İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/206

Karar Sayısı : 2001/66

Karar Günü : 3.4.2001

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan gerekçeli kararı ekinde, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait başvurunun 20.2.2001 tarihinde yapılan ilk incelemesinde;

1- İptali istenilen kural yönünden 22.1.2001 günlü kısa karar ile aynı günlü başvuru kararı arasında farklılık bulunduğu,

2- 22.1.2001 günlü kısa karar ile Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26.3.1998 günlü, Hazırlık:1997/2585, E.1998/249 sayılı İddianamesi’nin onaysız fotokopilerinin gönderildiği saptanarak eksikliklerin giderilmesi için işin geri çevrilmesine karar verilmiştir.

Geri çevirme sonucu Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesi’nce; 22.1.2001 tarihli oturum zaptının kısa karar bölümünde yer alan “Türk Ceza Kanununun 339 ilâ 349” ibaresinin üzeri çizilerek “345” yazılmak ve bu oturum zaptı ile İddianame’nin aslına uygunluğu onaylanmak suretiyle dosya tekrar gönderilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; hususi evrakta sahtekârlık suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Gonca; kardeşi Temel (şikâyetçi) adına feragat dilekçesi yazarak altını imzaladığından Türk Ceza Kanunu’nun 345., diğer sanık Feride’nin ise bu belgeyi bilerek kullanması nedeniyle TCK’nun 346. maddesi gereğince cezalandırılmalarının talep edildiği anlaşılmaktadır.

Başvuru ve kısa kararın incelenmesinden, başvurunun re’sen mi yoksa sanık Feride Vekili’nin iddiasının ciddi bulunması sonucu mu yapıldığı anlaşılamamaktadır. Başvuru, Türk Ceza Kanunu’nun 346. maddesinden yargılanan sanık Feride’nin isteminin ciddi bulunması sonucu yapılmış ise iptali istenilen kuralın da Türk Ceza Kanunu’nun 346. maddesi olması ve Müdahil ile Cumhuriyet Savcısı’nın bu konudaki görüşlerinin alınması gerekir.

Bu nedenlerle;

1- Mahkemece, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun, re’sen mi yoksa sanık Feride Vekili’nin başvurusunun ciddi bulunması sonucu mu yapıldığının açıklığa kavuşturulması,

2- İptali istenilen kuralların açıkça gösterilmesi ve Anayasa’nın hangi maddelerine aykırı olduklarının açıklanması,

3- Kısa karar ile başvuru kararı arasındaki farklılığın usulüne uygun olarak giderilmesi ve buna göre yeni bir başvuru kararı yazılması,

için, İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

3.4.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Bir Cevap Yazın