Genç Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2005/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2011/22

Karar Günü : 28.9.2011

R.G. Tarih-Sayı : 15.10.2011-28085

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Genç Parti’nin 2004 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 1.12.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Genç Parti 2004 yılı gelirleri toplamının22.722.734,1 ytl, giderleri toplamının 24.621.299,59 ytl, borçlarının 2.587.911.27 ytl olduğu, 58.062,44 ytl.nin kasa ve banka mevcudu olarak 2005 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Parti’nin 2004 yılı birleşik kesinhesabının, Merkez Yönetim Kurulu’nun 30.5.2005 gün ve 3 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Genç Parti 2004 yılı birleşik kesinhesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle partinin 2004 yılı birleşik kesinhesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı gelirleri 18.072.392,56 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 6.693.600.- ytl.si üye giriş ve yıllık aidatından, 11.213.199,61 ytl.si hazine yardımından, 5.145,21 ytl.si sair gelirlerden, 156.907,77 ytl.si repo gelirlerinden ve 3.539,97 ytl.si ise önceki yıl kasa ve banka mevcudundan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2004 yılı gelirleri 4.650.341,54 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 221.172,29 ytl.si üye giriş ve yıllık aidatından, 9.222.- ytl.si aday adaylığı aidatından, 230.- ytl.si faaliyet gelirlerinden, 42.779,05 ytl.si sair gelirlerden, 408.008,79 ytl.si bağış ve yardımlardan ve 10.013,59 ytl.si ise önceki yıl kasa mevcudundan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2004 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Genç Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı giderleri 19.909.976,05 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 391.166,65 ytl.si personel gideri, 39.299,63 ytl.si temsil ve ağırlama gideri, 134.439,46 ytl.si basılı kağıt-kırtasiye-büro gideri, 1.022.870,17 ytl.si haberleşme gideri, 166.316,04 ytl.si taşıma ve vasıta gideri, 694.024,44 ytl.si seyahat gideri, 826.324,20 ytl.si kira gideri, 60.637,54 ytl.si tamir bakım gideri, 131.838,96 ytl.si ısıtma-aydınlatma-temizlik-su gideri, 29.935,47 ytl.si vergi-harç-noter-sigorta gideri, 54.758,72 ytl.si basın ve yayın gideri, 38.119,02 ytl.si sair yönetim gideri, 3.278.153,37.- ytl.si seçim ve propaganda gideri, 161.587,31 ytl.si taşra gideri, 3.958.915,82 ytl.si teşkilata yardım, 256.174,44 ytl.si kambiyo zararı, 140.- ytl.si olağandışı gider ve zarar ile 8.665.274,81 ytl.si önceki yıl giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 40.738,97 ytl.dir.

Genç Parti Genel Merkezi’nin 2004 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede,aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde Fatura‘ satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2004 yılı için 37.134.949.- lira) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76. maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resm Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdiğinden ve geçici maddelerde yargılanmamış siyasi parti hesaplarında değiştirilen hükümlerin uygulanacağına dair düzenleme de yapılmadığından dolayı bu tarihten önceki denetim ve yargılamada değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

1- Aşağıda belirtilen kişisel harcamalar Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Yevmiye tarih no Faturayı düzenleyen Fatura(Fiş) tarih no İçerik Tutar
3.8.2004/1355 Başkent Büfe 19.3.2004/000004 Tekel 16.800.000
‘ ‘ Ersüm Büfe 14.3.2004/013841 Tekel 6.600.000
‘ ‘ Migros 14.3.2004/013 Sigara 13.420.000
‘ ‘ Migros 1.6.2004/279 Sigara 6.600.000
‘ ‘ Migros 10.5.2004/85 Sigara 6.600.000
‘ ‘ Migros 26.5.2004/167 Sigara ve sakız 7.800.000
‘ ‘ Migros 19.3.2004/14 Sigara 6.600.000
25.10.2004/1578 Migros 13.10.2004/136 Sigara 9.900.000
‘ ‘ Migros 12.10.2004/96 Sakız 6.000.000

Toplam 80.320.000.-

Yevmiye tarih ve no İçerik Firma adı Fiş tarih ve no Tutar
1.1.2004/2 İlaç Zuhal Ecz. 20.10.2003/000001 14.000.000
1.1.2004/2 İlaç Güneyce Ecz. 23.10.2003/0001 14.000.000
16.3.2004/735 İlaç Birgül Duman 16.3.2004/37 9.104.200
16.3.2004/735 İlaç Esin Eczanesi 16.3.2004/5525 3.300.000
28.4.2005/955 İlaç Hikmet Tunalı Eczanesi 5.2.2004/000003 12.500.000
3.8.2004/1355 İlaç Özkaradeniz Eczanesi 16.3.2004/005904 1.650.000
‘ ‘ İlaç Anı Eczanesi 16.3.2004/000031 2.500.000
‘ ‘ İlaç Çevreyolu Eczanesi 21.4.2004/000010 15.400.000
31.8.2004/1432 İlaç Sungurlar Eczanesi 28.8.2004/000005 7.900.000

