Hafif raylı sistem ile yolcu taşımacılığı işi ile ilgili olarak Belediye tarafından yüklenici kiracı şirkete yapılan bilet bedeli ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 22/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-DV-20-280-29
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.38.15.01-DV-20-280-29                                                        22/02/2012

Konu : Hafif raylı sistem ile yolcu taşımacılığı işi ile ilgili

olarak  Belediye tarafından yüklenici kiracı şirkete yapılan

bilet bedeli ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :   … tarih ve … kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Büyükşehir Belediyesi ile şirketiniz arasında 15.07.2009 tarihinde kira sözleşmesi düzenlediği, daha sona tarafların 19.04.2010 tarihinde konusu bilet gelirleri olan ek sözleşme düzenlendiği belirtilerek, bu ek sözleşme çerçevesinde yolcu taşımasına ilişkin tahsil edilen ve belediye hesabına aktarılan bilet bedellerinin şirketinize isabet eden payının … Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan havuz sisteminden ödendiği, şirketinize yapılan bu ödemenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olacağı belirtilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar”ın nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Başvurunuz ekinde yer alan 19.04.2010 tarihli ve konusu esas sözleşmenin (3.4) maddesinde yer alan bilet gelirleri olan ek sözleşmenin incelenmesinden, sözleşmenin 2 nci maddesinde, bilet gelirlerinin T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından oran değiştirilmedikçe, 31.12.2018 tarihine kadar % 40’ının, 01.01.2019-08.01.2020 tarihleri arasında ise % 10’unun ek kira bedeli olarak idareye ödeneceği; 3 üncü maddesinde, bilet gelirleri üzerinden ödenen tutarların şirketiniz ile belediye arasında 15.07.2009 tarihinde düzenlenen sözleşmenin kapak sayfasında belirtilen kiralama bedeline ek olarak ödenen kira bedeli olduğu; yolcu taşımasına ilişkin tahsil edilen ve belediye hesabına aktarılan bilet bedellerinin şirketinize isabet eden payının … Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan havuz sisteminden ödendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, hafif raylı sistem ile yolcu taşımacılığı işinin ek kira bedelini de içeren bilet gelirlerinin tamamının adı geçen Belediye hesabına aktarıldığı, Belediye tarafından ek kira bedeli düşüldükten sonraki kalan kısmın şirketinize ödendiği anlaşılmaktadır. Belediyenin şirketinize yaptığı ödeme, mal ve hizmet alımına ilişkin bir ödeme olmayıp, kira gelirini tahsil ettikten sonra şirketinizin taşımacılık işinden elde edeceği gelirin aktarımına ilişkindir.

Bu itibarla, hafif raylı sistem ile yolcu taşımacılığı işinin geliri olarak … Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketinize yapılan ve mal ve hizmet alımına ilişkin olmadığı anlaşılan söz konusu bilet bedeli ödemelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.