GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların amacı, 2015 Yılı Yatırım Programı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülmesi uygun görülen tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerin alt projelerinin seçimi ve ödenek tahsisinde uyulacak hükümlerin belirlenmesini sağlamaktır. Kapsam Madde 2- Bu usul ve esaslar, Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatınca 2015 yılında yürütülecek olan ve 2015 yılı yatırım programına dahil edilen tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeleri kapsamaktadır. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu düzenleme, 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5’inci maddesinin (b) bendinde yer alan “Tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, alt proje seçimi ve ödenek tahsisinde uyacakları usul ve esasları belirler ve internet sitelerinde ilan ederler.” hükmü gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu usul ve esaslarda geçen; Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını, Üst Yönetici: Gelir İdaresi Başkanını, Harcama Birimi: 2015 Yılı Gelir İdaresi Başkanlığı Bütçesinde 06 Sermaye Gideri ekonomik kodunda ödeneği bulunan harcama birimlerini, 1Toplulaştırılmış Proje: 2015 Yılı Yatırım Programında 2000K010650 proje numarası ile yer alan Vergi Daireleri İnşaat Onarım adlı tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeyi, Alt Proje: Yatırım programlarında tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeler içerisinde yer alan ve ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneği gibi proje parametreleri ve niteliği itibariyle bağımsız özelliklere sahip projeleri, Proje Parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneğini, Projeler Arası Ödenek Aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen Başkanlık bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonlarını, Bütçe Kanunu: 26.12.2014 gün ve 29217 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu, Kalkınma Planı: 06.07.2013 gün ve 28699 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TBMM Kararı Eki 2014-2018 Dönemini Kapsayan Onuncu Kalkınma Planını, Orta Vadeli Program: 08.10.2014 gün ve 29139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.10.2014 gün ve 2014/6840 sayılı Orta Vadeli Programın (2015-2017) kabul edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki (2015-2017) Orta Vadeli Programını, 2015 Yılı Programı: 17.10.2014 gün ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.09.2014 gün ve 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2015 Yılı Programını, Yatırım Programı: 14.01.2015 gün ve 29236 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2015 Yılı Yatırım Programını, 2Karar: 17.10.2014 gün ve 29148 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Alt Proje Seçimi, Ödenek Tahsisi ve Ödenek Aktarmaları Alt Proje Seçimi Madde 5- Bütçe kanununa esas olarak hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım teklifinde toplam 24+1 adet ve 35.400.000 TL ile yer alan toplulaştırılmış projenin 2015 yılı ödeneğinin Yatırım Programında toplam 24+2 adet ve 20.000.000 TL olarak belirlenmesi sonucunda, alt proje seçiminde aşağıdaki öncelikler göz önünde bulundurulacaktır. • 2015 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek yatırımlar, • Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış yatırımlar, • Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan hasarların telafisine yönelik devam ettirilen yatırımlar, • Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yılı Programında belirlenen bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ilkesi gereğince kalkınmada öncelikli yörelerde devam eden ve yeni yapılacak yatırımlar, • Maliyet – fayda veya maliyet- etkinlik analizleri sonucunda kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına olanak veren yatırımlar, • Başkanlığın 2014 – 2018 stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik planlanan yatırımlar, • Stratejik konumu, niteliği, hizmet olanakları açısından mevcut yapısı diğerlerine göre daha yetersiz durumda bulunan ve/veya daha acil nitelikteki yatırımlar. 3Alt proje seçimi sonrasında çıkarma ve ilave şeklinde değişiklikler yapılmaması esas olup; zorunlu hallerde kararda yer alan toplulaştırılmış projelerle ilgili limitler çerçevesinde bakan onayıyla alt proje değişikliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu değişiklik sonrasında Kalkınma Bakanlığına bilgi verilecektir. Alt proje değişikliği nedeniyle kararda belirlenen limitleri aşan toplulaştırılmış proje revizyonu Kalkınma Bakanlığınca sonuçlandırılacaktır. Ödenek Tahsisi Madde 6- Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış proje ödeneğinin alt projelere tahsisinde toplulaştırılmış proje için belirlenen ödenek tavanı hiçbir surette geçilemeyecektir. Toplulaştırılmış proje ödeneğinin seçilen alt projelere tahsisinde devam eden alt projeler ile yeni alt projeler arasında alt proje seçiminde belirlenen öncelikler de gözetilerek dengeli bir dağılım gerçekleştirilecektir. Devam eden alt projelerin ödeneklerinin belirlenmesinde öncelik bitme aşamasına en fazla yaklaşan alt projelere verilecek ve bu alt projelerin tamamlanması sağlanacaktır. Diğer taraftan fiili gerçekleşme durumları ile istihkak ödemeleri de ödenek tahsisinde dikkate alınacaktır. Yeni alt projelere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (a) fıkrasında yer alan hükmü de göz önünde bulundurularak tahmin edilen alt proje maliyetinin en az %10’u tutarında ödenek tahsisinde bulunulacaktır. Alt Projeler Arasında Ödenek Aktarması Madde 7- Ödenek tahsisi sonrasında alt proje ödeneklerinde değişikliğin yapılmaması esas olmakla birlikte zorunlu hallerde, kararda yer alan toplulaştırılmış projelerle ilgili limitler çerçevesinde bakan onayıyla ödenek değişikliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu değişiklik sonrasında Kalkınma Bakanlığına bilgi verilecektir. 4Toplulaştırılmış Projeye Diğer Projelerden Ödenek Aktarması Madde 8- Toplulaştırılmış proje ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle ödenek tavanını aşan ödenek ihtiyaçları öncelikle Başkanlığın yatırım programında yer alan diğer projelere tahsis edilen ve kullanılmayan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacaktır. Bu olanağın bulunmaması halinde yatırımları hızlandırma ödeneği veya yedek ödenekten aktarma talepleri sonucuna göre uygulamaya yön verilecektir. Kurum içi ödenek aktarmaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütçe kanunu, karar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yeni Alt Proje Alımı Toplulaştırılmış Projeye Yeni Alt Proje Alınması Madde 9- Yıl içerisinde belirlenen alt projeler haricinde zorunlu haller nedeniyle toplulaştırılmış projeye yeni alt proje alınması hali oluşması durumunda; toplulaştırılmış projeye yeni alt proje alımı, kararda belirlenen usul ve limitler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SON HÜKÜMLER Onay, Yürürlük, Yürütme, Onay Madde 10- Yatırım Programında yer alan tadat edilmeyen toplulaştırılmış projelerin; alt proje seçimleri 5. maddede belirlenen kriterler çerçevesinde harcama birimince tespit edilip belirlenen alt projeler 01 Şubat 2015 tarihine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Alt projeler, belirlenen usul ve esaslar yönünden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak kontroller sonrasında Bakan onayına sunulur. Onaylanan alt projeler en geç Şubat ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır. 5Yürürlük Madde 11- Bu usul ve esaslar üst yönetici tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12- Bu usul ve esaslar, Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 6

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.