Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar’a İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 15.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26347

Kurum Hazine Müsteşarlığı
Tebliğin Adı                  Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar’a İlişkin Tebliğ
Tebliğ No 2006/1
Resmî Gazete Tarihi 15/11/2006
Resmî Gazete Sayısı 26347

HAM ELMAS DIŞ TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE VE DENETLENMESİNE DAİR KARAR’A İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/1)

 

                Amaç ve kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karar’ın uygulama esas ve usullerini belirlemektir.

                Dayanak

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/10/2006 tarih ve 26332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 sayılı Karar’a istinaden hazırlanmıştır.

                Genel hükümler

                MADDE 3 – (1) Ham elmas, katılımcı ülkelerden ithal edilir ve katılımcı ülkelere ihraç edilir.

                (2) Ham elmasın sigortalanması, ekspertizi ile ilgili maliyetler ilgili ihracatçı veya ithalatçı firmaya aittir.

                İthalat

                MADDE 4 – (1) Sahteciliğe karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla İstanbul Altın Borsası yetkililerince ilgili gümrük idaresinde mühür ve özel paket ile sertifika üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesini müteakip mühür açılarak paket içindeki ham elmas ile sertifikada belirtilen bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığı tespit edilir.

                (2) Mühür veya sertifika üzerinde tahrifat yapıldığı belirlenen ham elmasın ithaline izin verilmez .

                (3) İstanbul Altın Borsası, sertifikayı düzenleyen ihracatçı ülke otoritesinden mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde (elektronik ortamda veya telefaks mesajı ile)  sertifikanın teyidini alır. Alınacak olan teyid; sertifikanın numarasını, paket sayısını, elmasın karat ağırlığını ve ihracatçı ile ithalatçıya dair ayrıntılı bilgileri içerir.

                (4) Teyidinin alınmasını takiben İstanbul Altın Borsası tarafından gümrük idaresine ibraz edilmek üzere uygunluk yazısı düzenlenir.

                (5) Ham elmas ithalatında İstanbul Altın Borsası tarafından düzenlenen uygunluk yazısı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır. Ham elmasların serbest dolaşıma girişi, İstanbul Altın Borsası tarafından düzenlenen uygunluk yazısının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi ve gümrük idaresi tarafından onaylanmasını müteakip gerçekleşir. Ham elmasın dolaşıma girişinden sonra üç iş günü içinde sadece ilgili gümrük beyannamesinin ibrazı ile İstanbul Altın Borsasına tescilinin yapılması zorunludur.

                (6) İstanbul Altın Borsası, teyidi alınmış sertifikanın tasdikli suretini ithalatçı firmaya verir. Sertifikaların asılları İstanbul Altın Borsası nezdinde 5 yıl süreyle muhafaza edilir.

                (7) Türkiye’ye ithali mümkün olmayan ham elmas, ihracat ülkesi otoritesine iade edilir.

                (8) İstanbul Altın Borsası, gerekli görülen hallerde ithal edilen ham elmasın karat, değer, ağırlık, menşe ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile ilgili olarak ekspertiz raporu isteyebilir. Ekspertiz raporu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce teknik yeterliliği haiz olduğu belirlenen analiz ve araştırma laboratuvarlarınca veya İstanbul Kuyumcular Odası tarafından tayin edilen bilirkişilerce düzenlenir.

                İhracat

                MADDE 5 – (1) İstanbul Altın Borsası, ihraç edilmek istenilen;

 1. a) Ham elmasın Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 sayılı Karar hükümlerine uygun olarak 4 üncü madde kapsamında ithal edildiğinin veya resmi mercilerce üretim ruhsatı verilen üreticilerce Türkiye’de üretildiğinin,
 2. b) Ham elmasın katılımcı ülkelerden birine ihraç edileceğinin,

                c)Ham elmasın dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde hazırlanan, kurcalamaya dayanıklı özel paketlerle sevk edileceğinin,

                ç) Sertifika düzenlenmesi için gerekli olan tüm bilgilerin doğru olduğunun,

                ihracatçı firma tarafından belgelenmesi halinde sertifika düzenler.

