Geçici Kabul Raporunun damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 06/03/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-894
Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-894                                           06/03/2012

Konu : Geçici Kabul Raporunun damga vergisine

 tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :   07/12/2011 tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kaba İnşaat İşlerinin Yapımı işine ilişkin olarak şirketiniz ile … İnşaat ve Ticaret A.Ş. arasında 26/01/2007 tarihinde düzenlenen ve düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediği belirtilen sözleşmeye atıfta bulunan “… Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kaba înşaat İşlerinin Yapılmasına Ait Geçici Kabul Raporu” başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 5 inci maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutulacağı; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ”I-Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Özelge talep formu eki “Geçici Kabul Raporu” başlıklı kağıdın incelenmesinden, şirketiniz ile … İnşaat ve Ticaret A.Ş. arasında 26/01/2007 tarihinde düzenlenen “… Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kaba İnşaat İşlerinin Yapılmasına Ait Sözleşme”ye atıfta bulunulduğu, söz konusu işe ilişkin; ilk keşif bedelinin Maliyet + %7,5 Kar Oranı + KDV olarak, son keşif bedelinin 3.533.130,57 TL+KDV olarak belirlendiği, bedelde mutabık kalındığı anlaşılmıştır.

Buna göre, atıfta bulunduğu 26/01/2007 tarihinde düzenlenen “… Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kaba İnşaat İşlerinin Yapılmasına Ait Sözleşme”yi değiştiren bir kağıt mahiyetinde olduğu anlaşılan “… Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kaba înşaat İşlerinin Yapılmasına Ait Geçici Kabul Raporu” başlıklı kağıdın, ihtiva ettiği (KDV hariç) tutar üzerinden, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrasına göre nüsha sayısı da dikkate alınmak suretiyle damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.