İLK İNCELEME KARARI

Esas Sayısı : 2010/5

Karar Sayısı : 2010/25

Karar Günü : 4.2.2010

R.G Tarih-Sayı: Yayımlanmaz (İADE).

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede, 30.3.2005 günlü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesinin tamamının iptali istenilmiş ise de, maddenin sadece (1) numaralı fıkrasının iptaline ilişkin gerekçe gösterildiği, diğer fıkralar yönünden ise gerekçeye yer verilmediği saptanmıştır.

Kararın gerekçesinden, itiraz başvurusunun 5326 sayılı Yasa’nın 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla sınırlı olup olmadığının anlaşılamaması ve müteakip fıkralara ilişkin herhangi bir gerekçeye de yer verilmemesi nedeniyle, eksikliğin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün ‘5326 sayılı Yasa’nın 27. maddesinin (1) numaralı fıkrası dışındaki fıkralarının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin davada uygulayacağı kural olmadığı, bu nedenle davayla ilgili bir karar verilmesinde usuli bir eksikliğin bulunmadığı, dolayısıyla gerekçenin noksanlığından söz edilemeyeceği’ yolundaki karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 4.2.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.