GELİR UZMAN YARDIMCILIGI GİRİŞ SINAVI Soruları Ve Cevapları

2008
{;€LI}t IDAFIE,SI
BAgKANLtdI
Insan Kaynaklarr Daire Bagkanh[r
TARIH
SAAT
SURE
NOT BAREMi
ADI VE SOYADI
TC KiMLiKNO
ADAYNO
GELIR UZMAN YARDIMCILIGI GIRI$ SINAVI
(A) GRUBU
15 Kasrm 2008
10:00
120 dakika
Soru sayrsr 100 olup, her soru eqit de[erdedir.
t) CEVAp KAetTLARINTZDA SiyAH BARKOD qjZCILERINTN OLDUGLTNDAN
EMIN OLLTNUZ, AKSi TAKDiRDE SINAV GOZETMENLERTNDEN YENiSINi l FMIN EDINiZ.
2, STNAVA BA$LAMADAN ONCE. SORU VE CEVAP KACITLARTNIZ UZERINDJYER
ALAN AD/SOYAD, ADAY NUMARASI, CEVAP KAGIDI CRUBU VE TC KiMLiK
NUMARASI BOLUMLERINi DiKKATLi BiR $EKILDE DOLDURL,T\UZ Vt DOGRULUGUNDAN
EMIN OLL]NUZ.
BA$ARILAR DiLERiZ
SINAVA BA$LAMADAN 6NCE;SORU I – Biitiin okullann Milli Elitiu Bakanhlrna ballanmasrnr ve efiitimde ikilifin
kaldrrrlmasrnr sa[layan kanun aqafrdakilerden hangisidir?
a) Mecelle
c) KanunnAme-i Ali Osman
SORU 2 – Aqafirdaki olaylarrn oluq
I-Saltanatrn kaldrrrlmasr
III-Medeni Kanunun kabulii
b) Medeni Kanun
d) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
srrasr hangi segenekte do[ru olarak verilmiqtir?
II-HalifeliIin kaldrnimasr
IV-Yeni Tiirk harflerinin kabulti
c) Rayig bedel
1
a) I-II-III-IV b) rr-r-IV-rIr c) III-IV-I-II d) I-rrr-rr-rv
SORU 3 – Muhasebe kayrtlannrn dofru iglenip iqlenmedifini kontrol etmek ve mali
biigileri de[erlendirmek amacryla belirli arahklarla drizenlenen ve biitiin hesaplarrn borg
ve alacak tutarlarr ile bakiyelerini biinyesinde toplayan tablo aga[rdakilerden hangisidir?
a) Envanler listesi b) Mizan c) Bildngo d) Hesap cetveli
SORU 4 – (Y) A.$.’nin sermayesinin 100.000 YTL artrrrlmasrna karar verilmiq ve her
birinin nominal bedeli 1 YTL olan 100.000 adet hisse senedi 130.000 YTL’ye satrlmrqtrr.
ihrag edilen hisse senetlerinin bedeli banka hesabrna yatlnlmr$tlr, Buna gore nominal
bedel ile satrg bedeli arasrndaki farkrn kaydrna iliqkin agafrdakilerden hangisi do[rudur?
a) Sermaye yedekleri hesabrnrn borcuna
b) Sermaye yedekleri hesabmrn alacapna
c) Hisse senedi ihrag primleri hesabrnrn borcuna
d) Hisse senedi ihrag primleri hesabrnrn alacafrna
SORU 5 – (A) Ltd. $ti. 2007 hesap drinemi sonunda kun:mlar vergisi tutarrnr 40.000
YTL olarak hesaplamrgtrr. Buna gcire 31.12.2007 tarihinde s<iz konusu tutarrn
kaydedilecegi alacakh hesap aga[rdakilerden hangisidir?
a) Pegin Odenen Vergi ve Fonlar
b) Dcinem Net KArr veya Zaran
c) Dcinem KArr Vergi ve Diler Yasal Yiikiimltliik Karqrhklarr
d) Odenecek Vergi ve Fonlar
SORU 6 – 1 Dolar : 1,30 YTL kuru ile kasa hesabrna kaydedilen 2.000 Dolarrn bir
krsmr bozduruldulunda kargrhlrnda ahnan 2.580 YTL’nin 630 YTL’si kambiyo kArr
olarak kaydedildifine gcire, bozdurrna strasrndaki kur agafrdakilerden hangisidir?
a) 1,57 b) 1,66 c) 1,72 d) 1,87
SORU 7 – “Bir varhlrn elde edilmesi veya degerinin artttrtlmast igin yaprlan
harcamalarla bunlara ba[h tiim giderlerin toplamr” geklinde ifade edilen degerleme
ycintemi agalrdakilerden hangisidir?
a) Maliyet bedeli b) Ahg bedeli d) Emsal bedeli:i:: i-l t:,.l;,.:r, ,.. ,.. -.. ,.
SORU 8 – Aqa$rda yer alan muhasebe kaydr hangi segenekteki igleme aittir?
Yan Mamuller Uretim Hesabr xxx
Direkt ilk Madde Malzeme Giderleri Yansrtma Hesabr xxx
Direkt iqqilik Giderleri Yansrtma Hesabr xxx
Genel Uretim Giderleri Yansrtma Hesabr xxx
a) Fonksiyonel maliyet hesaplarr ile yansrtma hesaplanntn kargrlaqtinlmasr
b) Uretim maliyetlerinin drjnem sonunda iiretim maliyeti hesabrna aktarllmasl
c) Diinem iginde iiretimi tamamlanan mamullerin mamul ambarlna grinderilmesi
d) Ddnem iginde katlanrlan maliyetlerin tahakkuk kaydrmn yaprlmasr
9 ve 10’uncu sorulan agafrdaki verilere giire cevaplayrnrz,
Beg kurucu ortak bir araya gelerek inqaat igleri ile u[raqmak iizere (X) A.$.’yi “ani”
gekilde kurmaya karar vermiglerdir. $irket ana scizlegmesine gcire qirket sermayesi
500.000 YTL’dir ve her biri 1 YTL’den olmak r.izere 500.000 paya bciliinmiigtilr.
Ortaklarln taahhiit ettigi pay adedi egittir. Taahhiit edilen sermayenin yarrsr girket adrna
bankada agtrrrlan hesaba yatrrrlmrqtrr. $irketin kuruluquna izin verildikten sonra, girket
ticaret siciline tescil ettiriimi$ ve durum Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmigtir. $irket
kurulugu igin ortaklarca 720 YTL’si KDV olmak iizere toplam 4.720 YTL kuruluq
harcamasr yaprlmrg ve bu tutar ortaklara nakden tidenmiqtir. Sciz konusu harcamalarrn
aktifl eqtirilmesine karar verilmigtir.
