Genç Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2011/24

Karar Günü : 28.9.2011

R.G. Tarih-Sayı : 15.10.2011-28085

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Genç Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Genç Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda,

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Genç Parti 2006 yılı gelirleri toplamının 14.549.188,21 ytl, giderleri toplamının 10.533.068,09 ytl, borçlarının 3.376.589,66 ytl olduğu, 6.975.301,3 ytl.nin kasa ve banka mevcudu olarak 2007 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Parti’nin 2006 yılı birleşik kesinhesabının, Merkez Yönetim Kurulu 21.6.2007 gün ve 2 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Genç Parti 2006 yılı birleşik kesinhesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle partinin 2006 yılı birleşik kesinhesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı gelirleri 9.475.678,13 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 8.474.292.- ytl. si Devletçe yapılan yardım, 965.977,64 ytl.si kambiyo karları, 25.687,19 ytl.si faiz geliri, 298.- ytl.si sair gelir, 9.423.- ytl.si dava harcı tahsilatından oluşmaktadır. Önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudu 4.238.401,3 ytl.dir.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2006 yılı gelirleri 819.195,02 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 146.139,92 ytl.si üye giriş ve yıllık aidatı, 23.047,24 ytl.si sair gelirler, 2.540.- ytl.si faaliyet gelirleri, 245.702,99 ytl.si bağış ve yardımlar, 4.800.- ytl.si yayın geliri ve 396.964.- ytl.si genel merkez yardımından oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı giderleri 7.383.473,61 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 249.992,97 ytl.si personel gideri, 50.005,03 ytl.si temsil ve ağırlama gideri, 28.912,89 ytl.si basılı kağıt-kırtasiye-büro gideri, 66.524,80 ytl.si haberleşme gideri, 207.303,87 ytl.si taşıma ve vasıta gideri, 132.343,06 ytl.si seyahat gideri, 284.451.- ytl.si kira gideri, 5.195,89 ytl.si tamir bakım gideri, 30.728,63 ytl.si ısıtma-aydınlatma-temizlik-su gideri, 25.266,34 ytl.si vergi-harç-noter-sigorta gideri, 2.893.710,35 ytl.si sair yönetim gideri, 2.645.861,15 ytl.si seçim ve propaganda gideri, 246.236,80 ytl.si taşra gideri, 396.964.- ytl.si teşkilata yardım, 119.916,83 ytl.si kambiyo zararları, 60.- ytl.si olağandışı gider ve zararlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 6.961.205,11 ytl.dir.

Genç Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2006 yılı için 45.336.- ytl) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76 ncı maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdiğinden ve geçici maddelerde yargılanmamış siyasi parti hesaplarında değiştirilen hükümlerin uygulanacağına dair düzenleme de yapılmadığından dolayı bu tarihten önceki denetim ve yargılamada değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

