FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO : (2008/1)

Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26851

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO : (2008/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Finansal Tabloların

Sunumuna İlişkin Genel Hükümler

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriğinin düzenlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Kamuya açıklanacak finansal tabloların bu Tebliğdeki hükümlere uygun olarak hazırlanması ve sunulması zorunludur.

             (2) Bu Tebliğ tüm sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine uygulanır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen tanımlar;

             a) Bakan veya Bakanlık; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya Bakanlığı,

             b) Kanun; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

             c) Müsteşarlık; Hazine Müsteşarlığını,

             ç) Şirket; Türkiye’de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını ve emeklilik şirketlerini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Finansal Tablolar

             Finansal tabloların amacı

             MADDE 5 – (1) Finansal tablolar ile şirketin gerçekleştirdiği işlemler, şirketin finansal durumu ve şirketi etkileyen diğer olaylar belirli bir yapı içerisinde sunulur.

             (2) Finansal tabloların, kullanıcıların ekonomik karar almalarına yardımcı olacak şekilde şirketin finansal durumu, performansı ve nakit akışı hakkında bilgi vermek üzere hazırlanması zorunludur. Bunu sağlamak üzere finansal tablolar bir şirketin;

             a) Varlıkları,

             b) Yükümlülükleri,

             c) Öz sermayesi,

             d) Gelir, gider, kazanç ve kayıpları,

             e) Öz sermayede gerçekleşen değişiklikleri,

             f) Nakit akışı,

             g) Kar dağıtımı

hakkında bilgi verecek şekilde düzenlenir. Bu bilgiler, finansal tablo dipnotlarında belirtilen bilgiler ile birlikte finansal tablo kullanıcılarının şirketin gelecekteki nakit akışları ve özellikle nakit ve nakit benzerlerini elde etme zamanı ve olasılığı hakkında tahminlerde bulunmasına yardımcı olur.

             Finansal tabloların kapsamı              

             MADDE 6 – (1) Finansal tablolar aşağıdaki tablolardan oluşur:

             a) Bilanço,

             b) Gelir Tablosu,

             c) Nakit Akış Tablosu,

             ç) Öz Sermaye Değişim Tablosu,

             d) Kar Dağıtım Tablosu.

             (2) Dipnotlar ve dipnotlarda yer alan muhasebe politikaları hakkındaki açıklamalar da ilgili finansal tabloların bir parçasını oluşturur.

             (3) Finansal tablolar, şekil açısından tablo ile dipnotlar olmak üzere iki kısımdan meydana gelir ve bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan biçim ve standartlarda hazırlanır.

             (4) Finansal tablolardan üretilen ancak finansal tablolardaki ayrıntıların yer almadığı özet tablolar bu Tebliğ kapsamında finansal tablo olarak kabul edilmez.

             (5) Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde veya diğer düzenlemelerde meydana gelen değişiklerin finansal tabloları veya dipnotları etkilemesi durumunda; yeni finansal tablo veya dipnot biçimleri, şirketlere duyuru yapılmak suretiyle yürürlüğe girer.

             Finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıtması

             MADDE  7 – (1) Finansal tablolar, şirketin finansal durumunu, performansını ve nakit akışını doğru bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlanmak zorundadır. Gerekli dipnotlara da yer verilerek bu Tebliğdeki hükümler ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıttığı kabul edilir.

             (2) Bu Tebliğe tamamen uygun şekilde hazırlanmamış finansal tablolar, Müsteşarlığın standartlarına uygun şekilde hazırlanmış finansal tablolar olarak kabul edilmez.

             (3) İşlem ve olayların, finansal tablolara bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde yansıtılmayıp yalnızca dipnotlarda açıklanması, söz konusu işlem ve olayların uygun şekilde finansal tablolara yansıtıldığı anlamına gelmez.

             (4) Şirketin kanuni defterleri, Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve şirket genel kurulunun onayına sunulur.

