Finansal Kiralama Sözleşmesinin tadiline ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergisi hk.

Tarih 08/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-148
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV VE DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Sayı   : .4.35.17.02-032-148                                                              08/02/2012

Konu : Finansal Kiralama Sözleşmesinin tadiline ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergisi hk.

 

İlgi :   …  tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile “… Finansal Kiralama A.Ş.” arasında bazı endüstri makinelerinin kiralanması konusunda “Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi”nin düzenlendiği, bu sözleşmeye damga vergisi istisnasının uygulandığı, ancak şirketiniz tarafından fikir değişikliğine gidilerek finansal kiralama sözleşmesinin “teşvik” unsurlarını da ihtiva edecek şekilde tadil edilmesinin talep edildiği belirtilerek, finansal kiralama sözleşmesinin tadiline ilişkin düzenlenecek kağıdın damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 3 üncü maddesinde, sözleşmeden kastın finansal kiralama sözleşmesi olduğu; 30 uncu maddesinde ise sözleşmenin her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulacağı hususu hükme bağlanmıştır

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile … Finansal Kiralama A.Ş. arasında bazı endüstri makinelerinin kiralanması konusunda düzenlenen “Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesinin tadiline ilişkin düzenlenen kağıdın, mevcut finansal kiralama sözleşmesinin amacına yönelik olarak finansal kiralama sözleşmesi mahiyetinde düzenlenmesi halinde damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.