürün hizmetleri ile ilgili olarak şirketinizle aboneler arasında düzenlenen hizmet bedeli ile birlikte özel iletişim vergisinin ödenmesini içeren sözleşmelerin, özel iletişim vergisi dahil tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Gelir İdaresi Daire Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.