SORU 9 – $irket kumlugunda taahhiit edilen sermaye ile sermayenin yar1s1nln
ciderunesine iligkin muhasebe kaydr aqa[rdakilerden hangisidir?
a) Odenmemiq Sermaye 500.000
Bankalar 250.000
b) Sermaye Yedekleri 500.000
Sermaye
Odenmiq Sermaye
Sermaye
250.000
Sermaye Yedekieri
500.000
Odemnemig Sermaye
250.000
Sermaye
500.000
Bankalar
c) Sermaye
Bankalar
d) Odenmemig Sermaye
500.000
250.000
500.000
250.000
500.000
250.000
500.000
250.000
Bankalar ;'”- 250.000
Sermaye
Odenmemiq Sermaye
2l,:.:l-r::;::,’,:1,:ii ::.’,lr’-.’,r’i-,-ll.:i-.1.r:l r’,.,.1r1 .– – – … -.
SORU 10 – Kurulug igin yaprlan harcamalara iligkin muhasebe kaydr agafrdakiierden
hangisidir?
a) Genel Ycinetim Giderleri 4.000
indirilecek KDV 720
Kasa 4.720
b) Hizmet Uretim Maiiyeti 4.000
indirilecek KDV 720
Kasa 4.720
c) 6zel Maliyetler 4.000
indirilecek KDV 720
Kasa 4.720
d) Kuruluq ve Orgiitlenme Giderleri 4.000
indirilecek KDV 720
Kasa 4.720
SORU lf – Ayakkabr imal eden fabrikanrn ambarrndan deri igleme bcjliimiine 350
YTL’lik boya ile servisin temizlilinde kullanrlmak izere 40 YTL’1ik deterjan sevk
edilmiqtir. Sciz konusu malzemelerin sevkine iligkin olarak 7/A segenegine grire yaprlmasr
gereken muhasebe kaydr aga!rdakilerden hangisidir?
a; ilt tr4a0. ve Malz. Gid. 390
Gider Qegitleri Yansrtma 390
b) Direkt itt VaA. ve Malz. Gid. 350
Genel Uretim Giderleri 40
ilk Madde ve Malzeme 390
c) i1k Mad. ve Malz. Gid. 390
Direkt ilk Mad. ve Malz. Gid. 40
Genel Uretim Gid. 350
d) ilk Mad. ve Malz. Gid. 390
Direkt Ilk Mad. ve Malz. Gid. 390
SORU 12 – Uretilen mal ve hizmetin iiretim maliyetini saptayan, maliyet kontroliinii
saflayan, bagansrnr de[erlendiren, elde edilen bilgiler ile planiama yapan ve y<inetimin
alacafr kararlara yardrmcr olan muhasebe dah aqa!rdakilerden hangisidir?
a) $irketler muhasebesi : ‘ ‘.’1″.’,.,…,, b) Finansal muhasebe
c) Maliyet muhasebesi :l “n.. d) Genel muhasebe
313 ve 14 iincii sorulan aqafrdaki verilere giire cevaplayrnrz.
(A) Ticari iqletmesinin belirli bir dcinemde (Z) malna iliqkin hareketleri agafrdaki gibidir.
Aqrklama Miktar Fiyat Toplam
D<jnem baqr stok 30 10 300
l.ahq 50 t2 600
l.satrq 50 t4 700
2.ahg 60 15 900
2.satrg 30 t6 480
SORU 13 – A[rhkh oftalama maliyet yiintemine gcire dcinern sonu stokunun birim
maliyeti aqa!rdakilerden hangisidir?
a) 12,86 YTL b) 13,75 YTL c) 14,37 YTL d) 15 YTL
SORU 14 – ilk giren ilk grkar (FIFO) yrintemine grire ddnem sonu stokunun toplam
maliyeti agalrdakilerden hangisidir?
a) 660YTL b) 750YTL c) 810YTL d) 900YTL
15, 16 ve 17 nci sorularr agafrdaki verilere giire cevaplayrnrz.
Aralrkh envanter ycintemini uygulayan (B) iqletmesinin 2007 yrh dcinem baqr ve dcinen.r
sonu mal mevcudu srrasryla 10.000 YTL ve 8.000 YTL olup, diinem igindeki YTL
cinsinden mal ahg ve satr$ tutarlarr aqafrdaki gibidir.
Mal Ahs I 10.000 Ahstan Iadeler 3.700
Satrqlar I 65.000 Ahs Iskontolarr 10.000
Satrg Iskontolarr 9.500 Ahs Giderleri (Nakliye vb.) 7.500
Satrstan Iadeler 7.500
SORU 15 – igletmenin ahglanrun net tutan kag YTL’dir?
a) 103.800 b) 113.800 c) 117.500 d) 131.200
SORU 16 – Diinem iginde satrlan mallann maliyeti kaE YTL’dir?
a) 115.800 b) 113.800 c) 112.500 d) 105.800
SORU f 7 – iqletmenin ma1 satrgtna iligkin kArr kag YTL’dir?
a) 34.200 -‘-ib)’42.200 c) 57.500 d) 61.200
4il::.1.-:: i ,i.r,’,: l,:*:t -“:,’,::r’,..’,,l,”r’.-li ,i l::.,’.r I r’:.’. ;’r’:’:,1′
-, r, i: l-,”::l:-.r :-:… ….- …..-. –l
SORU 18 – Bir igletme, 2005 yrh baqrnda iqletmesinde kullanmak iizere her biri 50.000
YTL tutannda 2 adet kamyonet alml$t1r. Stiz konusu kamyonetler igin her yl % 20
oranrnda normal amofiisman ayrrlmaktadrr. igletme kamyonetlerden birini 2007 yth.
bagrnda 45.000 YTL ye satmr$, yerine aynr yrl 100.000 YTL ye yeni bir kamyonet
almr$trr. Yeni kamyonet igin de oh 20 orannda normal amodisman ayrrlmaya karar
verildifine gcire, 2008 y1h sonunda kamyonetlerin birikmig amofiismanlar hesabnrn
bakiyesi aqagrdakiierden hangisi olacaktrr?
a) 110.000 YTL b) 100.000 YTL c) 80.000 YTL d) 60.000 YTL
SORU 20 – B igletmesinin dcinem sonu stok envanteri slraslnda deposunda yer alan ticari
mallarlnrn 10.000 YTL’lik krsmrnrn eksik oldufiu tespit edilmi$tir. Bu igleme iligkin
olarak yaprlmasr gereken muhasebe kaydr aga[rdakilerden hangi sidir?