Toplam 80.354.200.-

Parti yetkilileri, ‘Söz konusu harcamalar kişisel değil, siyasi faaliyetin icrasında oluşan siyasi harcamalardır. Siyasetin odağında insan vardır. Parti’ye gelen kişilere yapılan ikramlar, temsili giderler ve bazen gerektiğinde ilaçlar için harcama Parti bütçesinden karşılanmıştır. 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde, geçici ve sürekli çalıştırılan kişilere ödenen nakdi sağlık masraflarının gider olarak kayıt edilebileceği hüküm altına alınmıştır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Söz konusu giderlerin siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı, bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle 166,67 ytl.ninHazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

2- Aşağıdaki tabloda belirtilen ve kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlenen otobüs ve uçak biletlerine ait seyahat giderleri parti bütçesinden karşılanmıştır.

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Tutarı
20.2.2004/363 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 36.000.000
26.2.2004/429 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 43.000.000
‘ ‘ Ali Osman Tak 1 adet otobüs bileti 20.000.000
27.2.2004/443 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 25.000.000
5.3.2004/533 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 18.000.000
‘ ‘ Gökçen 1 adet otobüs bileti 18.000.000
12.3.2004/633 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 50.000.000
‘ ‘ Kemal Aksungur 1 adet otobüs bileti 44.000.000
16.3.2004/688 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 120.000.000
19.3.2004/723 Duran Şakoğlu 1 adet uçak bileti 89.000.000
19.3.2004/723 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 20.000.000
9.4.2004/896 Kemal Aksungur 2 adet otobüs bileti 30.000.000
28.4.2004/951 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 10.000.000
28.4.2004/954 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 82.000.000
‘ ‘ İdris Balaban 1 adet otobüs bileti 20.000.000
‘ ‘ Deniz Sezer 1 adet otobüs bileti 20.000.000
28.4.2004/956 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 25.000.000
18.5.2004/1033 Cengiz Üretmen 3 adet otobüs bileti 58.500.000
‘ ‘ Cengiz Üretmen 2 adet uçak bileti 321.000.000
25.5.2004/1064 Alaattin Çelik 1 adet otobüs bileti 35.000.000
9.6.2004/1135 Cengiz Üretmen 2 adet otobüs bileti 79.000.000
22.7.2004/1316 İsimsiz 2 adet tren bileti 38.000.000
22.7.2004/1316 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 22.000.000
17.8.2004/1405 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 55.000.000
16.9.2004/1479 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 48.000.000
29.9.2004/1507 Muammer Bostan 2 adet otobüs bileti 24.000.000
‘ ‘ İsimsiz 5 adet otobüs bileti 78.500.000
4.10.2004/1521 Duran Şakoğlu 2 adet uçak bileti 218.000.000
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 16.000.000
6.10.2004/1530 Muammer Bostan 1 adet otobüs bileti 17.500.000
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 59.000.000
6.10.2004/1531 İsimsiz 6 adet otobüs bileti 81.000.000
19.10.2004/1566 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 42.000.000
25.10.2004/1577 Duran Şakoğlu 2 adet uçak bileti 218.000.000
1.11.2004/1596 Şahin Dost 1 adet otobüs bileti 44.000.000
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 24.000.000
12.11.2004/ Ersan Başalan 1 adet tren bileti 28.250.000
30.11.2004/1672 Duran Şakoğlu 2 adet uçak bileti 198.000.000
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 31.000.000
1.12.2004/1684 Şahin Dost 3 adet otobüs bileti 129.000.000
8.12.2004/1704 İsimsiz 4 adet otobüs bileti 46.000.000
15.12.2004/1727 Şahin Dost 1 adet otobüs bileti 43.000.000
30.12.2004/1775 İsimsiz 6 adet otobüs bileti 69.000.000

Toplam 2.692.750.000.-

Parti yetkilileri, ‘Partimizin ‘Siyasi Faaliyetleri’ doğrultusunda parti yöneticilerimizin seyahatlerini kanıtlayan otobüs bileti vergi usul kanununa uygun belgedir. Uçak ve otobüs seyahati sırasında seyahat eden yolcu adına belge düzenlenmektedir. Bu kişiler Parti yöneticisi olup, siyasi faaliyet çerçevesinde seyahat etmiş olduklarından bu kişilerin seyahat giderleri Parti bütçesinden karşılanmıştır. İsimsiz seyahatlerde ise özellikle küçük yerleşim yerlerinde bilete isim yazılma uygulaması bulunmamaktadır. ‘ şeklinde cevap vermişlerdir.

