HAKARET VE TEHDİT SUÇLARININ UNSURLARININ NELER OLDUĞU…

YARGITAY 15. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/12238 Karar No: 2013/414

Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek yada yakıştırmalarda bulunmak yada sövmek gerekmektedir. Kişiye isnat edilen somut fiil veya olgunun gerçek olup olmamasının bir önemi yoktur. İsnadın ispatın konusu ayrıdır. Somut bir fiil ve olgu isnat etmek; isnat, mağdurun onur şeref ve saygınlığını incitecek nitelikte olacaktır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.