İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/371

Karar Sayısı : 2001/334

Karar Günü : 12.9.2001

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan gerekçeli kararı ekinde, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede;

1- 27.6.2001 günlü kısa kararda itiraz konusu yapılan kurallarla başvuru kararında belirtilen kurallar arasında çelişki bulunduğu,

2- Sanık Yüksel KAYA hakkında 1918 sayılı Yasa’nın hangi madde ya da maddelerinin uygulanması gerektiğinin açıkça gösterilmediği,

3- 27.6.2001 günlü oturuma ilişkin kısa kararın onaylı örneği yerine fotokopisinin gönderildiği,

saptanmıştır.

Eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

12.9.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.