İLK İNCELEME KARARI

Resmi Gazete Tarih-Sayısı : Geri çevirme

Esas Sayısı : 2007/41

Karar Sayısı : 2007/49

Karar Günü : 17.4.2007

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

İptali istenilen kuralın, itiraz yoluna başvuran Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanacak kural olduğunun tespiti, davacı hakkında ceza mahkemesince verilen beraat kararının dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte kesinleşmemiş olmasına bağlı bulunmaktadır. Başvuru kararı ve eklerinin incelenmesinden, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.6.2005 günlü, E. 2002/522, K. 2005/133 sayılı kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin belgenin bulunmadığı saptanmıştır

Söz konusu eksikliğin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, Şevket APALAK’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 17.4.2007 gününde karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

AZLIK OYU

Esas Sayısı : 2007/41

Karar Sayısı : 2007/49

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134. maddesinde yer alan ve iptal istemine konu olan kural, adli yargı yerince verilmiş olan kararın kesinleşmesi durumunu düzenlemektedir.

Yargılama süreci içinde, sözü edilen ceza kararının kesinleşme kaydının aranmasının, ilgili yasa kuralının uygulanması sonucunu verdiği açıktır.

Bu nedenle, bu aşamada dosyada eksiklik bulunmadığı gerekçesiyle karara karşıyım.

Üye

Şevket APALAK


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.