SORU 19 – Miktar olarak
dururnu ile bunlara iligkin
hesaplann gergek durumu
hangisi ile ifade edilir?
a) Muhasebe igi envanter
c) Kesin mizan
a) Ticari Mallar
b) Satrlan Ticari Mallar Maliyeti
c) Saym ve Teselltim Noksanlarr
d) Sayrm ve Teselltim Noksanlan
tespit edilen ve de[erlenen varhk ve kaynaklarrn mevcut
hesaplar arasrndaki farklann giderilmesi, bagka bir deyiqle
gcisterir hale getirilmesi igin yaprlan iqlemler aqafrdakilerden
b) Genel gegici mizan
d) Muhasebe drgr envanter
10.000
Sayrm ve Teselliim Noksanlarr 10.000
10.000
Ticari Mallar 10.000
10.000
Satrlan Ticari Mallar Maliyeti 10.000
10.000
Ticari Mallar
SORU 21 – Banka Kredileri hesabrnrn borcuna, Qrkarrlmrq Tahviller hesabrnrn
kayrt yaprlan yevmiye maddesi aqa[rdakilerden hangisini ifade eder?
a) igletme hazine bonosu satrn almigttr
b) iqletme bankaya olan borcunu tahvil grkararak cidemiqtir
c) iqletme devlet tahvili faiz gelirini bankadaki hesabtna yatlrmrqtlr
d) i g letme bankadaki. mp.1rd,uat hesab rnr repoya gevirmiqtir
10.000
alacaIrna!:liii l;1.:i:::li -i, r.lr1,:; l*ill l, ji,\rl rl.i iii,\,Ll-:i’.1 i-l-:riri l-::;r1.’:: llr,l i
SORU 22 – igletme oftag1n1n girkete 50.000 YTL borg veffnesi durumunda yapllmasl
gereken muhasebe kaydr aga[rdakilerden hangisidir?
a) Sermaye 50.000
Oftaklara Borciar 50.000
b) Kasa 50.000
Sermaye 50.000
c) Kasa 50.000
Orlaklara Borglar 50.000
d) Ortaklara Borqlar 50.000
Kasa 50.000
SORU 23 – Aga[rdakilerden hangisi aktifi diizenleyici hesaplardan degildir?
a) Verilen gekler ve 6deme emirleri
b) Menkul krymetler ihrag farkr
c) $iipheli ticari alacaklar karqrhgr
d) Menkul krymet de[er dtiqiiklii[ri karqrh[r
SORU 24 – iqletme, satmrg oldu[u maddi duran varhfa ait 100.000 YTL satrq kdnm
yenileme fonuna almrg, ancak 3 yrl igerisinde yerine yenisini almamrqtrr. Bu durumda
iqletmenin yapmasl gereken muhasebe kaydr aqa[rdakilerden hangisi olmahdrr?
a) Ozel Fonlar 100.000
Onceki Dcinem Gelir ve KArlarr 100.000
b) Kasa
I00.000
c) Ozel Fonlar 100.000
d) Kasa
100.000
Ozel Fonlar
Semaye
Sermaye
100.000
100.000SORU 25 – igletme, bankadaki mevduat hesabrndar.r dcinem sonunda 100.000 YTL faiz
geliri elde etmigtir. Faiz geliri iizerinden 0% 10 oranrnda vergi tevkifatr yaprhp kalan tutar
qirketin vadesiz banka hesabina yatrrrlmtgtrr. Bu durumda yaprlmasr gereken muhasebe
kaydr aqaprdakilerden hangisidir?
a) Farz Gelirleri 90.000
Pegin Odenen Vergi ve Fonlar 10.000
Bankalar
90.000
Faiz Gelirleri
100.000
100.000
90.000
b) Bankalar
c) Bankalar
Faiz Gelirleri 90.000
Peqin Odenen Vergi ve Fonlar 10.000
d) Bankalar 90.000
Peqin Odenen Vergi ve Fonlar 10.000
Faiz Gelirleri 100.000
SORU 26 – (K) Iqletmesi, degeri dr.igen mallar hesabrndaki 120.000 YTL tutanndaki
mahn yarrsrnr pegin, yansrnt da kredili olarak 60.000 YTL’ye satmtgtlr. Bu mallar igin
60.000 YTL stok de[er diigiik kargrhgr ayrrlmrqtrr. Buna gore (K) igletmesinin yapmasr
gereken muhasebe kaydr aga!rdakilerden hangisidir?
a) Kasa
Ahcriar
De[eri Diigen Mallar 120.000
b) Kasa 30.000
Ahcrlar 30.000
Stok Defer Driqiikliifri Karqrhlr 60.000
Defieri Diigen Mallar 120.000
c) Kasa
Ahcrlar
Konusu Kalmayan Karqrhklar
Ticari Mallar 120.000
d) Kasa 30.000
Ahcrlar 30.000
Di[er Olapandiqr Gide-1ve Zararlar 60.000
‘ ” . ” .,, . Degeri Diiqen Ticari Mallar 120.000
.:..- t, l.