Kimi otobüs biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan 2.692,75 ytl seyahat giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

3- Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen belgeler olmadan tutanak karşılığı, fatura aslı yerine fotokopi veya suretine dayanılarak ödeme yapılmıştır.

Tutanak Karşılığı Yapılan Ödemelere Ait Liste

Yevmiye tarih ve nosu Belge Türü İçerik Tutar
8.2.2004/184 Genç Parti amblemli A4 kağıdına yazılmış tutanak 57 AH 322 plakalı aracın kira bedeli olarak ödenen 750.000.000
10.2.2004/215 A4 kağıdına yazılmış kontrat 15 T 0033 plakalı aracın kira bedeli olarak ödenen 280.000.000
27.2.2004/770 Yarım kağıda yazılmış yazı Kelkit’Erzincan arası taksi ücreti 50.000.000
14.3.2004/648 Yarım kağıda yazılmış yazı Nevşehir Genç Parti binası temizlik ve bakım işi için 100.000.000
26.3.2004/804 A4 kağıdına yazılmış protokol 48 M 8349 plakalı aracın kira bedeli olarak ödenen 300.000.000
31.3.2004/849 A4 kağıdına yazılmış protokol Peugeot marka minibüsün kira bedeli olarak ödenen 650.000.000
10.4.2004/902 A4 kağıdına yazılmış kontrat Servet Edip’e ait 13 AR 967 plakalı aracın kira bedeli olarak ödenen 1.000.000.0000
‘ ‘ A4 kağıdına yazılmış kontrat Yunus Ertosun’a ait 34 ZH 3036 plakalı aracın kira bedeli olarak ödenen 1.000.000.0000
‘ ‘ A4 kağıdına yazılmış kontrat Sabahattin Gergin’e ait 06 BJ 940 plakalı aracın kira bedeli olarak ödenen 1.250.000.0000
9.6.2004/1134 A4 kağıdına yazılmış sözleşme İlknur Yıldırım’a ait 54 EV 580 plakalı aracın kira bedeli olarak ödenen 370.000.000

Toplam 5.750.000.000.-

Fatura Fotokopisi ile Yapılan Giderlere Ait Tablo

Yevmiye Tarih ve No Kimden alındığı Belge türü Tutar
11.02.2004/233 Gerçek Gazetecilik Afyon 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 145.600.000
19.02.2004/337 Baysan Bayrak Ltd.Şti. 1 adet faks fatura 354.000.000
27.2.2004/436 Hotel Asya 1 adet suret fatura 61.500.000
11.03.2004/616 Baysan Bayrak Ltd.Şti. 1 adet faks fatura 590.000.000
15.3.2004/669 Orkun Hava Taşımacılık 1 adet fotokopi fatura-15.3.2004/050412 nolu fatura 5.977.820.233
15.3.2004/670 Baysan Bayrak Ltd.Şti. 1 adet faks fatura 4.041.500.000
16.3.2004/686 Orkun Hava Taşımacılık 1 adet fotokopi fatura-4.3.2004/050411 nolu fatura 2.934.598.050
16.3.2004/687 Orkun Hava Taşımacılık 1 adet fotokopi fatura-16.3.2004/050413 nolu fatura 4.680.274.857
17.3.2004/699 Dekart Tanıtım ve Organizasyon 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura

17.3.2004/547042 nolu fatura

7.752.600.000
17.3.2004/700 Baysan Bayrak Ltd.Şti. 1 adet faks fatura 885.000.000
18.3.2004/720 Dekart Tanıtım ve Organizasyon 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura

18.3.2004/547045 nolu fatura

5.015.000.000
22.3.2004/762 Baysan Bayrak Ltd.Şti. 1 adet faks fatura 501.500.000
26.3.2004/807 Tam Bilgisayar 1 adet fotokopi fatura-26.3.2004/180696 nolu fatura 70.800.000
27.03.2004/814 Atlantis Otel İZMİR 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 1.340.000.000
31.3.2004/852 Bayrak Ajans Ltd.Şti. 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 1.951.720.000
4.5.2004/987 Sima Seyahat 1 adet firma tasdikli fotokopi yolcu taşıma bileti 25.000.000
12.8.2004/1388 Aras Nakliyat 1 adet fotokopi fatura 600.000.000
9.11.2004/1616 Superonline 1 adet fotokopi fatura 431.444.592

Toplam 37.358.357.732.-

Fatura Olmadan Yapılan Ödemelere Ait Liste

Yevmiye tarih ve no İçerik Belge türü Tutar
30.1.2004/134 Eskişehir merkez ilçe Başkanlığına ait 3 adet telefon Tahsilat makbuzu 157.300.000
04.02.2004/149 Adana İl Başkanlığının 3 adet telefonu

