Genç Parti’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2011/23

Karar Günü : 28.9.2011

R.G. Tarih-Sayı : 15.10.2011-28085

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Genç Parti’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Genç Parti’nin 2005 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda,

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü,

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Genç Parti 2005 yılı gelirleri toplamının 7.285.503,05 ytl, giderleri toplamının 5.357.464,96 ytl, borçlarının 2.423.702,62 ytl olduğu, 4.254.315,06 ytl.nin kasa ve banka mevcudu olarak 2006 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2006 yılı birleşik kesinhesabının, Merkez Yönetim Kurulu 12.6.2006 gün ve 3 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Genç Parti 2005 yılı birleşik kesinhesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle partinin 2005 yılı birleşik kesinhesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı gelirleri 6.814.929,56 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 6.709.400.- ytl. si Devletçe yapılan yardım, 1.563,53 ytl.si faiz geliri, 272,11 ytl.si sair gelir, 103.693,92 ytl.si dava harcı tahsilatından oluşmaktadır. Önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudu 40.738,97 ytl.dir.

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı mevcut belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2005 yılı gelirleri 412.511,05 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.200.- ytl.si üye giriş ve yıllık aidatı, 22.401,33 ytl.si sair gelirler, 1.650.-ytl.si faaliyet gelirleri, 141.778,72 ytl.si bağış ve yardımlar, 245.481.- ytl.si genel merkez yardımından oluşmaktadır. Önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudu 17.323,47 ytl.dir.

Parti il örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı giderleri 2.319.802.39 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 264.519,03 ytl.si personel gideri, 81.127,15 ytl.si temsil ve ağırlama gideri, 6.364,53 ytl.si basılı kağıt-kırtasiye-büro gideri, 85.685,38 ytl.si haberleşme gideri, 285.358,41 ytl.si taşıma ve vasıta gideri, 95.572,63 ytl.si seyahat gideri, 180.897,07 ytl.si kira gideri, 5.119,69 ytl.si tamir bakım gideri, 38.672,55 ytl.si ısıtma-aydınlatma-temizlik-su gideri, 26.092,22 ytl.si vergi-harç-noter-sigorta gideri, 1.888.- ytl.si lirası basın ve yayın gideri, 136.982,33 ytl.si sair yönetim gideri, 183.931,13 ytl.si seçim ve propaganda gideri, 232.935,56 ytl.si taşra gideri, 245.481.- ytl.si teşkilata yardım, 311.844,04 ytl.si kambiyo zararları, 137.331,67 ytl.si olağandışı gider ve zararlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 4.238.401,3 ytl.dir.

Genç Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2005 yılı için 41,29 ytl) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76. maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdiğinden ve geçici maddelerde yargılanmamış siyasi parti hesaplarında değiştirilen hükümlerin uygulanacağına dair düzenleme de yapılmadığından dolayı bu tarihten önceki denetim ve yargılamada değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