,-. ” ,
7
60.000
60.000
30.000
30.000
60.000i-::-,r’: ,:.,’.rr:::rll :,:.,:”:’..:, 1*:’-.,:.,,,-,.1,1,’-.’,1r1.,,.-
SORU 27 – X mah talebinin fiyat esnekli[i (-112) ise, agafrdaki ifadelerden hangisi
dogrudur?
a) X rnah fiyalokl afttlg1nda bu mahn talep miktarr o4 0,5 oranrnda admaktadrr
b) X rnalr fiyaio/ol arttr[rnda bu mahn talep miktarr 0/o 5 oranrnda azalmaktadr
c) X rnah ftyalrokl arttr$rnda bu mahn talep miktarr o% 0,5 oranrnda azalmal<tadr
d) X malr fiyal.r Yol arltrfirnda bu maltn talep miktarr Yo 5 orannda afimaktadrr
SORU 28 – Aga[rdakilerden hangisi, tam rekabet piyasasrnrn cizellikleri sonucu ofiaya
grkan durumlardan biri delildir?
a) Firmalarrn piyasa fiyatrnr belirlemesi
b) Piyasadaki tiim mallann homojen olmasr
c) Piyasaya giriq ve grkrqlarrn serbest olmasr
d) Piyasada bir mahn sadece tek bir fiyatrnrn olmasr
SORU 29 – Qay ve tiittiniin aynr toprakta yetigtirildifii varsaylmr altrnda, diler
de[iqkenler sabitken tiitiinijn fiyatrnrn aftmaslnln yaratacafir etki aga[rdakilerden
hangisidir?
a) Qay arz e[risi sabit ka]rr
b) Qay arz efrisi boyunca agalrya dolru hareketlenme meydana gelir
c) Qay arz eprisi sola kayar
d) Qay arz efirisi sala kayar
SORU 30 – Tam rekabetci finnanrn kdrrm maksimize etti[i iiretim diizeyinde
agagrdakilerden hangisi gegerlidir?
a) Marjinal gelir i1e marjinal maliyet arasrndaki fark maksimumdur
b) Marjinal gelir marjinal maliyete eqittir
c) Marjinal gelir ortalama toplam maliyete egittir
d) Marjinal maliyet minimumdur
SORU 31 – Agagrdakilerden hangileri tekelci rekabet piyasalannrn ozelliklerindendir?
I – Az sayrda firmanrn homojen iiriin satmasr
II – Qok sayrda firmanrn farkhiagtrrrlmrq r”inin satmasl
III – Az sayrda firmanrn fiyat farkhlaqtrmasr ile iininlerini satmasr
IV – Uzun dcinemde agrn kArrn sifirlanmasr
a) I ve IV b) ilI-IV c) III-I d) II ve IVSORU 32 – Talep e[risinin yatay eksene paralel olmasr durumunda, verginin laraflar
arasrndaki da!rhmr nasrl olur?
a) Ureticiler birim satrg vergisinin tamamrnr oderler
b) Ureticiler birim satrg vergisinin bir krsmrnr dderler
c) Tiiketiciler birim satrg vergisinin tamamlnl riderler
d) Vergiyi eqit paylagrrlar
SORU 33 – Doviz kurlannm olugumunu sadece aklm de[i;ken ya da drq ticaret agtstndan
analiz eden ve serrnaye aktmlartntn etkilerini yok sayan yaklagrmlara “Geleneksel
Yaklaqrmlar” denir. Aga[rdaki yaklagrmlardan hangisi bu kategoriye girmez?
SORU 34 – Aqafrdakilerden hangisi krsa d<inem maliyet analizinin varsaylmlanndan biri
degildir?
a) Uretim faktrirlerinin homojen olmasr
c) Teknoloji diizeyinin sabit oimasr
a) Drg Ticaret Akrmlan Yaklaqrmr
c) Yeni Keynesyen Yaklaqrm
a) Marshall-Lemer Koqulu
c) Mundel-Flemeng Modeli
b) Erken Keynesyen Yaklaqrm
d) Satrnalma Giicii Paritesi Yaklagrmi
b)
d)
Bazr riretim faktcirlerinin sabit ohnasr
Faktor fi yatlarrnrn deliqken olmasr
SORU 35 – Dciviz kurlarrndaki depigiklifin drg ticaret dengesini iyilegtirebilmesi igin
ithaiat ve ihracat talep esneklikleri toplamrnrn 1 den biiyiik olmasr gerektifini orlaya
koyan kuram agafrdakilerden hangisidir?
b) Mutlak SGP Hipotezi
d) Gustav Cassel Yaklagrmr
SORU 36 – Nominal gayri safi yurl igi hdsrlanrn tanrmr agalrdakilerden hangisidir?
a) Bir iilkenin srnrrlarr iginde belirli bir yrlda iiretilen nihai mallarrn temel bir yrhn piyasa
fiyatlan rizerinden defierine nominal gayri safi yurl igi hasrla denir
b) Bir tilkenin srnrrlarr iginde belirli bir yrlda tiretilen nihai mallann ve hizmetlerin
ilretildikleri yrhn piyasa fiyatlarr iizerinden de[erine nominal gayri safi yurl igi hasrla
denir
c) Bir iilke vatandaqlannrn sahip olduklarr iiretim faktcirlerine gerek o iilkedeki gerek
di[er rilkelerdeki iiretime katkrlarr kargrh[rnda yaprlan cidemeler toplamtna nominal gayri
safi yurt igi hasrla denir
d) Bir rilkedeki o iilke vatandaqlarrnrn bir yrlda gelir vergisi cincesi eline gegen toplam
gelire nominal gayri safi yurt igi hasrla denir”. .1 .. : :
SORU 37 – Devri hareketlerin (iktisadi dalgalanma) aqamalan srrasryla nasrl seyir izler?
a) Daralma – zirve – toparlanma
b) Daralma – dip – toparlanma – zirve – genigleme
c) Zirve – daralma – dip – toparlanma – geniglerne
d) Zirve – daralma – dip – genigleme – toparlanma
SORU 38 – Aqafirdakilerden hangisi igletme hedefinin tagrmasr gereken baqhca
cjzelliklerinden biri deIildir?
a) Spesifik ve anlagtlrr olmahdrr
b) Esnek olmamahdrr
c) Olgtilebitlr olmahdrr
d) igletme ile ilgili gruplar tarafindan kabul edilebilir olmahdrr
SORU 39 – Bir rilkede paranln dolagrm htzt ok 5 oranrnda diiqerken, para ar^ Yo 14 ve
hasia ok 6 orantnda artmlgtrr. Fisher denklemi kullanrldrgrnda bu iilkedeki enflasyon
oranr aga[rdakilerden hangisidir?
a)%15 b)%t3 c)%7 d)%3
SORU 40 – Aqa[rda yer alan formiillerden hangisi iqletmelerin otofinansman giicrinii
tarumlar?
a) Otofinansman Giicri : Vergi Sonrasr Kar+[661is-an1ar-Da[rtrlan Kar
b) Otofinansman Gric[ : Vergi Sonrasr Kar * Krsa Vadeli Alacaklar + Amortismanlar –
Dalrtrlan Kar
c) Otofinansman Giicri: Mali Kar – Amortismanlar – Dafittilmayan Kar
d) Otofinansman Giicti: Vergi Sonrast Kar + Kar Yedekleri + DaErtrlan Kar
SORU 41 – Maslow’un ihtiyaglar hiyerargisi teorisine gcire aga$rda yer alan ihtiyaElarrn
dofiru srralandr[r segenek hangisidir?