Telefonlar: 322 453 02 74’217.000.000

105 013 11 42’7.000.000

322 453 03 75′.212.700.000

Tahsilat makbuzu 436.700.000
20.2.2004/368 Konya İl Başkanlığı Elektrik gideri Tahsilat makbuzu 93.000.000
22.02.2004/375 Gülşehir İlçe Başkanlığının 7 adet telefonu Tahsilat makbuzu 53.800.000
28.2.2004/449 Eskişehir İl Başkanlığının 3 adet telefonu Tahsilat makbuzu 203.000.000
6.3.2004/548 Mersin İl Başkanlığına ait 2 adet telefon Tahsilat makbuzu 53.600.000
28.10.2004/1588 İzmir İl Başkanlığına ait 2 adet telefon

0.232 446 74 40, 0.232.446 84 84

Tahsilat makbuzu 293.500.000

Toplam 1.290.900.000.-

Parti yetkilileri, ‘Siyasi faaliyet çerçevesinde amaca ulaşmak için yürütülen faaliyetler yapılırken, vergi mükellefiyeti tesis edilmemiş kişilerden de küçük çapta da olsa hizmet alınması doğaldır. Bu siyasi hizmetin bir tutanakla tespiti ve buna bağlı olarak ödemenin gerçekleştirilmiş olması faaliyetin gerçekliği ortaya koymaktadır. Bu durum, 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde belirlenen ‘Siyasi partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer belgelerle tevsik ederler.’hükmüne de uygundur.

Fatura asılları ulaşmadığı ya da kayıp olduğu için, tasdikli fatura suretleri uyarınca muamele yapılması doğaldır.

Türk Telekom A.Ş. telefon hatlarının ilk tahsisi sırasında fatura vermemektedir. Bu ödemeler ilk tahsisler için yapılan ödemelerdir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2004 yılı için 37.134.- ytl.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın tutanak, protokol, sözleşme, faks fatura veya fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 44.399,25 ytl tutarındaki giderin Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

4- Telsim telefonlarına ait fatura asılları olmaksızın fotokopi faturaya istinaden ödeme yapılmıştır.

Yevmiye tarih ve no İçerik Tutar
21.01.2004/53 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 7.670.500.000
31.01.2004/145 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 1.686.200.000
6.3.2004/549 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 80.296.200.000
6.3.2004/550 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 89.871.600.000
21.3.2004/745 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 71.483.000.000
30.4.2004/981 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 21.727.300.000
6.5.2004/999 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 486.900.000
31.7.2004/1346 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 738.400.000
6.8.2004/1377 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 86.900.000
6.9.2004/1451 Fotokopi faturalara göre ödeme yapılmıştır. Fatura asılları yok. 75.000.000

Toplam (202.639.000.000.lira) 202.639.-ytl.-

Parti yetkilileri, ‘Özellikle taşra teşkilatlarının kadroları ilk defa siyasetle tanıştıklarından özellikle de ilçe teşkilatlarında çalışan yöneticilerin kanun ve muhasebe işleyişini iyi bilmemelerinden dolayı bu sorunla karşılaşılmıştır. Kurumlardan gerekli fatura ve belgelerin ilçe teşkilatlarına geç ulaşması, bu belgelerin ilçe teşkilatlarından genel merkeze gönderilmesi sürecindeki gecikmeler, ilçe teşkilatlarında görev yapan yöneticilerin bazı belgeler ile ilgili hiçbir işlem yapmamış olması sonucunda genel merkeze yönelik icra takiplerinin yapılması üzerine, sorunları daha da fazla büyütmeden bitirmek adına icra takip dosyaları faizleri ile birlikte ödenmiştir. Bu ödemelerin yapılmaması durumunda zararın daha da çok büyümesi riski bulunmaktadır. Bu durum, 6111 sayılı Kanun ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde yer alan ‘Siyasi partiler, mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararları ile ödedikleri miktarı ve masraflarını gider olarak kaydedebilirler.’ hükmüne de uygundur.

2004 Klasöründe Ek.2’de mevcuttur. Ayrıca tahsisli olmayan telefonlar gibi gözüken telefonlar idari emirle kullanıma kapatılıp, kısa bir süre sonra tekrar idari emirle kullanıma açılan telefonlardır. Ayrıca fatura asılları ulaşmadığı zaman suretleri temin edilmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2004 yılı için 37.134.- ytl.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın fatura fotokopisine dayanılarak yapılan 202.639.- ytl giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

5- Gecikme bedeli ve zammı ile cezalar parti bütçesinden karşılanmıştır.

