EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi fırınların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; evde kullanım amacı dışında satılmış olsa dahi, ocakla birleştirilenler dahil ev tipi fırınları ve ev tipi elektrikli aspiratörleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Elektrik veya gaz harici enerji kaynaklarını kullanan cihazları,

b) Mikrodalga işlevi sunan cihazları,

c) Küçük fırınları,

ç) Taşınabilir fırınları,

d) Isı muhafazalı fırınları,

e) Temel ısıtma işlevi olarak buharla ısıtılan fırınları,

f) Yalnızca üçüncü aileden gazlar olan propan ve bütan ile kullanılmak amacıyla tasarlanmış cihazları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Ev Tipi Fırınların ve Ev Tipi Aspiratörlerin Etiketlenmesine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 65/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

a) Aspiratör: Kontrol ettiği bir motor ile çalışan, kirli havayı bir ocağın üzerinden toplamak üzere tasarlanan veya buharı havalandırma kanalına çekmek için pişirme bölgesine, ocaklara ve benzer pişirme ürünlerine monte edilmek amacıyla ters çekiş sistemi bulunan cihazı,

b) Aydınlatma verimliliği (LEhood): Ev tipi aspiratörün ışıklandırma sisteminin ortalama aydınlatması ile lux/W cinsinden ifade edilen aydınlatma sistemi gücü arasındaki oranı,

c) Bilgi veya durum göstergesi: Cihaz hakkında saatler dahil süreklilik arz edecek şekilde bilgi veren veya durum belirten işlevini,

ç) Bölme: Yiyeceğin hazırlanması sırasında ısının kontrol edilebildiği iç bölümü,

d) Çalışma modu: Fırın veya ocağın kullanım anındaki durumunu,

e) Çok sayıda bölmeli fırın: Her biri ayrı ayrı ısıtılan bir veya daha fazla bölmesi olan fırını,

f) Döngü: Standart yükün, belirlenmiş şartlar altında fırının bölmesinde ısıtıldığı süreyi,

g) En iyi verimlilik noktası (BEP): Vantilatörün azami sıvı dinamiği verimliliği (FDEhood) ile çalışma noktasını,

ğ) Eşdeğer model: Aynı üretici veya ithalatçı tarafından aynı teknik parametrelere sahip olarak farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş modeli,

h) Fanlı mod: Isıtılmış havayı ankastre vantilatör aracılığıyla fırının bölmesi içerisinde dolaştıran modu,

ı) Hazır bekleme modu: Cihazın ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği modu,

i) Isı kaynağı: Fırın veya ocağın ısıtılması amacıyla kullanılan ana enerji çeşidini,

j) Kapalı mod: Cihazın ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu, (Bumod, aynı zamanda sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.)

k) Konvansiyonel mod: Fırının, ısıtılmış havanın fırının bölmesi içerisindeki dolaşımını sağlamak için sadece doğal ısı döngüsünü kullanan işlev modunu,

l) Küçük fırın: Her bölmesi 250 mm veya daha az en ve derinliğe, 120 mm veya daha az yüksekliğe sahip olan fırını,

m) Mikrodalga ısıtma: Yiyeceği elektromanyetik enerji kullanarak ısıtmayı,

n) Nihai kullanıcı: Bir ürünü alan veya alması beklenen tüketiciyi,

o) Ocak: Gaz veya elektrikle çalışan bir fırın ve ocaktan oluşan cihazı,

ö) Pişirme sırasında otomatik çalışma modu: Pişirme sırasında vantilatör hava akışının, örneğinin nemlilik, ısı gibi hususlarda, sensor veya sensörler aracılığıyla otomatik olarak kontrol edildiği durumu,

p) Satış noktası: Cihazların satış veya kiralama amacıyla sergilendiği ve/veya satıldığı yeri,

r) Tam otomatik aspirator: İçindeki hava akışı ve/veya diğer işlevlerin sensor veya sensörler ile otomatik olarak pişirme süresini de içerecek şekilde yirmi dört saat kontrol edildiği aspiratörü,

s) Taşınabilir fırın: Ankastre olarak tasarlanmamış olmak kaydıyla, 18 kilogramdan az hacimdeki fırını,

ş) Yağı süzme verimliliği (GFEhood): Aspiratörün yağ filtrelerinde kalan yağın nispi oranını,

t) Yeniden devreye girme işlevi: Çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan kronometre gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevi

ifade eder.

Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri piyasaya arz edenler aşağıdaki hususların yerine getirilmesini temin eder.

a) Ev tipi fırınların etiketleri, formları ve teknik dosyaları ile ilgili olarak;

1) Her bir ev tipi fırın için her bölmeye yönelik olarak şekli Ek-III’ ün 1 inci bölümünde belirtilen basılı bir etiket temin etmek,

2) Piyasaya arz edilen ev tipi fırınların Ek-IV’ ün A bölümünde belirtilen ürün formuna sahip olmasını sağlamak,

3) Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’ in A bölümünde belirtilen teknik dosyayı temin etmek,

4) Belirli bir modeldeki ev tipi fırına yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

5) Belirli bir modeldeki ev tipi fırına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyonmateryalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtmek,

6) Ek-III’ ün 1 inci bölümünde belirtilen bilgileri içeren elektronik etiketi ev tipi fırın modelinin her bir bölmesi için satıcılara temin etmek,

7) Ek-IV’ ün A bölümünde belirtilen elektronik ürün formunu her bir ev tipi fırın modeli için satıcılara temin etmek.

b) Ev tipi aspiratörler ile ilgili olarak;

1) Her bir ev tipi aspiratör için şekli Ek-III’ ün 2 nci bölümünde belirtilen basılı bir etiket temin etmek,

2) Piyasaya arz edilen ev tipi aspiratörlerin Ek-IV’ ün B bölümünde belirtilen ürün formuna sahip olmasını sağlamak,

3) Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’ in B bölümünde belirtilen teknik dosyayı temin etmek,

4) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek,

5) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyonmateryalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtmek,

6) Ek-III’ ün 2 nci bölümünde belirtilen bilgileri içeren elektronik etiketi her bir ev tipi aspiratör modeli için satıcılara temin etmek,

7) Ek-IV’ ün B bölümünde belirtilen elektronik ürün formunu her bir ev tipi aspiratör modeli için satıcılara temin etmek.

c) Ev tipi fırınların bölmelerinin enerji verimlilik sınıflarını Ek-I’ in 1 inci bölümünde ve Ek-II’nin 1 inci bölümünde belirtilen şekilde ve ev tipi aspiratörler için aşağıda belirtilen referanslar çerçevesinde belirlemek:

1) Enerji verimliliği sınıfları için Ek-I’in 2(a) ve Ek-II’ sinin 2.1 maddesi,

2) Sıvı dinamiği enerji sınıfları için Ek-I’in 2(b) ve Ek-II’ sinin 2.2 maddesi,

3) Aydınlatma verimliliği sınıfları için Ek-I’in 2(c) ve Ek-II’ sinin 2.3 maddesi,

4) Yağ süzme verimliliği için Ek-I’in 2(d) ve Ek-II’ nin 2.4 maddesi.

ç) 1/7/2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ev tipi fırınların bölmelerinin etiketlerini Ek-II’nin 1 inci bölümünde belirtilen şekilde ve ev tipi aspiratörler için Ek-II’ nin 2 nci bölümünde belirtilenler çerçevesinde ve aşağıda yer alan zamanlamaya uygun biçimde belirlemek:

1) 1/7/2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A, B, C, D, E, F ve G sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.1. inci bölümüne (Etiket 1) veya piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.2. nci bölümüne (Etiket 2) uygun olacaktır.

2) 1/7/ 2016 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A+, A, B, C, D, E ve F sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.2. nci bölümüne (Etiket 2) veya piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.3. üncü bölümüne (Etiket 3) uygun olacaktır.

3) 1/7/ 2018 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A++, A+, A, B, C, D ve E sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.3. üncü bölümüne (Etiket 3) veya piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.4. üncü bölümüne (Etiket 4) uygun olacaktır.

4) 1/7/2020 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A+++, A++, A+, A, B, C ve D sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ün 2.1.4. üncü bölümüne (Etiket 4) uygun olacaktır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin satıcıları aşağıdaki hususların yerine getirilmesini temin eder.

a) Ev tipi fırınların etiketleri, formları ve teknik dosyaları ile ilgili olarak;

1) Satış noktasında sergilenen her bir fırının, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde cihazın dış ön yüzünde veya üstünde veya cihazın yakınında ve açıkça görülebilir ve marka ve model numarası okunmaksızın ayırt edilebilir şekilde modele ait etiket taşımasını sağlamak,

2) Teklifin internet aracılığıyla yapıldığı durumlara yönelik olarak Ek-VII’yi uygulamak kaydıyla, Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde nihai kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde fırının satışa veya kiralamaya sunulduğu durumlarda, sözkonusu ürünlerin pazarlamasını, piyasaya arz edenler tarafından Ek-VI’ nın A Bölümü de belirtilen şekilde hazırlanmış bilgiler beraberinde yapmak,

3) Belirli bir modeldeki fırına yönelik herhangi bir şekilde ve ortamdaki uzaktan satış ve pazarlama reklamının enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

4) Belirli bir modeldeki fırına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek.

b) Ev tipi aspiratörler ile ilgili olarak;

1) Satış noktasında sergilenen her bir ev tipi aspiratörün, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) şıkkında belirtildiği şekilde cihazın dış ön yüzünde veya üstünde veya cihazın yakınında ve açıkça görülebilir ve marka ve model numarası okunmaksızın ayırt edilebilir şekilde modele ait etiket taşımasını sağlamak,

2) Teklifin internet aracılığıyla yapıldığı durumlara yönelik olarak Ek-VII’yi uygulamak kaydıyla, Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde nihai kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde ev tipi aspiratörün satışa veya kiralamaya sunulduğu durumlarda, sözkonusu ürünlerin pazarlamasını, piyasaya arz edenler tarafından Ek-VI’nınA Bölümünde belirtilen şekilde hazırlanmış bilgilerle beraber yapmak,

3) Belirli bir modeldeki aspiratöre yönelik herhangi bir şekilde ve ortamdaki uzaktan satış ve pazarlama reklamının enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

4) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyonmateryalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek.

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluğun piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-VIII’de yer alan prosedür uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ev tipi fırınların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerinin, 1/7/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur. 1/7/2015 tarihine kadar 9 uncu maddede yer alan Tebliğ hükümleri uygulanabilir.

(2) 1/7/2015 tarihinden önce 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi fırınlarda bu Tebliğe uygunluk aranmaz.

(3) 1/7/2015 tarihinden önce bu Tebliğe uygun olarak satış, kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi fırınların 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olduğu kabul edilir.

(4) Satıcılar 1/7/2015 tarihinden itibaren 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendini bu hüküm kapsamına giren özel fırınlara uygulayabilirler.

(5) Satıcılar 1/7/2015 tarihinden itibaren 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendini bu hüküm kapsamına giren özel aspiratörlere uygulayabilirler.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ek-I

Verimlilik sınıfları

 

 1. EV TİPİ FIRINLAR

 

Ev tipi fırınların enerji verimlilik sınıfları her bölme için ayrı ayrı olarak bu Ek’te yer alan Tablo 1’deki değerlere göre tespit edilir. Ev tipi fırınların enerji verimliliği bu Tebliğin Ek II’sinin 1 inci bölümüne göre belirlenir.