I- Sosyal ihtiyaqlar II- Saygr, itibar, takdir kazanma ihtiyacr
III- Giivenlikihtiyaclarr IV- Kendinigerqekle$tirmeihtiyacr
a) III-I-II-IV b) II-III-I-IV c) III-II-I-N d) II-ry-I-nI
SORU 42 – Aqa$da yer alan veriler do!rultusunda igletmenin kAra gegiq noktasrndaki
riretim miktarr nedir?
Sabit Maliyetlerin Toplamr 150″000 YTL
Satr$ fiyatr 1OO YTL
Birim deAisken maliyet 5O YTI,
a) 1.000 b) 1.500 c) 3.000 d) 5.000 ..’.
.’-
10lli;lrl ,1-r,lr’-:. i I . ‘::’il,’;i:i li,.’.,:’.I::..’:r.r’.,rrlr.-r’-ll
SORU 43 – Ankara merkezli BBD televizyon kanall, olimpiyat oyunlanndan ddnen
kafilenin yurda geli$ini naklen yaylnladlEl igin haberler 3 dakika uzamrqtrr. Bunun
sonucu olarak da rekldmlar 3 dakika krsaltrlmrqtrr. Naklen yayln gdrtinti.ileri igin 500 YTL
gider yaprlmrqtrr. 1 saniyelik rek16m fiyab 100 YTL oldufuna grire bu haberin altematif
maliyeti kag YTL’dir?
a) 15.000 YTL b) 18.000 YTL c) 18.500 YTL d) 30.000 YTL
SORU 44 – Faktor donatrm teorisi aqafrdaki ekonomistlerden hangisine aittir?
a) Paul Krugman b) Hecksher-Ohlin c) Dominic Salvatore d) David Ricardo
SORU 45 – A igletmesinin kurmayr planladrgr otomobil fabrikasrnr, diSer qafilar sabit
iken aqagrda yer alan melzeme endeksi verileri do[rultusunda hangi gehre kurmasr daha
rasyoneldir? (Malzeme Endeksi =ME)
Bir Birim Uriinde Bulunan Yerel Malzeme Miktarr
\{E= ———
Bir Birim Urijn Uretmek iqin Gereken Yerel Malzeme Miktarr
istanbul (iqgiicii ME =0,25)
izmir (Boya ME :0,35)
$. urfa (Elektrik ME -0,30)
K.Erepli (Demir ME, :0,20)
a) K. Ere[li b) izmir c) g. Urfa d) istanbul
SORU 46 – Agagrda yer alan veriler do[rultusunda “Geri Odeme Stiresi Yijntemi”
kullanrldr[rnda iqletme hangi yrlda kAra gegmektedir?
Gemi imalatr ile igtigal eden H igletmesinin Antalya’da yapmayr planladrfr yatlnmln
toplam maliyeti 10.000.000 YTL olup yrl1ar itibari ile hesapianan nakit giriglerine iligkin
biigiler agagrdaki gibidir. 2009 yrhnda devletin gemicilik sektcirtine iligkin destegi
kapsamrnda 3.500.000 YTL sigorta primi cidenmemigtir.
Yrllar 2008 2009 2010 20’t1 2012
Nakit sidsi r 50.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000
Amorlismanlar 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
a) 2012 b) 2011
SORU 47 – Drg ticarette kommacrh[rn
almaz?
a) Ulusal giivenlik .:. : ‘
c) Drqa ugrk biiyt-” thtijau
c) 2010 d) 2009
nedenleri arasinda agaprdakilerden hangisi
b) Geng endristri tezi
d) Stratejik ticaret politikasr
11
yerl. . r : : . : : ‘, .
‘, 1 , r r : : r, – l rl,, .r1..r:1..:'”:l ri…,.!’ i ,:.,. i,l. -r – -. .-
SORU 48 – Bir iilkenin dtigiik maliyetle r.irettigi mallarda uzmanlaglp bunlarr ihrag
etmesi, yiiksek maliyetle iiretebilece[i mallan ise ithal etmesi gerektifini vurgulayan
ekonomik teori ve teorinin sahibi olan ekonomist aqafirdakilerin hangisinde do!ru
eqleqtirilmiqtir?
a) Adam Smith-Mutlak iistiinliikler teorisi
b) David Ricardo-Mutlak ristilnliikler teorisi
c) E1i Heckscher -Karqrlaqtrrmah iistijnliikler teorisi
d) Paul Krugman-Karqrlagtrrmah ijstt-inhikler teorisi
SORU 49 – Aqalrdakilerden hangisi ba[h ticaret tr.irleri arasrndayer almaz?
a) Takas b) Kliring
c) Karqr satln alma iglemleri d) Damping
SORU 50 – Tanm ve sanayi iiriinleri arasrndaki ticaret hadlerinin uzun dcinemde tarrm
ijrtinleri aleyhine de[igmekte oldulunu ileri siiren iktisadi gtiriiq aqaprdakilerden
hangisidir?
a) Rbycznski Teoremi b) Stolper-Samuelson Teoremi
c) Mundel-Fleming Modeli d) Singer-Prebish Tezi
SORU 5l – Aqalrdakilerden hangisi enflasyonla miicadelede uygulanan biitge
politikalanndan biri deIildir?
a) Biitgenin giderlerini azaltmak b) Daha btiyiik denk biitge hazrrlamak
c) Biitgenin gelirlerini aftumak d) Daha kiigilk denk biitge hazrrlamak
SORU 52 – Aqagrdakilerden hangisi maliye politikasr uygulamasrnda otomatik
stabilizatcirlerden biri de[ildir?