                (2) İstanbul Altın Borsası, düzenleyeceği sertifikaya konu ham elmasın karat, değer, ağırlık, menşe ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile ilgili olarak ekspertiz raporu isteyebilir. Ekspertiz raporu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce teknik yeterliliği haiz olduğu belirlenen analiz ve araştırma laboratuvarlarınca veya İstanbul Kuyumcular Odası tarafından tayin edilen bilirkişilerce düzenlenir.

                Sertifika

                MADDE 6 – (1) İstanbul Altın Borsasınca düzenlenecek bir sertifikada ihracatçının beyanı ve ekspertiz raporu dikkate alınarak aşağıda belirtilen hususların Türkçe ve İngilizce ifadelerinin yer alması zorunludur.

 1. a) “Kimberley Süreci Sertifikası” başlığı,
 2. b) “Bu sertifika ile, yüklemeye konu olan ham elmasların Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin gerekliliklerine uygun olarak kontrol edildiği belgelenmiştir.” ibaresi,
 3. c) Menşe ülke,

                ç) Eşi olmayan sertifika numarası,

 1. d) Düzenleme tarihi,
 2. e) Sertifikanın geçerlilik süresi,
 3. f) İhracatçı ve ithalatçının adı, ticaret unvanı, adresi,
 4. g) Ham elmasın karat ağırlığı,
 5. h) Ham elmasın ABD Doları cinsinden değeri,

                ı) Paket sayısı ve her paket için birer mühür numarası,

 1. i) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarası,
 2. j) Mühür ve imza.

                Uygunluk yazısı

                MADDE 7 – (1) İstanbul Altın Borsası tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere uygunluk yazısı düzenlenir.

                İhracatın gerçekleşmemesi

                MADDE 8 – (1) İhracatın sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde, düzenlenen sertifikanın İstanbul Altın Borsası’na iade edilmesi gerekir. İlgili gümrük müdürlüğü, ihracatın yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

                Sevk

                MADDE 9 – (1) Sevkiyat; Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika beraberinde dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde hazırlanarak İstanbul Altın Borsasınca numaralı olarak mühürlenen özel paketler içinde gerçekleştirilir.

                (2) İhracatın gerçekleşebilmesi için ilgili gümrük idaresinde İstanbul Altın Borsası’nın uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının ibraz edilememesi halinde ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verilmez.

                (3) İstanbul Altın Borsası, sevkiyatı müteakip, ihracatçıya sertifikanın onaylı bir suretini tevdi eder. İhracatçı firmalar, sertifikanın onaylı suretini 5 yıl süreyle muhafaza etmek ve resmi makamlarca talep edildiğinde ibraz etmekle mükelleftirler.

                (4) İstanbul Altın Borsası düzenleyeceği sertifikaların onaylı suretlerini 5 yıl süre ile muhafaza eder.

                Yetkili gümrük idaresi

                MADDE 10 – (1) Ham elmasın ithal ve ihracına ilişkin gümrük işlemlerini gerçekleştirmeye Atatürk Havalimanı ve Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

                Bilgi alış verişi

                MADDE 11 – (1) Ham elmasın üretim, ithalat ve ihracatına ilişkin bilgiler İstanbul Altın Borsası nezdinde elektronik ortamda saklanır. Söz konusu bilgiler altı aylık dönemler itibariyle İstanbul Altın Borsası tarafından Müsteşarlığa, Dış Ticaret Müsteşarlığına ve Kimberley Süreci Sekreteryasına rapor edilir.

                (2) İstanbul Altın Borsası, katılımcı ülkelerin ham elmas ihracatçıları ile ilgili olarak Kimberley Süreci Sekreteryası ile bilgi alış verişinde bulunur.

                Yürürlük

                MADDE 12 –  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 13 –  (1) Bu Tebliği Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.