HIRSIZLIK, SUÇA TEŞEBBÜS, TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI…

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2010/6-257 E.N , 2011/29 K.N.
Hırsızlık suçundan sanık E…. Ş….’in 5237 sayılı TCY’nın 141/1, 35/2, 62/1, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 1500 YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanığa verilen para cezasının 5 eşit taksitle tahsiline ilişkin, …Sanığın asıl mahkûmiyeti 5237 sayılı TCK’nun 50/5. madde ve fıkrası uyarınca kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasıdır. 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uygulanmak suretiyle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen para cezalarının anılan maddenin 4. fıkrasındaki ‘bu hükmün uygulanması kanun yollarına başvurmada engel teşkil etmez’ hükmü uyarınca miktarına bakılmaksızın temyizi olanaklı ise de…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.