a) igsizlik sigorlasr primleri ve igsizlik yardrmlarr
b) Toprak mahsullerine iidenen mali yardrmlar
c) Merkez bankasr tarafindan piyasalara yaprlan miidahale
d) Kurum ve aile tasarruflarr
SORU 53 – 2008 yrirnda ABD’de baqlayrp tiim diinyayr etkisi altrna alan finansal
krizden kurlulmak igin hangi cinleme bagvurulmamrgtrr?
a) iflas a$amaslna gelen finansal kurumlara devlet tarafindan el konulmasr
b) Yabancr sermaye yatlrrmlanna vergi indirimi uygulamastna gidilmesi
c) Merkez bankalarr tarafindan fatz artttmtna gidilmesi .,,i
d) Devlet tarafindan mevduata saglanan giivencenin artlnlmasl
12SORU 54 – Telafi edici harcamalarrn “pump-priming” kuramrna grire yaprlmasr neyi
ifade eder?
a) Menkui krymetler borsasmrn tegvik edilmesi
b) Yatrnm ve ihracata y<inelik mali tegvikler uygulanmasr
c) Yabancr sabit sermaye yatrnmlarlna cinemli kolayhklar sallanmasr
d) Kamu harcamalarr yoluyla ekonomiye yeterli miktarda giriqim sermayesi aktarrlmasr
SORU 55 – Ekonomik depresyonla milcadelede aqafrdaki harcama politikalarrndan
hangisi uygulanmaz?
a) Sosyal yardrm harcamalan b.; igsizlik yardrmlan ve transfer cjdemeleri
c) Faiz harcamalarr d) Yatirrm harcamalarr
SORU 56 – Gergekleqmiq b0tqe gelir ve giderleri farkr ile biitge drqr gelir ve giderleri
arasrndaki farkrn kargrlagtrnlmasr sonucu bulunan tutara ne denir?
a) Hazine agr[r veya fazlasr b; Odemeler bilAngosu agrlr veya fazlasr
c) Drg ticaret agrlr veya fazlasr d) Biitge aEr[r veya fazlasr
SORU 57 – Uygulamada esnekligi en yiiksek olan vergi agaprdakilerden hangisidir?
a) $ahsi gelir vergisi
c) Katma deler vergisi
b) Veraset ve intikal vergisi
d) Kurumlar vergisi
SORU 58 – Agaprdakilerden hangisi devietin gelir dalrhmrnr de[iqtirme yollanndan
birisi defildir?
a) Yriksek gelir elde edenlere ycineiik vergi oranlartm artumak
b) Gecikme faizi oranrnrn artrnlmast
c) Elitim olanaklarrnrn arlrnlmasr
d) Faktdr fiyatiarrnrn degiqtirilmesi
SORU 59 – Bir igletmenin kuruldufu gevreye, ulaqrm, enerji ve ig imkanlarr getirmesi
hangi tiir drqsalhklara <jmektir?
a) Bu durumda drgsallik sciz konusu de[ildir
b) Ureticiden iireticiye olumlu drqsalhk
c) Ureticiden iireticiye olumsuz drgsalhk
d) Ttiketiciden tiiketiciye olumlu drgsalhk
” .r_.1
13SORU 60 – Aqa[rdakilerden hangisinde advalorem matrah sriz konusudur?
a) Vergi hesaplamasrnda vergiye konu maltn deperinin esas alnmast halinde
b) Vergi hesaplamasrnda vergiye konu maltn afrrh[rnrn esas ahnmasl halinde
c) Vergi hesaplamasrnda vergiye konu maltn hacminin esas altnmast halinde
d) Vergi hesaplamasrnda vergiye konu maltn parga saylsln1n esas altnmasr halinde
SORU 61 – Kamu maliyesi ile ilgili konulartn ekonomik agrdan ele ahndr[r yaklagrm
aga[rdakilerden hangisidir?
a) Gelir yaklaqrmr
c) Refah yaklaqrmr
b) Defiiqim yaklaqrmr
d) Yaprsal yaklagrm
b) Muafiyet ve istisna
d) Artan oranir tarifeler
SORU 62 – Aqalrdakilerden hangisi kamu kesiminin biiyiikltifiinii hesaplama
yrintemidir?
a) Kamu harcamalarr/GSYiH b) Karnu gelirleri/GSMH
c) Kamu gelirleri/GSYiH d) Kamu harcamalarr/GSMH
SORU 63 – A;alrdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin boliin.rlemelerinden biri
deIi1dir?
a) Karma ma1 ve hizmetler b) Fonksiyonel mal ve hizmetler
c) Erdemli ma1 ve hizmetler d) Ozel mal ve hizmetler
SORU 64 – Vergiler, konulan bakrmrndan srnrflamaya tabi tutuldugunda aga[rdakilerden
hangisi do!ru olur?
a) Dolayh-dolaysrz vergiler b) $ahsi-gayriqahsi vergiler
c) Genel-cizel vergiier d) Gelir-servet-gider vergileri
SORU 65 – Merkezi yrinetim biitgesinin hazrrlanmasrnda gayrisafi usulr.in uygulanmasr,
hangi biitge ilkesinden kaynaklanmaktadrr?
a) Birlik b) Genellik c) Aleniiik d) Denklik
SORU 66 – Aqalrdakilerden hangisi vergi <ideme gr.iciine ulagmada kullamlan
tekniklerden biri degildir?
a) Asgari gegim indirimi
c) Yararlanma esas r
..