1- Aşağıda belirtilen kişisel harcamalar Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Yevmiye tarih no Faturayı düzenleyen Fatura(Fiş) tarih no İçerik Tutar
31.1.2006/99 Asena Eczanesi 26.1.2005/000059 Itriyat 21,75
31.1.2006/103 Gima 30.1.2006/58 Sigara 8,50
‘ ‘ Gima 5.1.2006/70 Tekel 50
24.2.2006/226 Macrocenter 11.2.2006/198 Sigara 4,25
‘ ‘ Gima 20.2.2006/54 Prima çocuk bezi 16,45
‘ ‘ Gima 4.2.2006/68 Bigbabo sakız 20,01
‘ ‘ Gima 4.2.2006/67 Ariel otomat 22,99
13.3.2006/313 3 ler Center 12.3.2006/0333 Sigara 8,5
31.3.2006/389 Gür Şarküteri 31.3.2006/000022 Tekel 130
31.3.2006/391 Gima 22.3.2006/120 Tekel (J.Walker) 116
15.4.2006/442 Gür Şarküteri 15.4.2006/000028 Tekel (Şarap Viski) 65
‘ ‘ ‘ ‘ 5.4.2006/000024 Tekel (Yabancı tekel) 96
21.4.2006/458 Gür Şarküteri 19.4.2006/000023 Tekel (Rakı) 35
5.5.2006/518 Yağmurlar Gıda 4.5.2006/000012 Tekel 4,25
17.5.2006/545 Gima 14.5.2006/144 Sigara 4,25
‘ ‘ Gima 5.5.2006/355 Tekel (J.Walker) 116
24.5.2006/562 Gima 5.5.2006/88 Tekel (Doluca öküz gözü) 125,8
26.5.2006/565 Gima 23.5.2006/170 Tekel (J.Walker) 105,9
29.5.2006/570 Memo s Mehmet Harbutçu 28.5.2006/005583 Tekel (Özel İçki) 200
30.5.2006/574 Gima 13.5.2006/364 Tekel (J.Walker) 58
3.6.2006/591 Gür Şarküteri 19.4.2006/000023 Tekel (Yabancı tekel) 55
9.6.2006/612 Gür Şarküteri 9.6.2006/000023 Tekel (Yabancı tekel) 40
‘ ‘ Migros 9.6.2006/202 Tekel (J.Walker) 47,95
‘ ‘ Gür Şarküteri 9.6.2006/000019 Tekel (Yabancı tekel) 22
‘ ‘ Gür Şarküteri 9.6.2006/000026 Tekel (Yabancı tekel) 99
24.6.2006/636 Özen Gıda 24.6.2006/0177 Sigara 7,45
15.8.2006/783 Gür Şarküteri 13.8.2006/000013 Tekel (Yabancı tekel) 55
‘ ‘ Gür Şarküteri 14.8.2006/000018 Tekel (Yabancı tekel) 55
31.8.2006/820 Kaya Gıda 30.8.2006/000005 Tekel 45
6.9.2006/842 Kamil Karababa 4.9.2006/000005 Tekel (İçki) 49,9
9.9.2006/855 Gür Şarküteri 9.9.2006/000021 Tekel (Yabancı tekel) 65
22.9.2006/885 Gür Şarküteri 22.9.2006/000021 Tekel (Yabancı tekel) 33
30.9.2006/914 Kaplankaya Kuruyemiş 29.9.2006/000007 Tekel 50
9.10.2006/943 Gür Şarküteri 7.10.2006/000012 Tekel (Yabancı tekel) 80
16.10.2006/959 Gür Şarküteri 14.10.2006/000051 Tekel (Yabancı tekel) 33
20.10.2006/972 Keyif Shop 19.10.2006/000009 Tütün 20
14.11.2006/1021 Tuncerler Gıda 13.11.2006/000048 Tekel 69,5
23.11.2006/1054 Side Süper Market,Serik 19.10.2006/000004 Tekel 105
26.11.2006/1063 Gür Şarküteri 23.11.2006/000015 Tekel (Yabancı tekel) 130
‘ ‘ Özen Gıda 25.11.2006/000149 Sigara 8,50
27.12.2006/1177 Bekiroğlu Süpermarket 13.12.2006/000074 Tekel 11,5