 

Tablo 1

Ev tipi fırınların enerji verimlilik sınıfları

Enerji Verimliliği Sınıfı Enerji Verimliliği Endeksi (EEIcavity)
A+++ (en verimli) EEIcavity < 45
A++ 45 ≤ EEIcavity < 62
A+ 62 ≤ EEIcavity < 82
A 82 ≤ EEIcavity < 107
B 107 ≤ EEIcavity < 132
C 132 ≤ EEIcavity < 159
D (en verimli) EEIcavity ≥ 159

 

 

 1. EV TİPİ ASPİRATÖRLER

 

 1. a) Ev tipi aspiratörlerin enerji verimlilik sınıfları bu Ek’te yer alan Tablo 2’deki değerlere göre tespit edilir. Ev tipi aspiratörlerin Enerji Verimliliği Endeksi (EEIhood) bu Tebliğin Ek II’sinin 2.1 numaralı bölümüne göre belirlenir.

 

 

Tablo 2

Ev tipi aspiratörlerin enerji verimlilik sınıfları

Enerji Verimliliği Sınıfı Enerji Verimliliği Endeksi (EEIhood)
Etiket 1 Etiket 2 Etiket 3 Etiket 4
A+++ (en verimli)       EEIhood < 30
A++     EEIhood < 37 30 ≤ EEIhood < 37
A+   EEIhood < 45 37 ≤ EEIhood < 45 37 ≤ EEIhood < 45
A EEIhood < 55

 

45 ≤ EEIhood < 55 45 ≤ EEIhood < 55 45 ≤ EEIhood < 55
B 5 ≤ EEIhood < 70 5 ≤ EEIhood < 70 55 ≤ EEIhood < 70 55 ≤ EEIhood < 70
C 70 ≤ EEIhood < 85 70 ≤ EEIhood < 85 70 ≤ EEIhood < 85 70 ≤ EEIhood < 85
D 85 ≤ EEIhood < 100 85 ≤ EEIhood < 100 85 ≤ EEIhood < 100 EEIhood ≥ 85
E 100 ≤ EEIhood < 110 100 ≤ EEIhood < 110 EEIhood ≥  100  
F 110 ≤ EEIhood < 120

 

EEIhood ≥ 110    
G (en az verimli) EEIhood ≥ 120      

 

 1. b) Ev tipi aspiratörlerin akışkan dinamiği verimliliği sınıfları bu Ek’te yer alan Tablo 3’teki değerleri temel alan Sıvı Dinamiği Endeksine (FDEhood) göre tespit edilir. Ev tipi aspiratörlerin Akışkan Dinamiği Verimliliği bu Tebliğin Ek II’sinin 2.2 numaralı bölümüne gore belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3

Ev tipi aspiratörlerin akışkan dinamiği verimlilik sınıfları

Akışkan Dinamiği Verimlilik Sınıfı Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDEhood)
A (en verimli) FDEhood > 28
B 23 < FDEhood ≤ 28
C 18 < FDEhood ≤ 23
D 13 < FDEhood ≤ 18
E 8 < FDEhood ≤ 13
F 4 < FDEhood ≤ 8
G (en az verimli) FDEhood ≤ 4

 

 

 1. c) Ev tipi aspiratörlerin aydınlatma verimliliği sınıfları bu Ek’te yer alan Tablo 4’teki değerleri temel alan Aydınlatma Verimliliğine (LEhood) gore tespit edilir. Ev tipi aspiratörlerin Aydınlatma Verimliliği bu Tebliğin Ek II’sinin 2.3 numaralı bölümüne göre belirlenir.

 

Tablo 4

Ev tipi aspiratörlerin aydınlatma verimlilik sınıfları

Aydınlatma Verimliliği Sınıfı Aydınlatma Verimliliği (LEhood)
A (en verimli) LEhood > 28
B 20<LEhood ≤28
C 16<LEhood ≤20
D 12<LEhood ≤16
E 8<LEhood ≤12
F 4 < LEhood ≤ 8
G (en az verimli) LEhood ≤4

 

 1. d) Ev tipi aspiratörlerin yağ süzme verimliliği sınıfları bu Ekte yer alan Tablo 5’teki değerleri temel alan Yağ Süzme Verimliliğine (GFEhood) gore tespit edilir. Ev tipi aspiratörlerin Yağ Süzme Verimliliği bu Tebliğin Ek II’sinin 2.4 numaralı bölümüne göre belirlenir.

 

Tablo 5

Ev tipi aspiratörlerin yağ süzme verimlilik (GFEhood) sınıfları

Yağ Süzme Verimliliği Sınıfı Yağ Süzme Verimliliği (%)
A (en verimli) GFEhood > 95
B 85 < GFEhood ≤ 95
C 75 < GFEhood ≤ 85
D 65 < GFEhood ≤ 75
E 55 < GFEhood ≤ 65
F 45 < GFEhood ≤ 55
G (en az verimli) GFEhood ≤ 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-II

Ölçümler ve Hesaplamalar

 

Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluk ve söz konusu uygunluğun doğrulanması amaçları kapsamında yapılan ölçümler ve hesaplamalarda, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar da dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru, yenilenebilir ve sonuçlarının düşük oranda belirsizlik içerdiği varsayılan prosedürler kullanılacaktır. Ölçüm ve hesaplamalar aşağıdaki teknik tanımlara, şartlara, denklemlere ve parametrelere uygun olacaktır.

 

 1. EV TİPİ FIRINLAR

Ev tipi elektrikli bir fırının bölmesinin enerji tüketimi bir standart döngü bazında, konvansiyonel modda ve fanlı modda, mümkünse ıslatılmış standart yük ısıtılarak hesaplanır. Fırın bölmesinin içindeki sıcaklığın, test döngüsü sırasında termostatın ve/veya fırın kontrol ekranının sıcaklık ayarına eriştiğinin doğrulanması gerekir. En iyi performans moduna (konvansiyonel mod veya fanlı mod) denk gelen döngü başına enerji tüketimi aşağıdaki denklemlerde kullanılacaktır.