1- Aşağıdaki kişisel harcamalar Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Yevmiye tarih no Faturayı düzenleyen Fatura(Fiş) tarih no İçerik Tutar
8.1.2005/21 Carrefour 6.1.2005/0064 Colgate diş macunu 7,3
‘ ‘ Gima 7.1.2005/126 Tekel 26,40
25.1.2005/70 Bahçeşehir Gıda ve Otel 20.1.2005/000022 İçki 65
5.2.2004/14 TBMM Eğitim ve sosyal Tes. 26.1.2005/000007 İçki 85,5
9.2.2005/36 Karyıldız Gıda 23.1.2005/000008 Tekel 54
28.2.2005/206 Yağmurlar Büfe 2.2.2005/000004 Tekel 7
‘ ‘ Atacan Türk 2.2.2005/000002 Tekel 52,5
22.3.2005/330 İbrahim Fuat Eczanesi 21.3.2005/000058 Itriyat 80
24.5.2005/544 Gima 4.5.2005/51 Prima İkiz Maxi Plus 17,75
24.5.2005/544 Gima 2.5.2005/36 Prima İkiz Maxi Plus 17,75
30.5.2005/565 Acarlar 29.5.2005/0209 Sigara ve sakız 23,05
30.5.2005/570 Kiler 15.5.2005/0243 Ariel otomat 9,19
2.6.2005/595 Gürtaş Gıda 2.6.2005/0017 Tekel 7,65
3.6.2005/598 Veziroğlu 3 adet fiş İçki 85
29.6.2005/676 Gima 26.6.2005/65 Ariel otomat 8,9
30.6.2005/693 Yağmurlar Gıda 6.6.2005/000011 Tekel 4,5
30.6.2005/701 Özen Gıda 24.6.2005/000355 Uni wipes Bebe 17,5
30.6.2005/703 Tansaş 17.6.2005/104 Sigara ve çakmak 12,7
30.6.2005/706 Kiler 13.6.2005/00070 Prima çocuk bezi ve ıslak havlu 37,1
30.6.2005/707 Asena Eczanesi 2.6.2005/000067 Mama 48
30.6.2005/708 Dinçmar 17.6.2005/000318 Sigara,Traş köpüğü ve jole 34,15
19.7.2005/743 Ay-Sir 18.7.2005/0063 Sigara 3,5
25.7.2005/753 Migros 18.7.2005/178 Sigara 3,5
30.7.2005/771 Çubuklu Eczanesi 29.7.2005/000050 Itriyat 16
28.8.2005/825 Gima 26.8.2005/26 Prima çocuk bezi ve ıslak havlu 33,89
‘ ‘ Gima 28.8.2005/31 Diş macunu 9,62
31.10.2005/974 Öğütler 7.10.2005/000045 Sigara 3,9
31.12.2005/1117 Gima 13.12.2005/95 Sigara 41
31.12.2005/1129 İbrahim Fuat Eczanesi 22.12.2005/000058 Itriyat 10,75
31.12.2005/1134 Füsun Eczanesi 28.12.2005/0041 Itriyat 62
31.12.2005/1139 Kavacık Eczanesi 24.12.2005/0044 Itriyat 7
31.12.2005/1137 Gima 2.12.2005/112 Prima çocuk bezi 27,75
‘ ‘ Dinçmar 1.12.2005/000054 Prima çocuk bezi ve ıslak havlu 40,15
31.12.2005/1139 Dinçmar 26.12.2005/000287 Prima ıslak havlu 11,5

