İFTİRA SUÇU, BAŞKA BİR İDDİADAN VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI DELİL OLAMAZ


T.C
YARGITAY
4.CEZA DAİRESİ
Esas no: 2013/26612
Karar no: 2014/1652
Karar Tarihi: 22.01.2014

TAKİPSİZLİK KARARININ İFTİRA SUÇUNUN KESİN DELİLİ OLMADIĞI
ANAYASAL DİLEKÇE VE ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Yokluğunda verilen hüküm kendisine 7201 sayılı Tebligat Kanunun 21. maddesine göre 29.07.2010 tarihinde tebliğ edilen sanığın tebligat tarihlerinde … Cezaevinde bulunduğu belirlenmekle, yapılan tebligat geçersiz olduğundan öğrenme üzerine verilen 22.06.2011 tarihli temyiz isteminin yasal süresinde olduğu kabul edilerek, temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekir. Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" dair verilen kararın, iftira suçunun işlendiğinin kesin kanıtı olamayacağı ve sanığın Anayasa’nın 74. maddesi ile teminat altına alınan "Anayasal dilekçe-şikayet hakkı" nı kullandığı gözetilmeden ve iftira suçunun öğeleri ile suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye karşı suç yükleme özel kastının nasıl oluştuğu da açıklanıp tartışılmadan, kanuni temelden yoksun gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi,

2-Kabule göre de;

Sanığın …Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği … havale tarihli dilekçe ile aynı suç işleme kararıyla tek bir fiille katılan N… ile müşteki B…’a karşı gerçekleştirdiği iftirada eylemi nedeniyle, TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanması gerektiği düşünülmeden, aynı Kanunun 267/1. maddesi uyarınca şikayetçi sayısınca ayrı ayrı mahkumiyet kararları verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık E… müdafinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Pzt Mar 23, 2015 7:16 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 5


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.