 

Ev tipi fırının her bölmesi için EnerjiVerimliliği Endeksi (EEIcavity) aşağıdaki formüllere gore hesaplanır:

 

 

Ev tipi elektrik fırınları için:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev tipi gazlı fırınlar için:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEIcavity; ev tipi fırının her bir bölmesi için Enerji Verimlilik Endeksidir, ilk ondalık haneye yuvarlanır.

SECelectriccavity; bir döngü esnasında ev tipi elektrikli fırının bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Standart Enerji Tüketimidir, kWh ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

SECgas; bir döngü esnasında ev tipi gazlı fırının bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Standart Enerji Tüketimidir, MJ ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

V = Ev tipi fırının bölmesinin litre (L) cinsinden ifade edilen hacmidir, en yakın tam sayıya yuvarlanır.

ECelectric cavity; bir döngü esnasında ev tipi elektrikli fırının bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Enerji Tüketimidir, kWh ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

ECgascavity; bir döngü esnasında ev tipi fırının gazlı bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Enerji Tüketimidir, MJ ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

 

 

 

 1. EV TİPİ ASPİRATÖRLER

2.1. Enerji Verimlilik Endeksinin (EEIhood) hesaplanması

 

 

 

 

 

SAEChood; ev tipi aspiratörün Standart Yıllık Enerji tüketimidir, kWh/a cinsinden hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

AEChood = ev tipi aspiratörün Yıllık Enerji tüketimidir, kWh/a cinsinden hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

 

Ev tipi aspiratörün Standart Yıllık Enerji Tüketimi (SAEChood) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

 

 

 

 

 

WBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki elektrik gücüdür, Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

WL; ev tipi aspiratörün pişirme yüzeyi üzerindeki aydınlatma sisteminin nominal elektrik gücüdür, Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

 

 

Ev tipi aspiratörlerin Yıllık Enerji Tüketimi (AEChood) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

 

 • tam otomatik ev tipi aspiratörler için:

 

 

 

 

 • diğer tüm ev tipi aspiratörler için:

 

 

 

 

 

tL; dakika cinsinden ifade edilen gün bazındaki ortalama aydınlatmadır (tL = 120)i.

tH; dakika cinsinden ifade edilen gün bazındaki ortalama çalışma süresidir (tH = 60).

Po; ev tipi aspiratörün kapalı moddaki elektrik gücüdür, Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

Ps ; ev tipi aspiratörün hazır bekleme moddaki elektrik gücüdür, Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

f ; zaman artış faktörüdür, aşağıdaki şekilde hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır:

 

 

 

 

 

 

2.2. Sıvı Dinamiği Endeksinin (FDEhood) hesaplanması

En iyi verimlilik noktasındaki Sıvı Dinamiği Endeksi (FDEhood) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır:

 

 

 

 

 

QBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki hava akımıdır, m3/h cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

PBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki statik basınç farkıdır, Pa cinsinden hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

WBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki elektrik gücüdür, Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

 

 

 

2.3. Aydınlatma Endeksinin (LEhood) hesaplanması

 

Aydınlatma Verimliliği (LEhood), ev tipi aspiratörün ışıklandırma sisteminin ortalama aydınlatması ile cinsinden ifade edilen aydınlatma sistemi gücü arasındaki orandır, lux/W cinsinden hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

 

 

 

 

 

 

Emiddle; aydınlatma sisteminin standart koşullarda pişirme yüzeyi üzerindeki ortalama aydınlatmasıdır, lux cinsinden ifade edilir ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

WL; ev tipi aspiratörün pişirme yüzeyi üzerindeki nominal elektrik gücüdür, Watt cinsinden hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

 

 

2.4. Yağ Süzme Verimliliğinin (GFEhood) hesaplanması


Yağ Süzme Verimliliği (LEhood), ev tipi aspiratörün yağ filtresinde kalan nisbi yağ miktarıdır. Aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanır:

 

 

 

 

 

wg; çıkartılabilir kapaklar dahil gaz filtresindeki yağın kütlesidir, “g” cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık sayıya yuvarlanır.

wr; ev tipi aspiratörün hava kanallarında kalan yağın kütlesidir, “g” cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık sayıya yuvarlanır.

wt; filtrede kalan yağın mutlak kütlesidir, “g” cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık sayıya yuvarlanır.

 

2.5. Gürültü

dB ile ifade edilen ses değeri, ev tipi aspiratörün normal kullanım için, yoğun ya da takviye hariç en yüksek ayarda havayla taşınan akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (ağırlıklı ortalama değer — LWA) olarak ölçülür ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

Ek-III

Etiket

 

 1. EV TİPİ FIRINLAR İÇİN ETİKET

 

 • Ev tipi elektrikli fırınlar

 

1.1.1. Etiket sunumu – ev tipi elektrikli fırının her bir bölmesi için

 

 

 

* çevrim
ENERJİ
kWh/çevrim*
kWh/çevrim*

 

 

1.1.2. Etiket bilgileri – ev tipi elektrikli fırınlar

 

Aşağıdaki bilgiler etikette yer alacaktır:

 

 1. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari unvanı,

 

 1. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi fırın modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod,

 

III. Bölmenin bu Tebliğin Ek I’ ine göre belirlenen enerji verimliliği sınıfı (belirteç harfi içeren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır),

 

 1. Ev tipi fırının enerji kaynağı,

 

 1. Bölmenin litre cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan kullanılabilir hacmi,

 

 1. Bölmenin konvansiyonel yöntemle ve mümkünse cebri hava konveksiyonu yoluyla gerçekleştirdiği ısıtma işlevi/işlevleri için kWh/cycle (elektrik tüketimi) cinsinden ifade edilen, test prosedürlerine göre belirlenen standart yüke dayanan ve ikinci ondalık sayıya yuvarlanan döngü başına düşen elektrik tüketimi (EC electric cavity)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Etiket tasarımı – ev tipi elektrikli fırınlar

 

Ev tipi elektrikli fırının her bir bölmesi için etiket tasarımı aşağıdaki şekle uygun olacaktır:

 

ENERJİ
kWh/çevrim*
kWh/çevrim*
ENERJİ
* çevrim

Bu kapsamda:

(a) Etiket en az 85 mm genişliğinde ve 170 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır.

