Halkın Yükselişi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/3 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/24

Karar Günü : 13.5.2010

R.G. Tarih-Sayı : 23.06.2010-27620

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Halkın Yükselişi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Halkın Yükselişi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Halkın Yükselişi Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2007 yılı gelirleri toplamının 796.059.- YTL ve giderleri toplamının 587.165,50.- YTL olduğu, 219.202,58.- YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği, gelirleri ve giderleri arasındaki -10.308,93 YTL farkın ise gider fazlası olarak 2008 yılına devrettiği görülmüştür. Bu gider farkının nedenini, 2820 sayılı Kanun’un 67. maddesi hükümlerine uygun olarak kredili satın alınan mallar için satıcılara olan borçların oluşturduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Halkın Yükselişi Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 485.447,88 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 235.354,14 YTL’si bağış ve yardımlar, 111.400.- YTL’si aday adayı özel aidatı, 22.791,86 YTL’si sair gelirler ve 115.901,88 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Halkın Yükselişi Partisi’nin 81 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 310.611,27 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 205.523,94 YTL’si bağış ve yardımlar, 72.768,56 YTL’si giriş ve üyelik aidatı, 6.405,50 YTL’si tanıtıcı unsur geliri, 13.070.- YTL’si toplantı ve etkinlik geliri, 773.- YTL.si basın yayın satış geliri, 850.- YTL.si teşkilattan alınan nakit, 1.416,30 YTL’si sair gelirler ve 9.803,97 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Halkın Yükselişi Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 273.395,91 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 200.909,59 YTL’si tanıtıcı unsur giderleri, 44.808,08 YTL’si büro giderleri, 1.439,11 YTL’si personel giderleri, 2.339,12 YTL’si toplantı ve etkinlik giderleri, 15.056,67 YTL’si seçim ve propaganda giderleri, 1.416.- YTL’si demirbaş eşya alım giderleri, 2.200.- YTL’si teşkilatlara verilen nakit ve 5.227,34 YTL’si sair giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 212.620,46 YTL’dir.

Halkın Yükselişi Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Halkın Yükselişi Partisi’nin 81 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 313.769,59 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 94,40 YTL’si tanıtıcı unsur giderleri, 235.038,67 YTL’si büro giderleri, 18.693,54 YTL’si personel giderleri, 3.728,41 YTL’si yolculuk giderleri, 9.591,99 YTL’si toplantı ve etkinlik giderleri, 4.839,79 YTL’si basın yayın giderleri, 17.386,87 YTL’si seçim ve propaganda giderleri, 4.806,24 YTL’si demirbaş eşya alım giderleri, 850.- YTL’si teşkilatlara verilen nakit, 6.993,02 YTL’si geçen yıldan kalan borç ödemesi ve 11.746,66 YTL’si sair giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 6.582,12 YTL’dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Halkın Yükselişi Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 1.416.- YTL değerinde 5 adet demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal edinimi olduğu ve taşınmaz mal ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Parti tarafından 2007 yılında edinilen demirbaş eşya niteliğindeki değerleri toplamı 1.416.- YTL olan 5 adet taşınır malların tamamı Genel Merkez tarafından edinilmiştir.

Parti Genel Merkezi’nce elde edilen taşınır malların tamamı muhtelif büro malzemeleri olup satın alma suretiyle edinilmiştir.

Halkın Yükselişi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin Genel Merkezi’nin ihtiyacı için ve tamamı satınalma yoluyla elde edilen toplam 1.416.- YTL tutarındaki taşınır malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Halkın Yükselişi Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 796.059,15 YTL gelir ve 587.165,50 YTL gider ile 219.202,58 YTL nakit ve 10.308,93 YTL borç devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

13.5.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.