Toplam 971,5.-ytl

İlaç Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no İçerik Firma adı Fiş tarih ve no Tutar
3.1.2005/1 İlaç Armağan Eczanesi 1.1.2005/0157 22,65
5.1.2005/10 ‘ ‘ Asena Eczanesi 5.1.2005/000028 49
5.1.2005/14 ‘ ‘ Metropol Eczanesi 1.11.2004/000071 16
6.1.2005/15 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi/Beykoz-İstanbul 5.1.2005/000067 8
8.1.2005/21 ‘ ‘ Dörtyol Eczanesi 7.1.2005/000036 25,90
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 7.1.2005/000058 26
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 7.1.2005/000059 4
‘ ‘ ‘ ‘ Berkay Eczanesi 7.1.2005/000011 26
‘ ‘ ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 7.1.2005/000015 25,9
‘ ‘ ‘ ‘ Merkez Eczanesi 7.1.2005/8 25
10.1.2005/23 ‘ ‘ Gönül Eczanesi 8.1.2005/000709 23,85
‘ ‘ ‘ ‘ Dörtyol Eczanesi 8.1.2005/000035 3,65
‘ ‘ ‘ ‘ Neşe Eczanesi 8.1.2005/000002 23,8
12.1.2005/32 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 10.1.2005/000024 48
17.1.2005/54 ‘ ‘ Güz Eczanesi 16.1.2005/000002 7
‘ ‘ ‘ ‘ Hülya Eczanesi 17.1.2005/000053 11
23.1.2005/62 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 20.1.2005/000180 10,75
‘ ‘ ‘ ‘ Gülay Eczanesi 23.1.2005/ 3,5
26.1.2005/73 ‘ ‘ İbrahim Fuat Eczanesi 25.1.2005/000054 43
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 25.1.2005/000046 11,5
‘ ‘ ‘ ‘ Füsun Eczanesi 26.1.2005/0179 2,95
‘ ‘ ‘ ‘ Yıldız Eczanesi 7
27.1.2005/84 ‘ ‘ Çan Eczanesi 27.1.2005/0038 5,5
31.1.2005/8 ‘ ‘ Pelin Eczanesi 18.1.2005/000018 63
5.2.2004/14 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 3.2.2005/000013 16
8.2.2005/21 ‘ ‘ Vildan Eczanesi 15
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 7.2.2005/000020 47
‘ ‘ ‘ ‘ Derman Eczanesi 3.2.2005/000013 56
9.2.2005/37 ‘ ‘ Asena Eczanesi 8.2.2005/000047 5,8
10.2.2005/55 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 10.2.2005/000031 3,25
13.2.2005/56 ‘ ‘ Şener Eczanesi 186,9
23.2.2005/80 ‘ ‘ Dörtyol Eczanesi 22.2.2005/000019 2,5
28.2.2005/202 ‘ ‘ Gümüşsuyu Eczanesi 15.2.2005/000091 8,5
28.2.2005/206 ‘ ‘ Sarıgöl Eczanesi 3.2.2005/000004 8
28.2.2005/206 ‘ ‘ Asena Eczanesi 28.2.2005/000060 3,5
4.3.2005/244 ‘ ‘ Asena Eczanesi 1.3.2005/000070 77,7
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 1.3.2005/000036 53,4
6.3.2005/249 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 4.3.2005/000007 5
7.3.2005/251 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 7.3.2005/000024 48
9.3.2005/259 ‘ ‘ Eczane Zihni 8.3.2005/000020 91,85
‘ ‘ ‘ ‘ Halk Eczanesi 9.3.2005/0062 21,5
14.3.2005/267 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 12.3.2005/000026 48
17.3.2005/282 ‘ ‘ Alphan Eczanesi 15.3.2005/120 5
‘ ‘ ‘ ‘ Bizim Eczane 16.3.2005/000084 14
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 10.3.2005/000034 67
18.3.2005/288 ‘ ‘ Berkay Eczanesi 17.3.2005/000031 27,9
20.3.2005/295 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 19.3.2005/000047 9
22.3.2005/305 ‘ ‘ Ece Eczanesi 2.3.2005/000070 6,4
‘ ‘ ‘ ‘ Zeynep Eczanesi 2.3.2005/000025 2,25
22.3.2005/307 ‘ ‘ Bizim Eczane 25.2.2005/000006 9,3
22.3.2005/308 ‘ ‘ Oray Eczanesi 2.3.2005/0035 25,6
22.3.2005/314 ‘ ‘ Zeynep Eczanesi 23.2.2005/000020 9,3
22.3.2005/330 ‘ ‘ Füsun Eczanesi 21.3.2005/0077 59
‘ ‘ ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 21.3.2005/000077 76,5
24.3.2005/334 ‘ ‘ Kavacık Eczanesi 23.3.2005/0069 22,2
25.3.2005/339 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 24.3.2005/000063 40
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 24.3.2005/000047 26,45
29.3.2005/348 ‘ ‘ Dörtyol Eczanesi 28.3.2005/000023 27,9
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 29.3.2005/000004 32
31.3.2005/365 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 31.3.2005/000044 3,3
2.4.2005/371 ‘ ‘ Asena Eczanesi 1.4.2005/000080 34,75
3.4.2005/373 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 2.4.2005/000039 10
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 2.4.2005/000038 3,5
‘ ‘ ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 2.4.2005/000126 76,5
5.4.2005/377 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 4.4.2005/000069 4,4