(b) Arka plan beyaz olacaktır.

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah.

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir):

 

 

 EU etiketi sınırı: 4punto (pt) — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3 mm.

 

 EU logosu — renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

 

 Enerji etiketi: renk: X-00-00-00.

 

Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu : en: 70 mm, yükseklik: 14 mm.

 Logoların alt sınırı: 1,5 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 70 mm.

 

 Enerji sınıfları skalası

Ok: yükseklik: 5,5 mm, boşluk: 1 mm — renkler:

 

— En yüksek sınıf: X-00-X-00,

 

— İkinci sınıf: 70-00-X-00,

 

— Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

 

— Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

 

— Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

 

— Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

 

— Son sınıf: 00-X-X-00.

 

Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle ve beyaz. ‘+’ sembolü: Calibri koyu 12 pt, beyaz, bir sıradan fazlasına taşmayacak şekilde.

 Enerji verimlilik sınıfı(sınıfları) :

 

Ok: en: 20 mm, yükseklik: 10 mm, %100  siyah.

Metin: Calibri koyu 24 pt, büyük harflerle ve beyaz. ‘+’ sembolü: Calibri koyu 18 pt, beyaz, bir sıradan fazlasına taşmayacak şekilde.

 Döngü başına enerji tüketimi

—   sınır: 1,5 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3 mm.

 

 • değer: Calibri koyu 19 pt, %100 siyah ve Calibri normal 10 pt, 1 %100

 Hacim: metin: Calibri normal  9 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 

—   sınır: 1,5 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3 mm.

 

 • değer: Calibri koyu 20 pt, %100 siyah ve Calibri normal 10 pt, 1 %100

 

  Asteriks : Calibri normal 6 pt, 100 % black.

 Mevzuat numarası: Calibri koyu 10 pt, 100 % black

 

 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası

 

 Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

 

 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı 70 × 13 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ev tipi gazlı fırınlar

 

 

 • Etiket sunumu – ev tipi gazlı fırınının her bir bölmesi için

 

 

 

MJ/çevrim

kWh/çevrim*

MJ/çevrim*

kWh/çevrim*

* çevrim
ENERJİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Etiket bilgileri – ev tipi gazlı fırınlar

 

Aşağıdaki bilgiler etikette yer alacaktır:

 

 1. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari unvanı,

 

 1. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi fırın modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod,

 

III. Ev tipi fırının enerji kaynağı,

 

 1. Bölmenin bu Tebliğin Ek I’ ine gore belirlenen enerji verimliliği sınıfı (belirteç harfi içeren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır),

 

 1. Bölmenin litre cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan kullanılabilir hacmi,

 

 1. Bölmenin konvansiyonel yöntemle ve mümkünse cebri hava konveksiyonu yoluyla gerçekleştirdiği ısıtma işlevi/işlevleri için MJ/cycle ve kWh/döngü[1](elektrik tüketimi) cinsinden ifade edilen, test prosedürlerine gore belirlenen standart yüke dayanan ve ikinci ondalık sayıya yuvarlanan döngü başına düşen gaz tüketimi (EC gas cavity)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Etiket tasarımı – ev tipi gazlı fırınlar

 

Ev tipi gazlı fırının her bir bölmesi için etiket tasarımı aşağıdaki şekle uygun olacaktır:

 

MJ/çevrim*

kWh/çevrim*

MJ/çevrim

kWh/çevrim*

* çevrim
ENERJİ

 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda:

(a) Etiket en az 85 mm genişliğinde ve 170 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır.

(b) Arka plan beyaz olacaktır.

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah.

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir):

 

 EU etiketi sınırı: 4punto (pt) — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3 mm.

 

 EU logosu — renkler: X-80-00-00 and 00-00-X-00.

 

 Enerji etiketi: renk: X-00-00-00.

 

Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu : en: 70 mm, yükseklik: 14 mm.

 Logoların alt sınırı: 1,5 pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 70 mm.

 

 Enerji sınıfları skalası

Ok: yükseklik: 5,5 mm, boşluk: 1 mm — renkler:

 

— En yüksek sınıf: X-00-X-00,

 

— İkinci sınıf: 70-00-X-00,

 

— Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

 

— Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

 

— Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

 

— Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

 

— Son sınıf: 00-X-X-00.

 

Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle ve beyaz. ‘+’ sembolü: Calibri koyu 12 pt, beyaz, bir sıradan fazlasına taşmayacak şekilde.

 

 Enerji verimlilik sınıfı(sınıfları) :

Ok: en: 20 mm, yükseklik: 10 mm, %100  siyah.

Metin: Calibri koyu 24 pt, büyük harflerle ve beyaz. ‘+’ sembolü: Calibri koyu 18 pt, beyaz, bir sıradan fazlasına taşmayacak şekilde.

 Döngü başına enerji tüketimi

—   sınır: 1,5 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3 mm.

 

 • değer: Calibri koyu 19 pt, %100 siyah ve Calibri normal 10 pt, 1 %100

 Hacim: metin: Calibri normal  9 pt, büyük harflerle, %100  siyah.

 

—   sınır: 1,5 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3 mm.

 

 • değer: Calibri koyu 20 pt, %100 siyah ve Calibri normal 10 pt, 1 %100

 

  Asteriks : Calibri normal 6 pt, 100 % black.