Toplam 2.290,55.-ytl

İlaç Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no İçerik Firma adı Fiş tarih ve no Tutar
31.1.2006/84 İlaç Güven Eczanesi 8.1.2006/000006 35
‘ ‘ ‘ ‘ Güven Eczanesi 8.1.2006/000001 43,5
31.1.2006/96 ‘ ‘ Gülay Eczanesi 8.1.2006/000012 29,17
31.1.2006/99 ‘ ‘ Kavacık Eczanesi 7.1.2006/0025 8,65
‘ ‘ ‘ ‘ Merkez Eczanesi 7.1.2006/6 9,5
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 26.1.2005/000059 70,21
31.1.2006/100 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 7.1.2006/000036 136
31.1.2006/105 ‘ ‘ Nalan Sönmez Eczanesi 43,60
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 7.1.2006/000010 35
31.1.2006/106 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 19.1.2006/000011 47
‘ ‘ ‘ ‘ Yıldız Eczanesi 27.1.2006/000002 25,9
‘ ‘ ‘ ‘ Berkay Eczanesi 27.1.2006/000002 23,65
10.2.2006/180 ‘ ‘ Etiler Elif Eczanesi 4.2.2006/0000242 14,3
‘ ‘ ‘ ‘ Berkay Eczanesi 5.2.2006/000016 3,6
25.2.2006/230 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 21.2.2006/000040 80
28.2.2006/248 ‘ ‘ İbrahim Fuat Eczanesi 3.2.2006/000044 8,
28.2.2006/257 ‘ ‘ Berkay Eczanesi 25.2.2006/000003 47,3
‘ ‘ ‘ ‘ Altın Eczanesi 25.2.2006/000093 132
3.3.2006/283 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 3.3.2006//000016 5,5
‘ ‘ ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 3.3.2006/000028 13
‘ ‘ ‘ ‘ Eczane Ünlü 2.3.2006/0022 36,9
13.3.2006/314 ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 13.3.2006//000156 50
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 4.3.2006/000006 13,9
21.3.2006/342 ‘ ‘ Asena Eczanesi 20.3.2006//000078 9,3
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 10.3.2006/000031 46,3
22.3.2006/346 ‘ ‘ Fırat Eczanesi 15.3.2006//000015 145
30.3.2006/378 ‘ ‘ Kavacık Eczanesi 27.3.2006//0052 260
‘ ‘ ‘ ‘ Reyhan Eczanesi 28.3.2006/ 65,75
31.3.2006/387 ‘ ‘ Güven Eczanesi 19.3.2006//000007 37,5
15.4.2006/442 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 4.4.2006//000049 12,6
20.4.2006/454 ‘ ‘ Can Eczanesi 18.4.2006//000025 121
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 20.4.2006/000049 36
25.4.2006/466 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 25.4.2006/000056 11,5
29.4.2006/492 ‘ ‘ Funda Eczanesi 25.4.2006/000005 16
30.4.2006/494 ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 25.4.2006/000014 109
12.5.2006/532 ‘ ‘ Dörtyol Eczanesi 11.5.2006//000058 3,75
‘ ‘ ‘ ‘ İbrahim Fuat Eczanesi 8.5.2006/000025 55
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 3.5.2006/000053 3
‘ ‘ ‘ ‘ Berkay Eczanesi 3.5.2006/000038 77
16.5.2006/543 ‘ ‘ Enes Eczanesi 9.6.2006//1 7,5
17.5.2006/545 ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 2.5.2006//000030 28,7
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 6.5.2006/000040 4
‘ ‘ ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 15.5.2006/000103 39,5
24.5.2006/562 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 24.5.2006/000011 27,3
26.5.2006/566 ‘ ‘ Berkay Eczanesi 12.5.2006/000007 47,3
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 12.5.2006/000011 23,5
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 26.5.2006/000037 70
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 26.5.2006/000014 6
29.5.2006/571 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 16.5.2006/000047 9,75
5.6.2006/595 ‘ ‘ Kanyon Eczanesi 6.6.2006/69 8
8.6.2006/607 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 5.6.2006/000023 3,8
8.6.2006/608 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 5.6.2006/000044 8,7
27.7.2006/743 ‘ ‘ Merkez Eczanesi 48
9.8.2006/771 ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 1.8.2006/000182 14,85
10.8.2006/775 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 9.8.2006/000012 16
23.8.2006/801 ‘ ‘ Mebusevler Eczanesi 3.8.2006/000008 3,4
29.8.2006/815 ‘ ‘ İbrahim Fuat Eczanesi 24.8.2006/000012 50
‘ ‘ ‘ ‘ Kardelen Eczanesi 24.8.2006/000015 59
31.8.2006/818 ‘ ‘ Feyza Eczanesi 31.8.2006/000009 300
‘ ‘ ‘ ‘ Feyza Eczanesi 31.8.2006/000011 295
31.8.2006/820 ‘ ‘ Göksu Eczanesi 29.8.2006/0028 15
9.9.2006/855 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 7.9.2006/000033 22,5
15.9.2006/874 ‘ ‘ Jale Türkün Eczanesi 9.9.2006/00000 67
‘ ‘ ‘ ‘ Necati Tiryaki Eczanesi 14.2006/000004 20
18.9.2006/876 ‘ ‘ Beyaz Eczanesi 3.9.2006/000341 2,35
22.9.2006/885 ‘ ‘ Jale Türkün Eczanesi 19.9.2006/000010 13,4
‘ ‘ ‘ ‘ Jale Türkün Eczanesi 18.9.2006/000016 4,5
12.12.2006/1115 ‘ ‘ Yasa Eczanesi 7.12.2006/000002 18

Toplam 3.153,43.-ytl

Parti yetkilileri ‘6111 sayılı yasanın 180. maddesi kapsamında partimizin siyasi faaliyetleri doğrultusunda, yardıma muhtaç kişilere hayatlarını idame ettirmesinde gerekli olan ilaçların temini, partimizin siyasi stratejisi doğrultusunda yardıma muhtaç ailelere yapılan örnek bir projedir. Diğer malzemeler ise, partimizin siyasi faaliyetler içinde ‘temsil ağırlama’ masraf bedelidir. 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde, geçici ve sürekli çalıştırılan kişilere ödenen nakdi sağlık masraflarının gider olarak kayıt edilebileceği hüküm altına alınmıştır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Söz konusu giderlerin siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı, bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle 5.443,98 ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

2- Aşağıdaki tabloda belirtilen ve kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlenen otobüs ve uçak biletlerine ait seyahat giderleri parti bütçesinden karşılanmıştır.

