GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Ocak 2015 PAZARTESİ

26 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29248
YÖNETMELİK
Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki yıl  için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağıdurumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek,”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanüyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirme yapılır.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını düzenlemek,”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/11/2008 27049
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/1/2015 29234

 

Bir Cevap Yazın