 Mevzuat numarası: Calibri koyu 10 pt, 100 % black

 

 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası

 

 Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

 

 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı 70 × 13 mm’lik bir alanda belirtilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. EV TİPİ ASPİRATÖRLER İÇİN ETİKET

 

 • Etiket şekilleri

 

2.1.1. A’dan G’ye kadarki enerji sınıflarında yer alan ev tipi aspiratörler (etiket 1)

 

 

 

ENERJİ
kWh/yıl

 

 

 

 

 

 

2.1.2. A+’dan F’ye kadarki enerji sınıflarında yer alan ev tipi aspiratörler (etiket 2)

 

 

ENERJİ
kWh/yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. A ++’dan E’ye kadarki enerji sınıflarında yer alan ev tipi aspiratörler (etiket 3)

 

 

 

ENERJİ
kWh/yıl

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. A +++’dan D’ye kadarki enerji sınıflarında yer alan ev tipi aspiratörler (etiket 4)

 

ENERJİ
kWh/yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Etiket bilgileri – ev tipi aspiratörler

 

Aşağıdaki bilgiler etikette yer alacaktır:

 

 1. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari unvanı,

 

 1. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi fırın modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod,

 

III. Bu Tebliğin II sayılı Ekine göre hesaplanan, kWh cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan yıllık enerji tüketimi (AEChood),

 

 1. Bu Tebliğin I sayılı Ekine göre hesaplanan Sıvı Dinamiği Endeksi,

 

 1. Bu Tebliğin I sayılı Ekine göre hesaplanan Aydınlatma Verimliliği sınıfı,

 

 1. Bu Tebliğin I sayılı Ekine göre hesaplanan Yağ Süzme Verimliliği sınıfı,

 

VII. Bu Tebliğin II sayılı Ekinin 2.5 sayılı bölümüne gore hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan Ses Değeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Etiket tasarımı – ev tipi aspiratörler

 

Etiket tasarımı aşağıdaki şekle uygun olacaktır:

 

ENERJİ
kWh/yıl

Bu kapsamda:

(a) Etiket en az 60 mm genişliğinde ve 120 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olacaktır.

(b) Arka plan beyaz olacaktır.

(c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah.

(d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olacaktır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir):

 

 EU etiketi sınırı: 3punto (pt) — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 2 mm.

 

 EU logosu — renkler: X-80-00-00 and 00-00-X-00.

 

 Enerji etiketi: renk: X-00-00-00.

 

Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu : en: 51 mm, yükseklik: 10 mm.

 Logoların alt sınırı: 1, pt — renk: cam göbeği %100  — uzunluk: 51 mm.

 

 Enerji sınıfları skalası

Ok: yükseklik: 4 mm, boşluk: 0,75 mm — renkler:

 

— En yüksek sınıf: X-00-X-00,

 

— İkinci sınıf: 70-00-X-00,

 

— Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

 

— Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

 

— Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

 

— Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

 

— Son sınıf: 00-X-X-00.

 

Metin: Calibri koyu 10 pt, büyük harflerle ve beyaz. ‘+’ sembolü: Calibri koyu 7 pt, beyaz, bir sıradan fazlasına taşmayacak şekilde.

 

 Enerji verimlilik sınıfı:

Ok: en: 15 mm, yükseklik: 8 mm, %100  siyah.

Metin: Calibri koyu 17 pt, büyük harflerle ve beyaz. ‘+’ sembolü: Calibri koyu 12 pt, beyaz, bir sıradan fazlasına taşmayacak şekilde.

 Yıllık enerji tüketimi

—   sınır: 1 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 2,5 mm.

 

 • değer: Calibri koyu 21 pt, %100 siyah ve Calibri normal 8 pt, 1 %100

 Sıvı Dinamiği Verimliliği:

 

—  Piktogram gösterildiği biçimde

—   sınır: 1 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 2,5 mm.

 • değer: Calibri normal 6 pt, %100 siyah ve Calibri koyu 11,5 pt, 1 %100

 

  Aydınlatma Verimliliği :

—  Piktogram gösterildiği biçimde

—   sınır: 1 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 2,5 mm.

 • değer: Calibri normal 6 pt, %100 siyah ve Calibri koyu 11,5 pt, 1 %100

 

Yağ Süzme Verimliliği

—  Piktogram gösterildiği biçimde

—   sınır: 1 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 2,5 mm.

 • değer: Calibri normal 10 pt, %100 siyah ve Calibri koyu 14 pt, 1 %100

 

 Ses Seviyesi

—  Piktogram gösterildiği biçimde

—   sınır: 1 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 2,5 mm.

 • değer: Calibri normal 6 pt, %100 siyah ve Calibri koyu 11,5 pt, 1 %100

 

                 Mevzuat numarası: Calibri koyu 10 pt, 100 % black

 

                  Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası

 

                 Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı

 

Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı 51 × 9 mm’ lik bir alanda belirtilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERJİ
. ENERJİ

 

 

Ek-IV

 

Ürün Bilgi Formu

 

 1. EV TİPİ FIRINLARA İLİŞKİN FORM

 

 1. Ev tipi fırının bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinin (2) şıkkında belirtilen ürün formundaki bilgi aşağıdaki hususları içerir ve ürünün broşüründe veya ürünle beraber temin edilen diğer belgelerde yer alır:

 

(a)  Tedarikçinin adı veya ticari markası;

(b)  Tedarikçinin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi fırın modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı tedarikçi ismini taşıyan ve ev tipi fırın etiketindeki (Ek III bölüm 1) herhangi bir parametreye ilişkin olarak beyan edilen farklı değerlere sahip diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod,

(c)  Modelin her bir bölmesi için, bu Tebliğin Ek II’sinin birinci bölümüne göre hesaplanan ve ilk ondalık haneye yuvarlanan enerji verimlilik endeksi (EEIcavity) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değeri geçmeyecektir);

(ç) Bu Tebliğin I sayılı Ekindeki Tablo 2 ‘de tanımlanan Enerji Verimlilik sınıfı (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden daha tercih edilir bir değer olmayacaktır);

(d)  Her bir bölmenin, mümkünse konvansiyonel ve vantilatörlü konvansiyonel modda, döngü bazındaki enerji tüketimi (ölçülen enerji tüketimi elektrik ve gazlı fırınlar için kWh cinsinde,  gazlı fırınlar için MJ cinsinde ifade edilir ve iki ondalık haneye yuvarlanır )(beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde ekinde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden az olmayacaktır).