Gecikme ve Faiz Bedellerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve no İçerik Faiz veya gecikme tutarı
12.01.2004/28 Telefon gecikme bedeli 117.300.000
26.01.2004/69 Elektrik gecikme bedeli 1.667.198
13.2.2004/248 8 adet aracın MTV vergi gecikme zammı 66.650.000
16.2.2004/270 1 adet aracın MTV vergi gecikme zammı 10.650.000
20.2.2004/342 Telefon gecikme bedeli 13.152.000
26.2.2004/421 İnternet hattı gecikme bedeli 78.067.000
16.2.2004/278 Tekirdağ ili elektrik gecikme cezasıı 177.340.000
23.03.2004/764 Telefon gecikme bedelleri 64.930.000
20.04.2004/922 Telefon gecikme bedeli 13.078.000
18.05.2004/1031 Telefon gecikme bedeli 11.501.000
13.09.2004/1461 Turkcell telefon gecikme bedelleri 49.764.000
14.9.2004/1469 ÇTV cezası ve gecikme zammı 13.320.000
8.10.2004/1536 Turkcell telefon gecikme bedelleri 40.188.000
14.12.2004/1721 İnternet gecikme bedeli 8.855.617

Toplam (666.462.815.-lira) 666,46.-ytl

Parti yetkilileri, ‘Gecikme bedeli faturaların irademiz dışında ödeme gününden sonra gelmesinden kaynaklanmıştır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Siyasi partinin veya Hazine’nin zarara uğrayıp uğramadığı konusunda bir denetim yapılmadığı gibi, parti bütçesi ile hazine arasında doğrudan bir ilişki de bulunmamaktadır. Kanuna aykırı gelir ve giderlerin Hazine’ye gelir kaydedilmesi Hazine’nin zararını tazmin amacıyla değil ortaya çıkan hukuka aykırılığa bir yaptırım olması amacıyla düzenlenmiştir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan 666,46 ytl gecikme zammı ve bedelinden parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

6- Show organizasyonun 1.003.000.000.- tl tutarındaki 25.2.2004/017742 nolu fotokopi faturası 25.2.2004/420 yevmiye ile, aslı 3.3.2004/493 yevmiye ile gider yazılmıştır. Yine Show organizasyonun 10.738.000.000.- tl tutarındaki 8.3.2004/017743 nolu fotokopi faturası 8.3.2004/576 nolu yevmiye ile, aslı 9.3.2004/580 yevmiye ile gider yazılmıştır.

Parti yetkilileri, ‘Show organizasyonun 017742 ve 017743 numaralı faturalarının gider kısmına sehven mükerrer yazılmış olduğu anlaşılmaktadır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Mükerrer gider yazılan 11.741.- ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

7- Kişi adına kayıtlı telefonlara alınan kontör bedelleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Kontör Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no İçerik Fatura tarih ve no Tutar
9.4.2004/896 Kontör alımları 15.3.2004/000055 23.000.000
‘ ‘ ‘ ‘ 17.3.2004/000002 43.000.000
‘ ‘ ‘ ‘ 20.3.2004/0018 43.000.000
‘ ‘ ‘ ‘ 23.3.2004/0002 43.000.000
‘ ‘ ‘ ‘ 25.3.2004/0001 23.000.000
‘ ‘ ‘ ‘ 27.3.2004/000017 23.500.000
14.4.2004/909 ‘ ‘ 11.4.2004/0007 20.000.000
‘ ‘ ‘ ‘ 11.4.2004/0004 20.000.000
25.5.2004/1064 ‘ ‘ 19.5.2004/0001 23.000.000

Toplam (261.500.000.lira) 261,5.-ytl

Parti yetkilileri, ‘Kontör bedelleri, siyasi faaliyet çerçevesinde seçim organizasyon ekibinde görev yapanlara alınan kontörler için ödenmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkilileri kimlere alındığına dair isim belirtmedikleri gibi, bu kontörlerin parti faaliyetleri için kullanıldığına dair kanıtlayıcı bilgi ve belge de sunmamışlardır. Bu nedenle Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.

8- Aşağıdaki tabloda gösterilen icra ödemelerinden kaynaklanan 7.187,14 ytl faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden karşılanmıştır.

