İLK İNCELEME KARARI

Resmi Gazete Tarih-Sayısı : Geri çevirme

Esas Sayısı : 2006/45

Karar Sayısı : 2006/41

Karar Günü : 4.4.2006

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede;

1- 17.2.2006 günlü, 2003/537 Esas sayılı başvuru kararında, 4722 sayılı Yasa’nın iptali istenen 10. maddesinin içerdiği fıkralar yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılarak Anayasa’nın ileri sürülen maddelerine hangi gerekçelerle aykırı olduğunun açıkça belirtilmediği,

2- Başvuru kararı ekindeki belgelerin, mahkeme mührünü de taşıyan onaylı örneklerinin gönderilmediği,

saptanmıştır.

Eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, 4.4.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Ali GÜZEL

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.