7.4.2005/381 ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 6.4.2005/000135 50
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 6.4.2005/000031 149
12.4.2005/392 ‘ ‘ Güz Eczanesi 10.4.2005/000059 67,95
‘ ‘ ‘ ‘ Ispartakula Eczanesi 11.4.2005/000037 22
13.4.2005/394 ‘ ‘ Asena Eczanesi 1.4.2005/000042 4,9
13.4.2005/395 ‘ ‘ Deniz Eczanesi 30.3.2005/79 10
‘ ‘ ‘ ‘ Nil Eczanesi 30.3.2005/000041 8
30.4.2005/447 ‘ ‘ Ak Eczanesi 28.4.2005/000046 9
3.5.2005/457 ‘ ‘ Kazova Eczanesi 26.4.2005/0022 10
6.5.2005/477 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 6.5.2005/000047 90
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 6.5.2005/000048 85
12.5.2005/488 ‘ ‘ Zeynep Eczanesi 11.5.2005/000017 12,2
18.5.2005/477 ‘ ‘ Çarşı Eczanesi 18.5.2005/000026 27,5
‘ ‘ ‘ ‘ Göksu Eczanesi 18.5.2005/0048 79
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 1.5.2005/000062 7,5
23.5.2005/539 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 2.5.2005/000062 32
25.5.2005/547 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 2.5.2005/000072 2,5
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 24.5.2005/000069 32,5
26.5.2005/552 ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 26.5.2005/000031 14,4
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 12.5.2005/000027 6,5
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 11.5.2005/000067 65,8
29.5.2005/564 ‘ ‘ Alphan Eczanesi 16
30.5.2005/572 ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 30.5.2005/000049 15,5
31.5.2005/585 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 31.5.2005/000025 25
15.6.2005/629 ‘ ‘ Eczane Uğur 23.4.2005/0175 9
‘ ‘ ‘ ‘ Eczane Uğur 23.4.2005/0174 99
15.6.2005/630 ‘ ‘ Berkay Eczanesi 26.4.2005/000013 25,9
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 26.4.2005/000019 25,9
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 26.4.2005/000053 51,8
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 26.4.2005/000010 56
15.6.2005/631 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 19.4.2005/000076 82,5
15.6.2005/632 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 18.4.2005/000069 7,5
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 18.4.2005/000045 48
15.6.2005/634 ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 12.4.2005/000092 5
15.6.2005/637 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 16.5.2005/000072 4
15.6.2005/638 ‘ ‘ Ergün Eczanesi 15.5.2005/000002 21,25
15.6.2005/639 ‘ ‘ Elif Eczanesi 29.4.2005/000047 7,25
‘ ‘ ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 29.4.2005/000102 18
20.6.2005/655 ‘ ‘ Külçe Eczanesi 9.4.2005/000005 19,85
‘ ‘ ‘ ‘ Eczane Nazar 26.4.2005/000037 29,35
‘ ‘ ‘ ‘ Külçe Eczanesi 14.5.2005/000006 5,95
‘ ‘ ‘ ‘ Külçe Eczanesi 30.5.2005/000009 37,2
‘ ‘ ‘ ‘ Külçe Eczanesi 18.5.2005/000014 26,4
‘ ‘ ‘ ‘ Banu Eczanesi 1.5.2005/000270 30
‘ ‘ ‘ ‘ Külçe Eczanesi 11.5.2005/000008 61,7
‘ ‘ ‘ ‘ Eczane Nazar 4.5.2005/000051 8,4
27.6.2005/669 ‘ ‘ Denizay Eczanesi 28.6.2005/000054 7
30.6.2005/693 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 6.6.2005/000070 80
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 13.6.2005/000033 56
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 13.6.2005/000042 77,5
30.6.2005/701 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 8.6.2005/000066 69
30.6.2005/701 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 29.6.2005/000065 54
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 29.6.2005/000054 2,15
‘ ‘ ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 29.6.2005/000026 27
30.6.2005/702 ‘ ‘ Asena Eczanesi 14.6.2005/000047 14,5
30.6.2005/705 ‘ ‘ Kardelen Eczanesi 28.6.2005/000043 13
30.6.2005/707 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 11.6.2005/000024 77
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 4.6.2005/000107 108,7
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 3.6.2005/000035 73
30.6.2005/709 ‘ ‘ Dörtyol Eczanesi 1.6.2005/000043 5,8
30.6.2005/710 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 28.6.2005/000051 48