İcra Ödemelerine Ait Liste

Yevmiye tarih ve no Borcun kaynağı Açıklama Anapara Faiz ve Diğer Masraflar Toplam Tutar
7.1.2004/16 Elektrik Bartın abone borcu 334.213.000 191.787.000 526.000.000
12.1.2004/28 Telefon 135.700.000 117.300.000 253.000.000
5.2.2004/161 Kira Zonguldak Devrek İcra Müdürlüğü 900.000.000 253.846.154 1.153.846.154
‘ ‘ 0.258. 751 33 94 nolu telefon 2003/261 nolu icra dosyası 473.200.000 595.300.000 1.068.500.000
‘ ‘ 0.258. 713 70 04 nolu telefon 2003/1587 nolu icra dosyası 50.907.600 164.942.400 215.850.000
‘ ‘ 0.258. 613 09 02 nolu telefon Dosya no: 38845 111.700.000 117.300.000 229.000.000
‘ ‘ 0.258. 851 25 35 nolu telefon Dosya no: 38356 122.200.000 149.000.000 271.200.000
‘ ‘ 0.258. 811 12 21 nolu telefon Dosya no: 39189 106 400.000 98.300.000 204 700.000
‘ ‘ 0.258. 481 20 34 nolu telefon 2003/58 nolu icra dosyası 124.100.000 194.000.000 318.000.000
‘ ‘ 0.258. 571 59 50 nolu telefon Dosya no: 38284 95.200.000 105.800.000 201 000.000
‘ ‘ 0.258. 831 50 34 nolu telefon Dosya no: 39252 85.134.800 78.965.200 164.100.000
‘ ‘ 0.258. 415 20 14 nolu telefon 2003/669 nolu icra dosyası 260.700.000 400.800.000 661.500.000
‘ ‘ 0.258. 671 27 32 nolu telefon 2003/166 nolu icra dosyası 127.100.000 191.200.000 318.300.000
6.2.2004/179 0.416. 216 84 98 nolu telefon 2003/2511 nolu icra dosyası 421.700.000 715.275.000 945.775.000
19.2.2004/336 Telekom 101.474.000 143.526.000 245.000.000
1.3.2004/474 Çarşı Telekom Müdürlüğü 1.137.348.200 705.650.800 1.843.000.000
2.3.2004/492 Serik İcra Müdürlüğü 2003/4391 nolu icra dosyası 764.500.000 569.500.000 1.334.000.000
14.3.2004/648 Nevşehir Telekom 108.800.000 103.700.000 212.500.000
22.3.2004/761 Telekom Uluborlu 531 27 70 nolu telefon 257.369.000 257.369.000
‘ ‘ Telekom Aksu 341 28 38 nolu telefon 130.582.000 130.582.000
28.4.2004/950 Mustafa Kemal Paşa İcra Müdürlüğü 2003/3806 nolu dosya kira gideri 800.000.000. 1.100.000.000 1.900.000.000
24.8.2004/1421 Karamürsel İcra Müdürlüğü 2003/3806 nolu dosya kira gideri 1.440.000.000 397.000.000 1.836.000.000
3.9.2004/1447 Karamürsel İcra Müdürlüğü 2004/774 nolu dosya kira gideri 1.440.000.000 406.000.000 1.846.000.000
Toplam 7.187.143.554

Parti yetkilileri ‘6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde ‘Siyasi partiler, mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararları ile ödediklerini miktarı ve masraflarını gider olarak kaydedebilirler’ hükmü faiz ve diğer masrafların gider olarak kaydedilmesini mümkün kılmaktadır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflar toplamı7.187,14 ytl.den parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

9- Kiralarda kanıtlayıcı belgeler olmadan ödeme yapılmıştır.

Kira sözleşmelerinin yazılı olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte ispat açısından yazılı olmaları gerekir. Yani Yasal düzenlemeye göre kira sözleşmesinin yazılı olma zorunluluğu bulunmamasına karşın, gerek kiracının ve gerekse kiraya verenin haklarını doğması muhtemel bir uyuşmazlıkta koruyabilmek için yazılı olması gerekmektedir. Vergilendirme yönünden ise kişiler üçüncü kişilerle olan vergisel ilişkilerini kanıtlamak zorunda olduklarından, bu sözleşmelerin de Vergi Usul Yasası’nın 227. maddesi uyarınca ispat edici belge olarak yazılı düzenlenmiş bulunması gerekmektedir. Kira ödemelerinde kira sözleşmesi ile paranın ödendiği veya alındığını gösteren belgeler kanıtlayıcı belgedir.

Kira sözleşmesi ve paranın ödendiğini gösteren kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 8.461,53 ytl gider olarak kabul edilmemiştir.

Yevmiye tarih ve no Kiralayanın adı Kira sözleşmesi Belge türü Açıklama Brüt tutar
31.1.2004/144 Adil Mutlu Yok Yok Misafirhane 2.307.692.308
‘ ‘ Yusuf Işık Yok Yok Tokat 769.230.769
‘ ‘ İsmet Konaç Yok Yok Batman 871.794.872
‘ ‘ Şabettin Işık Yok Yok Batman Merkez 256.410.256
‘ ‘ Hikmet Duruş Yok Yok Batman Hasankeyf 410.256.410
‘ ‘ Mehmet Aydın Yok Yok Bartın 3.846.153.846
Toplam 8.461.538.461

10- Depar Danışmanlık Proje Araştırma Reklamcılık San.Tic.A.Ş. (Beşiktaş V.D. 292 045 3543, MaslakV.D. 292 045 3543) ile Genç Parti arasında imzalanan sözleşmenin ve söz konusu şirketin yaptığı hizmetler karşılığında Partiye verdiği dokümanların (cd, materyal vb.) gönderilmesi, alınan hizmetin içeriğine ilişkin açıklayıcı bilginin verilmesi istenmiştir.