(e) Bölmelerin sayısı, bölme başına düşen ısı kaynağı/kaynakları ve bölme başına düşen hacim.

 

 1. Diğer Topluluk eko etiket programlarının gerekleri saklı kalmak kaydıyla, bir modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, eko-etiketin bir örneği eklenebilir.
 2. Bir form, ürünü piyasaya arz eden aynı kişi tarafından temin edilen birden fazla fırın modelini içerebilir.
 3. Formda yer alan bilgi, etiketin renkli veya siyah beyaz bir kopyası şeklinde verilebilir. Bu durumda, birinci şıkta litelenen bilgiden etikette yer almayanlar da temin edilecektir.

 

 1. EV TİPİ ASPİRATÖRLERE İLİŞKİN FORM

 

 1. Ev tipi aspiratörün bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinin (ii) şıkkında belirtilen ürün formundaki bilgi aşağıdaki hususları içerir ve ürünün broşüründe veya ürünle beraber temin edilen diğer belgelerde yer alır:

 

(a)  Satıcının ismi ve ticari markası;

(b)   Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi aspiratör modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan ve ev tipi aspiratörün etiketindeki (Ek III bölüm 2) herhangi bir parametreye ilişkin olarak beyan edilen farklı değerlere sahip diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod,

(c)  Bu Tebliğin II sayılı Ekinin 2 nci şıkkına gore hesaplanan, kWh/a cinsinden ifade edilen ve ilk tam sayıya yuvarlanan Yıllık Enerji Tüketimi (AEChood) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden düşük olmayacaktır);

(ç) Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 2 ‘de tanımlanan Enerji Verimlilik sınıfı (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden daha tercih edilir bir değer olmayacaktır);

(d) Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına göre hesaplanan ve ilk tam sayıya yuvarlanan Sıvı Dinamiği Verimliliği (FDEhood) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden yüksek olmayacaktır);

(e)  Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 3 ‘te tanımlanan Sıvı Dinamiği Verimlilik sınıfı (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden daha iyi olmayacaktır);

(f) Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına göre hesaplanan, lux/Watt cinsinden belirtilen ve ilk ondalık haneye yuvarlanan Aydınlatma Verimliliği (LEhood) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden yüksek olmayacaktır);

(g) Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 4’te belirtilen Aydınlatma Verimliliği sınıfı (beyan edilen sınıf bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen sınıftan daha iyi olmayacaktır);

(ğ)  Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına gore hesaplanan, yüzde cinsinden belirtilen ve ilk ondalık haneye yuvarlanan Yağ Süzme Verimliliği (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden yüksek olmayacaktır);

(h) Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 5’te belirtilen Yağ Süzme Verimliliği sınıfı (beyan edilen sınıf bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen sınıftan daha iyi olmayacaktır);

(ı) Uygulanabilir olması halinde, m3/h cinsinden hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan yoğun veya destekli ayar haricindeki normal kullanımda asgari ve azami hızdaki hava akımı (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden yüksek olmayacaktır);

(i) Uygulanabilir olması halinde, m3/h cinsinden hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan yoğun veya destekli ayardaki hava akımı (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden yüksek olmayacaktır);

(j) dB ile ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, asgari ve azami hızda normal kullanımda havaya yayılan akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden düşük olmayacaktır);

(k) Mevcutsa, dB ile ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, yoğun veya destekli ayarda havaya yayılan akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden düşük olmayacaktır);

(l)  Uygulanabilir olması halinde, Watt cinsinden ifade edilen ve ikinci ondalık haneye yuvarlanan kapalı moddaki güç tüketimi (Po) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden düşük olmayacaktır);

(m) Uygulanabilir olması halinde, Watt cinsinden ifade edilen ve ikinci ondalık haneye yuvarlanan hazır bekleme modundaki güç tüketimi (Ps) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden düşük olmayacaktır);

 

 1. Bir form, ürünü piyasaya arz eden aynı kişi tarafından temin edilen birden fazla aspirator modelini içerebilir.

 

 1. Formda yer alan bilgi, etiketin renkli veya siyah beyaz bir kopyası şeklinde verilebilir. Bu durumda, birinci şıkta listelenen bilgiden etikette yer almayanlar da temin edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-V

Teknik dosya

 1. EV TİPİ FIRINLARA DAİR TEKNİK DOSYA

 

 1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) şıkkında belirtilen teknik dosya asgari aşağıdaki hususları içerir:

 

(a) Tedarikçinin ismi veya ticari markası,

(b) Cihazın modelinin, tedarikçinin model tanımlayıcısı da dahil net bir şekilde ve kolayca tanınmasını sağlayacak genel tanımı (tedarikçi model tanımlayıcısı, belirli bir ev tipi fırın modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan ve ev tipi fırın etiketindeki (Ek III bölüm 1) herhangi bir parametreye ilişkin olarak beyan edilen farklı değerlere sahip diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan koddur),

(c) Ölçümlere dair aşağıdaki teknik parametreler;

(1) Bölmelerin sayısı, her bir bölmenin hacmi, bölme bazında ısıtma kaynağı/kaynakları, bölme bazında ısıtma işlevi/işlevleri (konvansiyonel ve/veya turbo hava döngüsü);

(2) Her bir bölmenin, mümkünse konvansiyonel ve vantilatörlü konvansiyonel modda, döngü bazındaki enerji tüketimi (ölçülen enerji tüketimi elektrik ve gazlı fırınlar için kWh cinsinde,  gazlı fırınlar için MJ cinsinde ifade edilir ve iki ondalık haneye yuvarlanır);

(3) Ev tipi fırının her bölmesi için bu Tebliğin II sayılı Ekinin 1 inci şıkkına gore hesaplanan ve ilk ondalık haneye yuvarlanan Enerji Verimlilik Endeksi (EEIcavity);

(4) Ev tipi fırının her bölmesi için bu Tebliğin I sayılı Ekindeki Tablo 1’de tanımlanan Enerji Verimlilik sınıfı;

(ç) Bu Tebliğin Ek II’sine göre yapılan hesaplamaların ve sonuçların bir kopyası;

(d) Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referansları;

(e) Uygun olan durumlarda, uygulanan diğer teknik standartlar ve özellikler;

(f) Satıcının yerine hareket etme yetkisi verilen kişinin kimliği ve imzası.