             Finansal tabloların yapısı ve içeriği

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablolar, şirketin sunduğu diğer bilgilerden kolayca ayrıştırılabilecek şekilde sunulur.

             (2) Finansal tabloların üzerinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

             a) Finansal tablonun adı,

             b) İlgili şirketin ticaret unvanı ve adresi, dönem içinde bunlara ilişkin değişiklikler,

             c) Finansal tabloların konsolide olup olmadığı, paranın cari satın alma gücü cinsinden hazırlanıp hazırlanmadığı,

             ç) Finansal tablonun tarihi veya kapsadığı dönem,

             d) Hazırlandığı para birimi ve kısaltma tutarı,

             e) Bağımsız denetimden geçip geçmediği.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dipnotlar

             Dipnotların yapısı

             MADDE 9 – (1) Şirket, finansal tabloların tablo kısmı ile birlikte, finansal tablo dipnotlarını bu Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan formata göre hazırlar.

             (2)  İlgili finansal tabloların dipnotlarında aşağıdaki hususlar yer alır:

             a)  Bu Tebliğde dipnotlarda açıklanması zorunlu tutulmuş bilgiler,

             b) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklanması gereken dipnotlar,

             c) Finansal tabloları hazırlama esasları ile önemli işlem ve olaylar için kullanılan muhasebe politikaları hakkında bilgi,

             ç) Finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıtması için gerekli olan ancak finansal tablolarda yer almayan diğer bilgiler.

             Dipnotların sunumu

             MADDE 10 – (1) Dipnotlar sistematik bir yapı içerisinde, finansal tablolarda ilgili olduğu kaleme referans verilmek suretiyle sunulur.

             (2) Birden fazla tabloyu ilgilendiren bilgilerin topluca verilmesinin gerekli olması durumunda, ilgili bilgi ilk tabloyla ilgili dipnotlarda verilir ve diğer tablolarda ilgili maddeye referans verilir.

             (3) İlgili dipnot kapsamında; şirketçe açıklanacak bir husus bulunmaması durumunda, söz konusu dipnotun açıklanması şartı aranmaz.

             (4) Şirketler yıl sonu finansal raporlarını genel kurullarının onayladığı tarihten itibaren bir ay içinde yurt çapında dağıtımı yapılan ve son bir aylık asgari ortalama tirajı Müsteşarlıkça belirlenen günlük iki gazetede dipnotsuz olarak ilan ettirirler. İlan edilen finansal raporlar şirketlerin internet sitelerinde dipnotlarıyla birlikte yer alır.

             Dipnotlarda muhasebe politikalarının sunumu

             MADDE 11 – (1) Dipnotların muhasebe politikaları ile ilgili açıklamaların yer aldığı bölümde aşağıdaki açıklamalara ve bilgilere yer verilir:

             a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme ilkeleri,

             b) Finansal tabloların uygun bir şekilde anlaşılması için gerekli olduğu ölçüde, kullanılan muhasebe politikaları.

             (2) Finansal tabloların hazırlanmasında, her bir varlık ve yükümlülük grubu için kullanılan değerleme ilkeleri ayrıca açıklanır.

             (3) İşlem ve olayların şirketin finansal durumuna ve performansına nasıl yansıtıldığının anlaşılmasında finansal tablo kullanıcılarına yardımcı olacak muhasebe politikaları dipnotlarda açıklanır.

             (4) Finansal tablolara alınan kalemlerin tutarını büyük ölçüde etkileyen muhasebe politikalarının uygulanmasında finansal tabloları hazırlayanlar tarafından yapılan takdir, dipnotlarda açıklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda 2007 yılı içerisinde hazırlanan finansal tablolar ile karşılaştırılma şartı aranmaz.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddeleri  30/6/2008 tarihinde, diğer maddeleri 31/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Devamı İçin Tıklayınız

Sayfa

Bir Cevap Yazın