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 20.6.2005/000014 4,4
25.7.2005/753 ‘ ‘ Külçe Eczanesi 12.7.2005/000008 150
29.7.2005/764 ‘ ‘ Sütsever Eczanesi 29.7.2005/000001 1040
30.7.2005/768 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 30.7.2005/000026 7,2
30.7.2005/771 ‘ ‘ Alphan Eczanesi 24.7.2005/95 9,75
‘ ‘ ‘ ‘ Gülay Eczanesi 28.7.2005/000007 16
‘ ‘ ‘ ‘ Füsun Eczanesi 22.7.2005/0018 16
‘ ‘ ‘ ‘ Etiler Eczanesi 29.7.2005/004362 48
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 30.7.2005/000067 40
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 26.7.2005/000048 2,9
31.7.2005/778 ‘ ‘ Asena Eczanesi 20.7.2005/000069 60
‘ ‘ ‘ ‘ Çarşı Eczanesi 19.7.2005/000063 14
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 12
‘ ‘ ‘ ‘ Gülay Eczanesi 28.7.2005/000010 1,5
‘ ‘ ‘ ‘ Ece Eczanesi 21.7.2005/50 26
‘ ‘ ‘ ‘ Dörtyol Eczanesi 21.7.2005/000036 27
4.8.2005/787 ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 16.7.2005/000141 18
13.8.2005/801 ‘ ‘ Levent Eczanesi 5.8.2005/000080 4
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 12.8.2005/000054 2,5
‘ ‘ ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 12.8.2005/000142 89,75
4.8.2005/787 ‘ ‘ Akmerkez Eczanesi 24.8.2005/000018 50
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 4 adet fiş 194,55
25.8.2005/819 ‘ ‘ Asena Eczanesi 5.8.2005/000056 47
28.8.2005/824 ‘ ‘ Füsun Eczanesi 6.8.2005/0012 50
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 27.8.2005/000004 64
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 27.8.2005/000009 46,5
28.8.2005/825 ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 26.8.2005/000016 32
30.8.2005/832 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 25.8.2005/000065 49
31.8.2005/837 ‘ ‘ Kadriye Eczanesi 31.8.2005/000001 75
31.8.2005/839 ‘ ‘ Güven Eczanesi 21.8.2005/000009 15,5
30.9.2005/895 ‘ ‘ Cem Eczanesi 23.9.2005/009916 10,82
30.9.2005/895 ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 7.9.2005/000027 16
31.10.2005/975 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 4 adet fiş 227,75
‘ ‘ ‘ ‘ Şener Eczanesi/Beykoz 14.10.2005/000001 23,5
‘ ‘ ‘ ‘ Gülay Eczanesi/ Beykoz 14.10.2005/000001 23,6
31.10.2005/976 ‘ ‘ Asena Eczanesi/ Beykoz 14.10.2005/000006 26
‘ ‘ ‘ ‘ Berkay Eczanesi/ Beykoz 14.10.2005/000008 2,3
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 8.10.2005/000024 5,8
‘ ‘ ‘ ‘ Berkay Eczanesi 8.10.2005/000025 5,8
31.10.2005/982 ‘ ‘ Cennet Eczanesi/ Avcılar 27.10.2005/000013 50
31.10.2005/993 ‘ ‘ Deniz Eczanesi/Yeşilköy 21.10.2005/6 5
31.10.2005/994 ‘ ‘ Barbaros Eczanesi/GOP-İstanbul 28.10.2005/0039 5,5
14.11.2005/1010 ‘ ‘ Güven Eczanesi 4.11.2005/000001 13,5
22.11.2005/1033 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 22.11.2005/000082 9,25
19.12.2005/1088 ‘ ‘ Şişli Sıhhat Eczanesi 8.12.2005/000059 4
24.12.2005/1100 ‘ ‘ Asena Eczanesi 30
31.12.2005/1112 ‘ ‘ İskele Eczanesi 18.12.2005/000093 11,5
31.12.2005/1123 ‘ ‘ Berkay Eczanesi 23.12.2005/000031 9,5
31.12.2005/1129 ‘ ‘ İskele Eczanesi 8.12.2005/000125 8,5
‘ ‘ ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 7.12.2005/000019 9
‘ ‘ ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 27.12.2005/000029 43
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 22.12.2005/000086 78,75
31.12.2005/1130 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 2.12.2005/000079 78
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 10.12.2005/000053 6
‘ ‘ ‘ ‘ Hülya Eczanesi 2.12.2005/000082 7,5
‘ ‘ ‘ ‘ Asena Eczanesi 17.12.2005/000022 15,95
31.12.2005/1132 ‘ ‘ Yeditepe Eczanesi 21.12.2005/000013 3
31.12.2005/1133 ‘ ‘ Kanlıca Eczanesi 16.12.2005/000041 19,5
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 13.12.2005/000041 16,5
‘ ‘ ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 28.12.2005/000096 5,8
31.12.2005/1134 ‘ ‘ Asena Eczanesi 7.12.2005/000020 11,5
31.12.2005/1139 ‘ ‘ Çubuklu Eczanesi 3.12.2005/000008 71
‘ ‘ ‘ ‘ Mihrabad Eczanesi 23.12.2005/000028 11
31.12.2005/1142 ‘ ‘ Gülay Eczanesi 30.12.2005/000022 25


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.