İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28707

İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İflâs İdaresi Ücreti

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflâs idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şeklini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Tarifede yazılı iflâs idaresi ücreti, iflâs tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır. Ücretin belirlenmesinde iflâs idaresi memurlarının emeği, çabası, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca hazırlanmıştır.

Ücretin ödenmesi

MADDE 4 – (1) Ödeme, iflâs idaresinin seçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hükümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflâs idare memurlarının her birine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.

Ücret ödeme zamanı ve avans ödenmesi

MADDE 5 – (1) İflâs idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflâs idaresinin talebi üzerine icra hâkimi, gerektiğinde iflâs dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.

Ücret miktarı

MADDE 6 – (1) İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflâs idaresine; nihai hesapta adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nispetler nazara alınarak ücret ödenir.

1- İlk (2400) TL için %10
2- Sonra gelen (3.600) TL için %8
3- Sonra gelen (6.000) TL için %6
4- Sonra gelen (12.000) TL için %4
5- Sonra gelen (24.000) TL için %2
6- Sonra gelen (45.000) TL için %1
7- (90.000) TL’den, (140.000) TL’ye kadar binde 6
8- (140.000) TL’den, (600.000) TL’ye kadar binde 2
9- (600.000) TL’den yukarısı için binde 1

(2) Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın %25 ini geçemez.

İcra Mahkemesince ücret takdiri

MADDE 7 – (1) İcra mahkemesi, iflâs idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarın üç katına kadar ücret takdir edebilir.

(2) İcra mahkemesi, iflâs idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı sebeplerin mevcut olması halinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.

İstifa, azil ve ölüm gibi hâllerde ücret

MADDE 8 – (1) İflâs idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hâllerde ücret, o zamana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak icra hâkimince takdir olunur.

(2) Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hâllerinde iflâs idaresinde görev alanlara, idareye katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın bakiye ücretinden ödeme yapılır.

Konkordato hâlinde ücret

MADDE 9 – (1) Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflâs idare memurlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar dairesinde icra mahkemesince belirlenecek ücretleri, müflis tarafından peşinen iflâs dairesine yatırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Masraf ve Tebligat Ücreti

Masraf ve tebligat ücreti

MADDE 10 – (1) İflâs idaresi, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mahsup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflâs dairesine yatırmasını ister.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 15/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.