HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO:2001/1

Tarih 09/04/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.63/6336-176-19110
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.GEL.0.63/6336-176
KONU:

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO:2001/1

……….. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VI.Meslek Erbabına Verilecek Tezkere, Vesika veRuhsatnamelerden Alınacak Harçlar” bölümünün 18 inci fıkrasında özel dersane işletme ruhsatnamelerinin her yıl için harca tabi tutulması hükme bağlanmıştır.

Söz konusu tarifenin yukarıda açıklanan hükmünde yer alan “Özel dersaneler” ibaresi, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 1’inci maddesinde sayılan tüm kurumları ifade ediyor olması nedeniyle, Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen kurs ruhsatnameleri de 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-18-c pozisyonuna göre özel dersaneler kapsamı içindeharca tabi tutulmuştur.

Ancak, Danıştay kursların özel dersaneler kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğini karara bağladığından, bu kararlar doğrultusunda kurslar için düzenlenen işletme ruhsatnamelerinin 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI-18-c bendi kapsamında, harca tabi tutulmaması ve bu hususta yargı mercilerinde bulunan ihtilaflardan vazgeçilmesi uygun görülmüştür.

Öte yandan, Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinin 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifenin VI-f bendi hükmü gereğince yıllıkharca tabi tutulmasına devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.