İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2002/105

Karar Sayısı : 2002/55

Karar Günü : 11.6.2002

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

2949 sayılı Kanun’un 28. maddesinde, bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, o dava nedeniyle uygulayacağı bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görmesi ve bu konuda taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması halinde, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan gerekçeli kararını, konuya ilişkin belgelerin onaylı örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndereceği kurala bağlanmıştır. Kuşkusuz ki bu gerekçe, net, anlaşılabilir ve doyurucu nitelikte olmalıdır.

Olayda, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 20.3.2002 günlü, Esas: 2001/1743 sayılı kararında; bir yandan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) nolu alt bendinden söz edilirken, diğer yandan da aynı Yasa’nın aynı maddesinin aynı fıkrasının (b) bendinin (1) nolu alt bendinden söz edilmekte, kararda sonuç bölümüne yer verilmeyerek iptali istenilen kural açıklıkla belirtilmemektedir. Bu nedenle, başvuru kararı yeterli gerekçeyi içermediği gibi iptali istenilen kuralın hangisi olduğu konusunda açıklık da bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle noksanlığın giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11.6.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Nurettin TURAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.