14SORU 67 – Icra hukukunda borcun tebli[inden itibaren borglu kag giin iginde ve nereye
mal beyanrnda bulunmak zorundadrr?
a) 5 giin igerisinde icra dairesine b) 7 giin igerisinde icra mahkemesine
c) 7 giin iEerisinde icra dairesine d) 10 grin igerisinde icra mahkemesine
SORU 68 – icra iflas Kanununa gcire aga[rdakilerden hangisi haczi kabil olmayan
mallardan degildir?
a) Kamu iktisadi tegebbiislerinin mallarl
b) Borglu ve ailesinin 2 ayltk yiyecek ve yakacaklarr
c) Devlet mallan ve cizel kanunlarda haczi catz olmadrfir gdsterilen mallar
d) Borglunun kendisi ve ailesinin gegimi igin lr.izumlu olan arazi, hayvan ve nakil
vasrtalarr
SORU 69 – Haczedilen bir mair satrn alan ahcrya bedelini ijdemesi igin menkul ve
gayrirnenkui mallarda srrasryla kag gtinhik stire verilebilir?
a) 7-10 grin b) 7-20 gtin c) 5-10 giin d) 3-5 giin
SORU 70 – Agafrdakilerden hangisi iflas tasfiyesi siirecinin ve iflas karannrn
kaldrrrlmasrnrn talep edilece[i hallerden deIildir?
a) Biittin alacakhlarrn talepierini geri aldrlrna dair bir belgeye sahip olunmasr
b) Biitiin alacaklann itfa edildifine dair bir belgeye sahip olunmasr
c) Konkordato teklifinin mahkeme tarafrndan tasdik ediimesi
d) Borglunun tiim borglarrnr nzast ile kabul etmesi
SORU 7l – “Borg cidemeden aciz vesikasr” ile ilgili olarak aga[rdakilerden hangisi dofru
deIildir?
a) Aciz belgesinde yazit alacak 20 yrlhk bir zamanaqtmrna tabidir
b) Aciz belgesinde yazit. a\acak igin borqlu ve kefillerinden farz talep edilebilir
c) Aciz belgesi icra dairesince tutulan aleni bir sicile kaydedilir
d) Borglunun haczi caiz olan bir mah bulunmadr[r halierde diizenlenen haciz tutanalr
aynr zamanda borg cidemeden aciz vesikastdtr
SORU 72 – Tacir aleyhine iflas hi.ikmii verecek merci aqa[rdakilerden hangisidir?
a) icra dairesi b; iflas dairesi
c) Asliye ticaret mahkgqlel:1
.
d) Sulh hukuk mahkemesi
i5SORU 73 – Krigiik ve krsrthlara ait bir ticari iqletmede tacir srfatt kime aittir?
a) Yasal Temsilci b) Vasi c) Kiigtk ve Krsttlt d) Veli
SORU 74 – Tacirler, terkin talepleri iizerine ticaret sicil memurlu[unca verilecek
kararlara karqr hangi mahkemeye hangi siire igerisinde itiraz edebilir?
a) Asliye Ticaret Mahkemesine 8 giin igerisinde
b) Asliye Ticaret Mahkemesine 15 gtin igerisinde
c) Asliye Hukuk Mahkemesine i5 giin igerisinde
d) Asliye Hukuk Mahkemesine 10 giin iqerisinde
SORU 75 – Komandit qirketlerde komanditer ofiak a;alrdaki dzeliklerden hangisini
tagtmaz?
a) Tiizel kigiler komanditer ortak olabilir
b) $irket borElarrndan srnrrh qekilde sorumludurlar
c) Emegini sermaye olarak koyamaz
d) $irketi temsil ve yrinetime yetkilidir
SORU 76 – Kollektif girketlerde odaklarrn rekabet yasa[rna uymamasl dolayrsryla difer
ortaklar tarafrndan agrlacak davalarda zamana$1m1 siiresi ne kadardrr?
a) Durumun <ifirenildifi andan itibaren 3 ay ve her haliikarda 1 yrl
b) Durumun rifirenildifi andan itibaren 1 ay ve her haltikarda 3 ay
c) Durumun olrenildili andan itibaren I yrl ve her haliikarda 3 yrl
d) Durumun <ifirenildi[i andan itibaren 1 yrl ve her halikarda 5 yrl
SORU 77 – Ciroda “teminat igindir” ibaresi var ise bu ne tiir bir cirodur?
a) Temlik cirosu b) Rehin cirosu c) Tahsil cirosu d) Beyaz ciro
SORU 78 – Poligede kabule arz yasa[r koyabilme hakkr kime aittir?
a) Ciranta b) Yetkili hamii (Lehdar) c) Keqideci d) Avalist
SORU 79 – Bir i19e belediye baqkanr hakkrnda yetkili merciin vermig oldufu sot’u$turma
iznt kararna karqr kag giin igerisinde hangi makama itiraz ediiebilir?
a) 10 gtin igerisinde Danrgtaya
b) 10 giin iginde Bcilge idare Mahkemesine
c) 7 giin igerisinde sorugturma iznini veren makama
-. .. d) 10 giin igerisinde idare Mahkemesine ‘t ‘-
16’li1-:il ll,:.:ir:i-l :i.r:i:i,r;1,l:”rlirl:i,.:l r1,,lr’i.’,i,1.,r:iJ :,t-,:i:..:i :,. rri,’:,.’.r l:. r:ll
SORU 80 – Agalrdakilerden hangisi il genei meclisinin feshine karar verir?
a) Bcilge idare Mahkemesi b) Danrgtay c) iEiqleri Bakanhfr d) Vali
SORU 81 – Yasamn, Danrgtay’rn gtirtiqilniin ahnmasrnr zorunlu gdrdrigr.i bir iglemin
Danrqtay’rn goriigr.i ahnmadan yaprlmasr halinde aga!rdakilerden hangisi sciz konusu olur?
a) Amag unsuru yciniinden sakattrr b) Konu unsuru ydniinden sakattrr
c) Yetki unsuru y<intnden sakattrr d) $ekil unsuru ycinr.inden sakattrr
SORU S2 – Danrgtay. Bcilge idare Mahkernesi. idare ve Vergi Mahkemelerinin
yiiriitmeyi durdurma karariartna iliqkin idare ne kadar srire igerisinde iqlem tesis etmek
zorundadrr?
a) Kararrn idareye teblif tarihinden itibaren 30 gtin igerisinde
b) Kararrn ahndr[r tarihten itibaren 60 grin igerisinde
c) Kararrn idareye teblif tarihinden itibaren I ay igerisinde
d) Kararrn ahndrfir tarihten itibaren 30 giin igerisinde
SORU 83 – Aqafirdakiierden hangisi, konu ydniinden yetkisizlik halidir?
a) idare adrna agrklamaya yetkili olmayan bir kamu grirevlisinin idari iglem yapmasl
b) Disiplin cezalan igin ringcirrilen zamana$rmr si.iresi gegtikten sonra disiplin cezasr
verilmesi
c) Kaymakamrn grirev alaruna giren bir konuda valinin iglem yapmasr
d) Belediye meclisinin bir bagka belde stntrlarr iginde bulunan alanlar igin imar planr
yapmasl
SORU 84 – i19e srnrrlarr igerisinde birden gok kdy ve belediye yaratrna kamulaqtrrma
karan almaya hangi mercii yetkilidir?
a) il genel meclisi b; ilEe idare kurulu
c) I(dy ihtiyar heyeti d) Belediye enciimeni
SORU 85 – Vergi yasalarlrun gergek anlamda geriye yiiriimezligi hangi ilkenin bir
6[esidir?
a) Verginin genelligi ilkesi b) Egitlik ilkesi
c) Mali giice gcire vergilendirme ilkesi d) Hukuki giivenlik ilkesi
SORU 86 – Bir hiikmiin, kanunun yaprsr igindeki ve difier meyzuat hr.ikiimleriyle
baslantrsrmn kurularak vorumlanmasrna ne ad verilir?
