GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TIR İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının konaklama yapabileceği konaklama yerlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Konaklama yerleri

MADDE 3 (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçları, sadece bu Tebliğhükümleri ile belirlenen konaklama yerlerinde konaklayabilir.

Konaklama yeri olunabilmesi için gerekli koşullar

MADDE 4 (1) Konaklama yerlerinin aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tırİşlemleri) (Seri No: 1)’nin ek-5 ve ek-6’sında yer alan güzergahlar üzerinde yer alması,

b) Yirmi dört saat güvenlik görevlisi bulundurulması,

c) Park yeri ve tesislerin etrafında güvenliği sağlayacak çevre duvarı veya tel örgü bulunması,

ç) Genel özellikleri ek-1’de belirtilen konaklama yerine giriş ve çıkış yolları ile transit araçların park yerlerinde, araçların ön ve arka cephelerini gösterecek açı ve pozisyonda, ayrıca yirmi dört saat süresince plaka ve kişi eşgalinitanımlamaya imkan verecek netlikte IP (dijital) teknoloji en az HD (720p) görüntü çözünürlüğüne sahip kameralar ve geriye dönük en az otuz gün süreli görüntüleri kaydedebilen kayıt üniteleri ile tüm sistemin kesintisiz güç kaynağına bağlı olduğu kamera sistemi ile yirmi dört saat ilgili tesisten izlenebilmesi ve Bakanlıkça internet veya diğer bağlantıyapıları üzerinden takip edilmesine imkan tanınması,

d) Giriş çıkış yerleri de dahil olmak üzere yeterli aydınlatma düzeyine sahip olması,

e) Transit eşya taşıyan taşıt araçlarının park edebilmesi için ayrılmış en az on beş araçlık park yerinin bulunması.

Güvenlik koşullarını taşıyan konaklama yerlerinin yerinde incelenmesi

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca konaklama yeri izni almak isteyen firmalar, firma sahibi ya da temsile yetkili kişilerce doldurulacak ek-2’de yer alan başvuru formu ve imza sirküleri ile birlikte bu yerin bulunduğu yere en yakın Gümrük Müdürlüğüne yazılı olarak başvurur.

(2) Başvurunun alındığı tarihi takip eden on beş gün içinde ilgili gümrük ve muhafaza personelince oluşturulacak bir heyet marifetiyle bu yer incelenir. Yapılan inceleme sonucunda ek-3’te yer alan değerlendirme formu doldurulur ve bu yerin 4 üncü maddede belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı incelemenin yapıldığı tarihi izleyen beş gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Konaklama yeri olarak izin verilen yerlerin duyurulması

MADDE 6 (1) Gümrük Müdürlüğünce konaklama yeri olarak izin verilen yerlere ilişkin adres ve iletişim bilgileri Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirilir. Gümrükler Genel Müdürlüğünce bu tesislere ilişkin bilgiler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile kefil kuruluşa bildirilir ve Bakanlık kurumsal internet sayfasında yayınlanarak duyurulur.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş gümrük idaresince karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarına, konaklama yapılabilecek yerlere ilişkin bilgileri içeren liste verilir.

(3) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmiş yerlerde yol kenarına 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılıKarayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygun olarak ek-4’te yer alan levha konulur.

Konaklama yerlerinin kontrolü

MADDE 7 (1) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmiş olan yerlerin 4 üncü maddede belirtilen koşulları taşımaya devam edip etmediği ilgili Gümrük Müdürlüğünce yılda en az iki kere kontrol edilir ve kontrole ilişkin sonuçlar bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Koşulları taşımadığı tespit edilen konaklama yerine ilişkin verilen izin Gümrük Müdürlüğünce geri alınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 (1) İzin sahibi firma, 4 üncü maddede belirtilen koşullardan herhangi birinin karşılanamamasıhalinde, bu durumu derhal ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirir.

(2) İzin sahibi firma, konaklama yerinde Gümrük Kanunu ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun transit hükümlerine aykırı bir eylem veya işlem yapıldığını tespit etmesi durumunda, gecikmeksizin ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadır.

Usulsüzlük tespit edilmesi

MADDE 9 (1) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmiş yerlerde gümrük işlemleri açısından herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, konaklama yeri izni geri alınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Yaptırım

MADDE 10 (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının, bu Tebliğ ile izin verilen konaklama yerleri dışındaki bir yerde konaklama yaptıklarının tespit edilmesi durumunda, Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca cezai yaptırım uygulanır.

Diğer mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülükler

MADDE 11 (1) Konaklama yerine Bakanlıkça izin verilmiş olması, söz konusu yerin diğer mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Yetki

MADDE 12 (1) Gümrükler Genel Müdürlüğü, bu Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli göreceği düzenlemeleri yapmaya, her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 (1) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler

Güvenlik Sistemi Genel Özellikleri

Güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi esnasında Komuta Kontrol Merkezinde (KKM) yapılacak izlemelerin ve sistem bütünlüğünün sağlanması için, Bakanlıkça uygun bulunacak kamera marka ve modelleri kullanılması gerekmektedir.

Konaklama tesislerinde, saha büyüklüğü ile doğru orantılı olacak şekilde tesise giren ve çıkan araçların plaka görüntülerini alabilecek şekilde giriş-çıkış hatlarına ve Tır’lann park halinde bulunduğu alanların ön ve arka cephesini kontrol edebilecek açı ve pozisyonda sabit kameralar ile Tesis park alanının geneline hakim olabilecek PTZ hareketli kameralar kullanılmalıdır.