Depar Danışmanlık Proje Araştırma Reklamcılık San.Tic.A.Ş. Tarafından Genç Partiye Düzenlenen Fatura Dökümü

(Beşiktaş V.D. 292 045 3543, MaslakV.D. 292 045 3543)

Yevmiye tarih ve no Fatura tarih ve no İçerik Tutar
28.2.2010/445 28.2.2010/37 Yerel Medya Hizmeti 3.152.075.000
1.3.2004/468 1.3.2004/43 Yerel Medya Hizmeti 138.758.166.667
‘ ‘ 1.3.2004/44 Yerel Medya Hizmeti 424.800.000
‘ ‘ 1.3.2004/45 Yerel Medya Hizmeti 600.000.000
8.3.2004/568 8.3.2004/62 Yerel Medya Hizmeti 309.750.000
‘ ‘ 8.3.2004/63 Yerel Medya Hizmeti 132.750.000
‘ ‘ 8.3.2004/64 Yerel Medya Hizmeti 955.800.000
‘ ‘ 8.3.2004/60 Yerel Medya Hizmeti 1.510.400.000
‘ ‘ 8.3.2004/59 Yerel Medya Hizmeti 531.000.000
‘ ‘ 8.3.2004/58 Yerel Medya Hizmeti 531.000.000
‘ ‘ 8.3.2004/57 Yerel Medya Hizmeti 354.000.000
‘ ‘ 8.3.2004/56 Yerel Medya Hizmeti 2.655.000.000
‘ ‘ 8.3.2004/61 Yerel Medya Hizmeti 1.150.500.000
‘ ‘ 8.3.2004/55 Yerel Medya Hizmeti 149.334.900.000
15.3.2004/660 15.3.2004/77 Yerel Medya Hizmeti 151.279.933.333
‘ ‘ 15.3.2004/75 Yerel Medya Hizmeti 243.375.000
‘ ‘ 15.3.2004/76 Yerel Medya Hizmeti 566.400.000
‘ ‘ 15.3.2004/74 Yerel Medya Hizmeti 1.510.400.000
26.3.2004/800 26.3.2004/82 Yerel Medya Hizmeti 58.830.238.000

Toplam 512.830.488.000.-

Parti yetkilileri, ‘Depar Danışmanlık Proje Araştırma Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genç Parti adına radyolarda yayınlanacak reklamların organizasyonunu sağlamıştır. Radyolarda yayınlanan reklamlarının sesli kayıtları Depar tarafından hazırlanmış ve yine Depar tarafından radyolara gönderilmiştir. Yayınlanan radyo reklamları, illerde bulunan genç parti teşkilatı tarafından teyit edilmiş olup, yayınlandığı Parti tarafından teyit edilmiştir. Depar tarafından yapılan kayıtların bir örneği şu an itibariyle Parti’de bulunmamaktadır. Zira, bunların pek çoğu anında tüketilen malzemelerdir. Kaydı yapılan görüntüler ile reklam yayınlarının 2004 yılından bugüne kadar geçen süre içinde bulunması da mümkün olmamıştır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Genç Parti ile şirket arasında ki sözleşme ile söz konusu şirketin yaptığı hizmetler karşılığında Partiye verdiği dokümanlar (cd, materyal vb.) ile yaptığı hizmetlerin ne olduğunu belirten belgelerin gönderilmesinin istenmesinde ki amaç, gerçekte böyle bir hizmetin alınıp alınmadığı, alınan hizmetin partinin siyasi faaliyetler kapsamında olup olmadığı ile alınan hizmet için ödenen ücretin nasıl belirlendiğini tespit etmek içindir. Savunmada ‘Depar Danışmanlık Proje Araştırma Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genç Parti adına radyolarda yayınlanacak reklamların organizasyonunu sağlamıştır. Radyolarda yayınlanan reklamlarının sesli kayıtları Depar tarafından hazırlanmış ve yine Depar tarafından radyolara gönderilmiştir. Yayınlanan radyo reklamları, illerde bulunan genç parti teşkilatı tarafından teyit edilmiş olup, yayınlandığı Parti tarafından teyit edilmiştir. Depar tarafından yapılan kayıtların bir örneği şu an itibariyle Parti’de bulunmamaktadır. Zira, bunların pek çoğu anında tüketilen malzemelerdir. Kaydı yapılan görüntüler ile reklam yayınlarının 2004 yılından bugüne kadar geçen süre içinde bulunması da mümkün olmamıştır.’ denilmesine karşın bunları kanıtlayan hiçbir bilgi ve belge sunulmamıştır.