-r’_ _*

a) Sistematik yorum ‘ . ‘ b) Daraltrct yorum c) Amagsai yorum d) Ldfzi yorum
..
17:::::ril ,f.\;1: il i.1,:.,r’-.’,r l:.]’-ll .; ;:l. rr l ,”,.: l, :, ..::.,.’, ii i.’r,i:: :.::l r’1″‘rr’:l,,il
SORU 87 – Vergi hukukunda genel vergilendime siireci hangi agamalan izler?
a) Tarh – tahakkuk – tebli! – tahsil b) Tarh – tahakkuk – tahsil – teblig
c) Teblig – tarh – tahakkuk – tahsil d) Tarh – tebli! – tahakkuk – tahsil
SORU 88 – Vergi borcu iqin bagvurulabilecek tiim olafan yargr yollanntn tiiketilmesine
ne ad verilir?
a) Verginin kesinlegmesi
c) Verginin affr
b) Verginin tahakkuku
d) Verginin teblili
SORU 89 – Vergi mahkemesinin karanna gcire diizenlenen ihbarnamenin 15 Ekim 2008
g0nil mrikellefe tebli[ edilmesi halinde s<iz konusu verginin vadesi aqa[rdakilerden
hangisidir?
a) 14Kasrm2008 b) 14Arahk2008 c) 15Kasm2008 d) 15Arahk2008
SORU 90 – Aqa[rdakilerden hangisi tahsil zamanaqtmtnt durduran nedenlerdendir?
a) Odeme emri tebligi b) Haciz uygulamasr
c) Mal bildirimi d) Borglunun yabancr memlekette bulunmasr
SORU 91 – Verginin cidenmesi gereken a$amaya gelmesine ne ad verilir?
a) Tarh b) Tahakkuk c) Tahsil d) Tebli[
SORU 92 – Tarh igleminin sebep unsuru a;a[rdakilerden hangisidir?
a) Dava agma siiresinin gegirilmiq olmasr
b) Yetkili vergi idaresinin iglem yapmasl
c) Vergiyi doluran olayrn gergekleqmesi
d) Kiqinin vergi muafiyetinden yararlanamtyor olmasr
SORU 93 – Tam ehliyetsizlerle ilgili aqaftdaki ifadelerden hangisi yanhqtrr?
a) Mahkemede brzzat davacr olabilirler
b) Evlilik drgr dogan gocufiunu bizzattantyamaz
c) Higbir hukuki iglem yapamaz
d) Haksrz fiillerden sorumlu olma ehliyeti yoktur
SORU 94 – Agafirdaki haklardan hangisi devredilebilen bir haktrr?
a) intifa hakk1,, …b) Rehin hakkr c) Oturma hakkr d) Nafaka hakkr
18SORU 95 – Bir kiqinin kiqilik hakkrna karqr hukuka aykrrr bir saldtrtntn gergekleqip
bitmesi ve etkilerinin devam etmesi llalinde o kiqi agafrdaki davalardan hangisini ya da
hangilerini agabilir?
I- Men davasr
II- Onleme davasr
III- Tespit davasr
a) Sadece I b) Sadece III c) II ve III d) I ve II
SORU 96 – Agafirdaki durumlardan hangileri gergek kiqili[i sona erdiren hallerdendir?
t – Oltim II – iflas
III – Gaiplik IV – Bitkisel hayata girmek
a) IveIV b) IveII c) I,IIIveIV d) IveIII
SORU 97 – Agagrdakilerden hangisi veya hangileri borcun naklinin qartlanndandrr?
I – Borcun nakil srizlegmesinin yaprlmasr
II – Alacaklmrn nzasl
III – Borcun naklinin ivazh olarak yaptlmast
a) Sadece I b) Sadece II c) I ve II d) II ve III
SORU 98 – Aga[rdakilerden hangisi resmi gekle tabidir?
a) Gayrimenkul satrqr b) Kefalet c) Cari hesap d) Alacafm temliki
SORU 99 – Apa[rdakilerden hangisi kanuni temsiicidir?
a) Vekil b) Vasi c) Miidiir d) Ticari rniimessil
SORU 100 – Aqafrdakilerden hangisi do[ugtan eksik borglardan delildir?
a) Evlenme tellalhfirndan dolan borglar b) Kumardan do[an borglar
c) Devletin izin vermedifi piyangolar d) Zamanagrmrna upramtq borglar
191. D
2. A
3. B
4. D
5. C
6. C
7. A
8. B
9. D
10. D
11. B
12. C
13. A
14. D
15. A
16. D
17. B
18. C
19. A
20. D
21. B
22. C
23. B
24. A
25. D
26. B
27. C
28. A
29. C
30. B
31. D
32. A
33. C
34. D
35. A
36. B
37. C
38. B
39. D
40. A
41. C
42. C
43. B
44. B
45. A
46. D
47. C
48. A
49. D
50. D
51. B
52. C
53. C
54. D
55. C
56. A
57. A
58. B
59. B
60. A
61. D
62. D
63. B
64. D
65. B
66. C
67. C
68. A
69. A
70. D
71. B
72. C
73. C
74. A
75. D
76. A
77. B
78. C
79. A
80. B
81. D
82. A
83. C
84. B
85. D
86. A
87. D
88. A
89. C
90. D
91. B
92. C
93. A
94. B
95. B
96. D
97. C
98. A
99. B
100. DI

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.