İmzalanacağı tarihte bedeli belli olmayan iş nedeniyle düzenlenen sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve noter harcı hk.

Tarih 21/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-2261
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-2261                                           21/12/2011

Konu : İmzalanacağı tarihte bedeli belli

olmayan iş nedeniyle düzenlenen sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve noter harcı hk.

 

İlgi :   ….. evrak giriş tarihli özelge talep dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ uyarınca ithalatçının ithal edeceği “Taze, Soğutulmuş veya Dondurulmuş Sığır Etinin” alıcı tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine haiz şekilde satın alınması ve tarafların birbirlerine olan karşılıklı sorumluluklarını kapsayan ve imzalanacağı tarihte bedeli belli olmayan sözleşmeden damga vergisi ve noter harcının ne şekilde alınacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nev’i ve mahiyetine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın,maktu vergide kağıtların mahiyetinin esas alınacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği; Kanuna ekli (1)sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesinde, “Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” denilmiş; aynı Kanuna ekli (2) sayılı tarifenin I-1 bendinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,99 oranında harç alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Dilekçeniz eki sözleşmenin incelenmesinden; 1 inci maddesinde, satın alınacak miktarların fiili ithalat son tarihi olan …. kadar, 1500 ton soğutulmuş ve 1500 ton dondurulmuş çeyrek karkas olacağı, 4 üncü maddesinde, alım fiyatlarının ödeme vadesi sözleşme tarihinde  belli   olmayıp,   etlerin  fiili   ithalatı   sonrası  teslimat  tarihinde belirleneceği anlaşılmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesi çerçevesinde değer gösterilme zorunluluğu bulunan söz konusu sözleşmeye ilişkin noter işlemlerinde, taraflarca sözleşmenin düzenleyici hükümlerine paralel olarak değer beyan edilmesi ve bu değer üzerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesi gereğince nispi noter harcı ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasına göre nispi damga vergisi aranılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

Bir Cevap Yazın