HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29250
YÖNETMELİK
Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi LisansüstüEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerektiğinde toplam ders saati aynı olmak kaydıyla sıkıştırılmış programlar da yapılabilir.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu süre, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için altı yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıldan az olamaz.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bulunan “tez izleme komitesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “altı ayda bir olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirenöğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Ancak, bu süre, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için altı yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu süre içinde sanatta yeterlik programını tamamlayamayan öğrenci, daha sonra ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.”

MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/8/2013 28725
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 13/3/2014 28940
2- 7/7/2014 29053

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.