İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı     : 2004/110

Karar Sayısı   : 2004/121

Karar Günü    : 8.12.2004

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede;

1- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 111/a maddesi uyarınca yapılan itirazın karara bağlanıp bağlanmadığını gösteren bilgi ve belgelerin bulunmadığı,

2- Başvuru kararı ekinde ilgili belgelerin onaylı örneklerinin gönderilmesi gerekirken bir belgenin aslının diğer belgenin ise fotokopisinin gönderildiği,

saptanmıştır.

Eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,  8.12.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.