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Tutarı
13.2.2006/185 Ramazan Özcan 4 adet otobüs bileti 110,5
‘ ‘ Mehmet Emin Ayanoğlu 1 adet otobüs bileti 26,5
‘ ‘ Melek Dingaz 1 adet otobüs bileti 26,5
17.2.2006/208 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 58
21.2.2006/216 Muammer 2 adet otobüs bileti 56
25.2.2006/33 Fatih Aktaş 3 adet otobüs bileti 73,5
‘ ‘ Yaşar Ali Poyraz 2 adet otobüs bileti 49
‘ ‘ Asuman Bakan 1 adet otobüs bileti 56
‘ ‘ Gülay Maraş 1 adet otobüs bileti 56
2.3.2006/274 2 adet otobüs bileti 200
2.3.2006/275 Tacettin Uçel 2 adet uçak bileti 187
‘ ‘ Veysel Bıçakcı 2 adet uçak bileti 187
2.3.2006/278 İsimsiz 5 adet otobüs bileti 890
‘ ‘ 2 adet otobüs bileti 600
16.3.2006/330 Ali Yüksel Onural 1 adet otobüs bileti 56
25.3.2006/356 Selahattin Bal 1 adet otobüs bileti 20
25.3.2006/356 Selahattin Bal 1 adet otobüs bileti 20
‘ ‘ Yaşar Poyraz 2 adet otobüs bileti 49
3.4.2006/400 Duran Şakoğlu 1 adet uçak bileti 79
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 70
11.4.2006/424 Duran Şakoğlu 1 adet uçak bileti 79
12.4.2006/431 Ali Özkan 5 adet otobüs bileti 76
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 40
12.4.2006/432 Ali Özkan 1 adet otobüs bileti 13
14.4.2006/438 Ali Özkan 1 adet otobüs bileti 18
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 18
24.4.2006/461 Selahattin Bal 2 adet otobüs bileti 40
25.4.2006/466 Selahattin Bal 1 adet otobüs bileti 20
8.5.2006/523 Gönül Saray Alphan 1 adet uçak bileti 282
17.5.2006/547 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 22
22.5.2006/554 Selahattin Bal 2 adet otobüs bileti 40
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 40
29.5.2006/573 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 40
30.5.2006/576 Ali Özkan 2 adet otobüs bileti 36
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 18
8.6.2006/607 Selahattin Bal 2 adet otobüs bileti 46
12.6.2006/617 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 48
24.6.2006/636 Selahattin Bal 1 adet otobüs bileti 20
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 20
30.6.2006/651 Selahattin Bal 1 adet otobüs bileti 20
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 20
11.7.2006/701 Halil Şahin Dost 2 adet otobüs bileti 90
12.7.2006/706 Melek Dingaz 1 adet otobüs bileti 25
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 15
23.7.2006/725 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 22
6.8.2006/765 Fuat Sönmez 1 adet otobüs bileti 10
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 12
15.8.2006/783 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 30
23.8.2006/802 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 35
11.9.2006/856 Selahattin Bal 3 adet otobüs bileti 55
24.9.2006/892 Melek Dingaz 2 adet otobüs bileti 59,25
20.10.2006/970 Yaşar Poyraz 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 30
2.11.2006/999 Melek Dingaz 3 adet otobüs bileti 66,5
9.11.2006/1013 Gönül Saray Alphan 1 adet uçak bileti 168
13.11.2006/1017 Selahattin Bal 1 adet otobüs bileti 20
14.11.2006/1020 Şaylan Çığgın 1 adet uçak bileti 125
‘ ‘ Ayvaz Müştak 1 adet uçak bileti 125
14.11.2006/1023 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 50,4
23.11.2006/1054 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 49,5
6.12.2006/1097 Gönül Saray 1 adet uçak bileti 154
‘ ‘ Şaylan Çığgın 1 adet uçak bileti 37
‘ ‘ Ayvaz Müştak 1 adet uçak bileti 144
12.12.2006/1115 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 30
12.12.2006/1116 Ali Özkan 1 adet otobüs bileti 20
18.12.2006/1135 Şaylan Çığgın

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.