HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO:2003/1

Tarih 12/08/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.63/6336-42/034088
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.GEL.0.63/6336-42

KONU:

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2003/1

İLGİ: a) 14.1.1989 gün ve 3667 sayılı genel yazımız.        b) 2.6.1989 gün ve 43079 sayılı ve 1989/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI. bölümünün 15 inci fıkrasında yer alan kara avcılığı ruhsat tezkelerinden her yıl için alınmakta olan harçlar 01/01/2003 tarihinden itibaren

a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan                12.840.000.-TL

b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan          16.090.000.-TL

olarak belirlenmiştir. 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci maddesinde yer alan “Av tezkeresi beş yıl için verilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar sürer.” hükmü doğrultusunda, belgenin düzenlenmesi sırasında 5 yıllık harç peşin olarak tahsil edilmektedir.

Ancak, 11.7.2003 gün ve 25165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 34 üncü maddesi ile 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve 492 sayılı Kanunda yer alan “Kara av tezkereleri” ibaresi “Avcılık belgesi”, “kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi de “avcılık belgeleri” olarak, 4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “Kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi “avcılık belgeleri”, (11) numaralı bendinde yer alan “tezkere” ibaresi “avcılık belgesi” olarak değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, 4915 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde, avcılık belgesinin Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olarak verileceği ve her yıl vize edileceği belirtilmiştir.

Buna göre;

1- 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan 11.7.2003 tarihi itibariyle avcılık belgeleri için 5 yıl süreli harç tahsili uygulamasına son verilmiştir.

2- Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek “Avcılık Belgeleri” nden, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı(8) sayılı tarifeninVI. bölümünün 15 inci fıkrasına göre, 2003 yılı için avcı cemiyetine dahil olanlardan 12.840.000 TL, avcı cemiyetine dahil olmayanlardan 16.090.000 TL harç, 4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendine göre 25.000.000 TL eğitime katkı payı ve 4481 sayılı Kanuna göre de 100.000.000 TL özel işlem vergisinin tahsil edilmesi gerekmektedir.

3- Yıllık olarak harca tabi tutulması gereken söz konusu belgeye ilişkin yıllık harçların takip ve tahsili işlemlerinin 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi hükmüne göre ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği esasları dahilinde yerine getirilmesi gerekir.

4- Diğer taraftan, 4915 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile harç kapsamına alınan ve süresi mali yıl başında (1.1.2004) sona erecek olan geçici avcılık belgesi düzenlenmesi halinde ise 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-15 inci fıkrasına göre harç, 4306 sayılı Kanuna göre eğitime katkı payı ve 4481 sayılı Kanuna göre özel işlem vergisine tabi tutulması ancak, geçici avcılık belgelerinin yıllık harç uygulaması kapsamına alınmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ifasını rica ederim.

Bakan a.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.