(I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütnamelere ait damga vergisinin hesaplanmasında mal bedeli ile birlikte ÖTV tutarının da matraha dahil edilip edilmeyeceği hk.

Tarih 06/03/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-898
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-898                                                                06/03/2012

Konu : (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların

İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütnamelere

ait damga vergisinin hesaplanmasında mal bedeli ile birlikte ÖTV

 tutarının da matraha dahil edilip edilmeyeceği hk.

 

 

 

….

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı listedeki malların (I) sayılı liste dışı malların üretiminde kullanılması durumunda ithal edilen mal için gümrüğe tecil terkin kapsamında bir taahhütname verildiği belirtilerek, bu taahhütnamenin damga vergisi matrahının, satın alınan ürünün fatura toplam tutarının mı, yoksa söz konusu tutara ürünün ÖTV’si eklenmek suretiyle bulunacak tutarın mı olduğu hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 15 ve 17 No.lu Damga Vergisi Sirkülerlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelerle ilgili açıklamalar yapılmış olup, 17 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde, 3 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “(I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütname (EK:14)” başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olduğu, verginin matrahını, ithal edilen/ithalatçıdan satın alınan ürünün (KDV hariç) toplam tutarının teşkil edeceği belirtilerek belli parayı ihtiva eden söz konusu taahhütnamelerin damga vergisine tabi olduğu hususu vurgulanmıştır.

Özelge talep formu eklerinin incelenmesinden; (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütnamelerde ithal edilen ürüne ilişkin fatura tarih ve numarasının yanı sıra ürüne ilişkin toplam tutarın yer aldığı, ithal edilen aynı ürünle ilgili olarak gümrük müdürlüğüne beyan edilen gümrük beyannamesinde de ithal ürününün döviz ve toplam fatura bedellerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, söz konusu taahhütnamelere ait damga vergisi matrahını, taahhütnamelerin ihtiva ettiği ithal edilen/ithalatçıdan satın alınan ürünün (KDV hariç) toplam tutarı teşkil edecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.