İcra Takibinin İptali İstemi, Dava Açmakta Hukuki Yarar Bulunması Gerektiği… (6100 s. HMK 114. md.)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/12447 E.  2011/13260 K.
…Davalı Kuruma olan sigorta primi ve ferileri borcuna ilişkin olarak hakkında borç tahakkuk işlemi gerçekleştilen dava dışı anonim şirkete karşı çeşitli icra takipleri başlatılıp, bu takipler kapsamında ödeme emirleri gönderildiği, anılan şirketin temsil ve ilzamla yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyesi konumunda yer alan davacı hakkında ise ayrıca herhangi bir takip açılmaksızın ve ödeme emri düzenlenmeksizin, söz konusu şirketin 2000/6-12. dönemine ait sigorta prim borcu yönünden 24.03.2003 günü haciz bildirisi hazırlandığı, sonrasında 18.06.2003 tarihli başka haciz bildirisinin davacının belediye başkanı olarak görev yaptığı Belediye Başkanlığı’na gönderilip maaşına haciz konulmasının istenildiği, 27.06.2003 günü Kuruma başvuran davacının maaşına konulan haczin kaldırılması talebinin reddedilmesi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.