GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 17 Ocak 2015 CUMARTESİ

17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “,işletme müdür yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendine “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletme müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç)  bendi eklenmiştir.

“ç) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kadrolara atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolar için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletme müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, aynı bendin  3 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “Gümrük müdür yardımcısı kadrosuna” ibaresi “Gümrük müdür yardımcısı ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) İkinci fıkrada yer alan kadrolara atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolar için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine “gümrük müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletme müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4) Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolar ile görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavda;  100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar, diğer kadrolara atacaklar için yapılacak yazılı sınavda; 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınava tabi görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolar ile Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı puanına göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip adayın bulunması halinde, boş kadrolara yapılacak atamada sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/1/2012 28172
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/4/2014 28963

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.