İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı: 2002/125

Karar Sayısı: 2002/70

Karar Günü: 11.9.2002

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan gerekçeli kararı ekinde, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede, dosyada, gerekçeli başvuru kararının aslı ve ilgili belgelerin mahkeme mührüyle onaylanacak örnekleri yerine onaysız fotokopilerinin bulunduğu saptanmıştır.

Eksikliğin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

11.9.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Nurettin TURAN

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Enis TUNGA

Üye

Mehmet ERTEN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.