Depar tarafından yapılan organizasyon sonucunda yayın yapan radyoların Depara kestiği faturalarının olması gerekir. Deparın hizmet aldığı kişi veya firmaların düzenleyip Depar şirketine vermiş olduğu kanıtlayıcı belgeler sunulmamıştır. Parti ile firma arasında imzalanmış olması gereken sözleşme de ibraz edilmemiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin (B) bendine göre, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçek mahiyeti saptayabilmek için faturanın düzenlenmiş olması yeterli değildir. Bu bağlamda Parti ile Depar arasında ki hizmet ilişkisinin varlığını kanıtlayacak hukuki durumu yansıtan ve yeterli kanaat oluşmasına yarayacak verilerin sunulması gerekir.

Alındığı ifade edilen hizmet işinde sözleşmenin olmadığının söylenmesi hayatın olağan akışına uygun düşmediği gibi, istenen belgelerin verilmemesi sonucunda alındığı iddia edilen hizmetin Parti’nin siyasi faaliyetleri kapsamında olup olmadığı da anlaşılamamıştır. Bu nedenle 512.830,48 ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

11- Karabük Türk Telekoma ait telefon borçlarının ödenmesi sırasında 893,7 ytl faiz ve diğer masraflar 9.2.2004 tarih ve 202 yevmiye ile parti bütçesinden ödenmiştir.

Kasa tahsil fişi tarih ve no Açıklama Faiz ve buna bağlı giderler Ana para Toplam
9.2.2004/0000510 Karabük Türk Telekom 202.250.000 136.600.000 338.850.000
9.2.2004/0000511 ‘ ‘ 199.550.000 121.900.000 321.450.000
9.2.2004/0000513 ‘ ‘ 279.700.000 245.300.000 525.000.000
9.2.2004/0000516 ‘ ‘ 205.215.000 346.800.000 552.015.000
9.2.2004/0000517 ‘ ‘ 6.985.000 51.100.000 58.085.000
Toplam 893.700.000 901.700.000 1.795.400.000

Parti yetkilileri, ‘Karabük teşkilatında yaşanan yönetimsel sıkıntı nedeniyle zamanında tebligatlar alınamamış zararın büyümemesi açısından ödemeler yapılmıştır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

12- 31.12.2004 tarih ve 1785 numaralı yevmiyede kayıt şu şekilde yapılmıştır.

________________ ______________

İş Avansları 111.471.344

(11 kişi)

Satıcılar 945.766

(6 Firma)

Kasa 112.417.110

________________ ______________

Yevmiye ekinde para makbuzları olmasına karşın hiç birinde paranın ödendiği kişilerin imzası bulunmamaktadır. Dolayısıyla kişi veya firmaların paraları alıp almadığının anlaşılabilmesi için ya imzalı para makbuzu veya banka dekontunun olması gerekir.

Ödeme yapılan kişi veya firmaların paraları aldıklarını kanıtlayıcı imzalı para makbuzları veya banka dekontlarının gönderilmesi istenmiştir.

Parti yetkilileri, ‘Küçük cari hesabın kapatıldığı tediye makbuzlarının 2. suretlerinde imzaların çıkmadığı anlaşılmaktadır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Belgelerdeki tediye makbuzları suret değil asıldır.

İstenen imzalı para makbuzu veya banka dekontu ile para makbuzunun imzalı fotokopisi gönderilmediğinden 112,41 ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2004 yılı giderleri 4.711.323,54 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun18.514,63.- ytl.si personel gideri, 445.255,83 ytl.si temsil ve ağırlama gideri, 328.429,14 ytl.si basılı kağıt-kırtasiye-büro gideri, 184.415,92 ytl.si haberleşme gideri, 1.418.337,45 ytl.si taşıma ve vasıta gideri, 44.734,76 ytl.si seyahat gideri, 647.921,43 ytl.si kira gideri, 64.722,94 ytl.si tamir bakım gideri, 140.386,41 ytl.si ısıtma-aydınlatma-temizlik-su gideri, 25.880,68.- ytl.si vergi-harç-noter-sigorta gideri, 353.314,30 ytl.si basın ve yayın gideri, 169.053,88 ytl.si sair yönetim gideri, 739.133,69 ytl.si seçim ve propaganda gideri, 1.500.- ytl.si teşkilata yardım, 37.865,09ytl.si demirbaş alımı, 16.650.-ytl.si taşıt alımı, 7.217,02 ytl.si özel maliyet ile 67.990,37 ytl.si önceki yıl giderlerinden oluşmaktadır.

Parti İl örgütlerinin 2005 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 17.323,47 ytl.dir.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Partinin 2004 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 37.865,09 ytl tutarındaki taşınır mal (demirbaş) ediniminin kanuna uygun olduğu ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmaktadır.

IV- SONUÇ

Genç Parti 2004 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

1- Parti’nin 2004 yılı kesinhesabında gösterilen 22.722.734,1 ytl gelir, 24.621.299,59 ytl gider, 2.587.911,27 ytl borç ile 58.062,44 ytl kasa ve banka devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 792.051,89 ytl karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

28.9.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.