Kullanılacak kameralar IR aydınlatmaya sahip olmalı ve -20 ila +40 dereceler arasında çalışabilecek IP66 standardında muhafaza ve sabit kameralar en az 4 – 7,9 mm varifocal lens ile birlikte sağlanmalıdır.

PTZ hareketli kameralar FullHD çözünürlükte az 20x optik zoom kapasitesine sahip olmalıdır.

Kullanılacak kameralar Full HD (1080p) IP kamera olmalı ve network arızalannda kaydın devam etmesini sağlayacak bir çözüm bulunmalıdır (hafıza kartı girişi gibi). Kameralardan alınacak görüntüler biri konaklama noktası kayıt sistemine, biri KKM’ye iletilecek en az 2 farklı video akışı (Stream) yapabilmelidir.

Kullanılacak kameralar, True Day/Night ve WDR özelliklerine sahip olmalı, kamera özellikleri KKM’de kullanılmakta olan Video Yönetim Yazılımı (VYY) aracılığıyla yönetilebilmelidir.

Konaklama tesislerinde kullanılacak olan kamera adedi kadar VYY yazılım lisansı Bakanlık adına alınmalı ve bu lisanslar Bakanlığa teslim edilmelidir.

Konaklama tesisleri ile KKM arasında yaşanabilecek ağ kesintileri sonucunda, hafıza kartında kayıtlı görüntülerin VYY yazılımı üzerinden KKM’ye aktarılması mümkün olmalıdır.

Kamera adedine bağlı olarak Tır sahasında konumlandırılacak olan kayıt ünitesi (kamera ile aynı marka NVR veya İ7 işlemcili sunucu), en az 30 gün süreli Full HD çözünürlükte görüntünün kaydı için yeterli kayıt alanına sahip olmalıdır.

Konaklama tesislerinde kullanılacak olan kameraların gerekli network altyapısının sağlanması, KKM’ye ikinci video akışının (Stream) aktarılabilmesi için en az bir adet endüstriyel ağ anahtarı kurulmalıdır.

Kurulacak kameralara ait görüntülerinin kaliteli ve yüksek performanslı olarak ağ üzerinden yerel kayıt ünitesine ve KKM’ye iletilebilmesi amacıyla tüm 10/100/1000Base-TX portları PoE+ destekleyen ve IEEE 802.1 AVB ( Audio Video Bridging) protokolüne sahip ağ anahtarları kullanılmalıdır.

Sistemde kullanılacak olan kameraların çalışması için gerekli enerji, fiber optik, catö kablolama, kazı, kamera direkleri, saha kabinleri ve diğer altyapı çalışmaları tesis sahiplerince itina ile yapılmalıdır.

KONAKLAMA YERİ BAŞVURU FORMU

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA       GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 • Firma İsmi :
 • Ticaret Sicil Gazetesi :………………… Sicil Müdürlüğü, ……………. sicil no

(Ticaret sicil kayıtları 1/10/2003 tarihinden önce ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ise ticaret sicil gazetesi başvuru formuna eklenir.)

 • Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no:………………………………………………………..
 • Tesisin açık adresi :………………………………………………………………………………………..
 • Tesisin kullanım alanı :…………………………… mİ
 • Mülkiyet durumu Kira                                □       Malik □
 • Tesiste 24 saat güvenlik görevlisi VAR                 □ YOKD

Güvenlik Görevlisi Sayısı:……………….

 • Park yeri ve tesislerin etrafında güvenliği sağlayacak çevre duvarı veya tel örgü

VAR □ YOKD

 • Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No: 3’te belirtilen şartlarda kamera sistemi

VAR □ YOK □

Kamera Sisteminin Özellikleri:………………………………………………………………………………

 • Giriş çıkış yerleri de dahil olmak üzere yeterli aydınlatma düzeyi: VAR □ YOK □
 • Transit eşya taşıyan taşıt araçlarının park edebilmesi için ayrılmış park yeri:

VAR □ YOK □

Park Edilebilecek Araç Sayısı:………….

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, tesisimize Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No: 3 uyarınca konaklama yeri izni verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı               İmza                           Kaşe                           Tarih

KONAKLAMA YERİ DEĞERLENDİRME FORMU

………….. Firmasının,…………………………………………………….. adresinde yer alan tesise

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No: 3 uyarınca konaklama yeri izni verilmesine

ilişkin………….. tarihli başvurusu üzerine, anılan adrese……………… tarihinde gelinmiş olup

tespitlerimize aşağıda yer verilmiştir.

 • Tesiste 24 saat güvenlik görevlisi: VAR   □             YOK        □

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………..

 • Park yeri ve tesislerin etrafında güvenliği sağlayacak çevre duvarı veya tel örgü:

VAR □ YOK □

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………..

 • Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No: 3’te belirtilen şartlarda kamera sistemi

VAR □ YOK □

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………..

 • Giriş çıkış yerleri de dahil olmak üzere yeterli aydınlatma düzeyi: VAR □ YOKD

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………..

 • Transit eşya taşıyan taşıt araçlarının park edebilmesi için ayrılmış park yeri:

VAR □ YOKD

 • Genel Değerlendirme:

Heyette Bulunanlar:

Adı ve Soyadı                           Unvanı                   İmza                  Tarih

 

Ek-4

LEVHA

 

YAZI SERİSİ; 6-E

Trafik İşaretleri Elkitabında belirtilen esaslar dahilinde uygun görülen kesimlerde kullanılacaktır.

 

 

Bir Cevap Yazın