 

 1. Tedarikçiler yukarıdaki bilgilerin sonuna ilave bilgi ekleyebilirler.

 

 1. EV TİPİ ASPİRATÖRLERE DAİR TEKNİK DOSYA

 

 1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) şıkkında belirtilen teknik dosya asgari aşağıdaki hususları içerir:

 

(a)  Tedarikçinin ismi veya ticari markası,

(b)  Cihazın modelinin, tedarikçinin model tanımlayıcısı da dahil net bir şekilde ve kolayca tanınmasını sağlayacak genel tanımı (tedarikçinin model tanımlayıcısı, belirli bir ev tipi aspiratör modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan ve ev tipi aspiratör etiketindeki (Ek III bölüm 2) herhangi bir parametreye ilişkin olarak beyan edilen farklı değerlere sahip diğer modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan koddur),

(c) Ölçümlere dair aşağıdaki teknik parametreler;

(1) Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına göre hesaplanan ve ilk ondalık haneye yuvarlanan Enerji Verimlilik Endeksi (EEIhood);

(2)  Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 2 ‘de tanımlanan Enerji Verimlilik sınıfı;

(3)  Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına gore hesaplanan ve ilk tam sayıya yuvarlanan Yıllık Enerji Tüketimi (AEChood);

(4) Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına göre hesaplanan ve ilk tam sayıya yuvarlanan zaman artış faktörü (f);

(5)  Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına göre hesaplanan ve ilk tam sayıya yuvarlanan Sıvı Dinamiği Verimliliği (FDEhood) ;

(6)  Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 3 ‘te tanımlanan Sıvı Dinamiği Verimlilik sınıfı;

(7) Ev tipi aspiratörün, m3/h cinsinden hesaplanan ve en yakın ondalık haneye yuvarlanan, en iyi verimlilik noktasındaki hava akımının( QBEP) ölçülen değeri;

(8)  Ev tipi aspiratörün, Pa cinsinden hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, en iyi verimlilik noktasındaki statik basınç farkının (PBEP)ölçülen değeri;

(9) Ev tipi aspiratörün, Watt cinsinden hesaplanan ve ilk tam sayıya yuvarlanan, en iyi verimlilik noktasındaki elektrik gücünün (WBEP) ölçülen değeri;

(10) Ev tipi aspiratörün, Lux cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, aydınlatma sisteminin standart koşullarda pişirme yüzeyi üzerindeki ortalama aydınlatması (Emiddle);

(11) Aydınlatma sisteminin, Watt cinsinden hesaplanan ve ilk tam sayıya yuvarlanan, pişirme yüzeyi üzerindeki nominal güç tüketimi (WL);

(12) Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına gore hesaplanan, lux/Watt cinsinden belirtilen ve ilk tam sayıya yuvarlanan Aydınlatma Verimliliği (LEhood);

(13) Bu Tebliğin Ek I’inde yer alan Tablo 4’te belirtilen Aydınlatma Verimliliği sınıfı;

(14) Bu Tebliğin Ek II’sinin 2 nci şıkkına gore hesaplanan ve ilk ondalık haneye yuvarlanan Yağ Süzme Verimliliğinin (GFEhood) ölçülen değeri;

(15) Bu Tebliğin Ek I’inde yer alan Tablo 5’te belirtilen Yağ Süzme Verimliliği sınıfı;

(16) Uygulanabilir olması halinde, Watt cinsinden belirtilen ve ikinci ondalık haneye yuvarlanan kapalı moddaki güç tüketimi (Po);

(17)  Uygulanabilir olması halinde, Watt cinsinden belirtilen ve ikinci ondalık haneye yuvarlanan hazır bekleme modundaki güç tüketimi (Ps);

(18) dB ile ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, asgari ve azami hızda normal kullanımda havaya yayılan akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonları;

(19)  Mevcutsa, dB ile ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, yoğun veya destekli ayarda havaya yayılan akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonları;

(20)  Ev tipi aspiratörün, m3/h cinsinden hesaplanan ve en yakın tam sayıya yuvarlanan normal kullanımda asgari ve azami hızdaki hava akımı değeri;

(21)  Mevcutsa, ev tipi aspiratörün yoğun veya destekli ayardaki m3/h cinsinden hesaplanan ve ilk tam sayıya yuvarlanan hava akımı değeri;

(ç)  Bu Tebliğin Ek II’sine göre yapılan hesaplamaların ve sonuçların bir kopyası;

(d)  Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referansları;

(e)  Uygun olan durumlarda, uygulanan diğer teknik standartlar ve özellikler;

(f)  Satıcının yerine hareket etme yetkisi verilen kişinin kimliği ve imzası.

 1. Tedarikçiler ilave bilgi ekleyebilirler.

 

 

Ek-VI

 

Nihai kullanıcının sergilenen ürünü internet haricinde görmesinin beklenemeyeceği durumlarda

temin edilecek bilgiler

 

 1. EV TİPİ FIRINLAR

 

 1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgi aşağıdaki sıralamaya uygun olarak temin edilir:

 

(a) Tedarikçinin ismi veya ticari markası;

(b) Tedarikçinin model tanımlayıcısı; diğer bir ifade ile aşağıda kodlanan şekillerin uygulandığı belirli bir ev tipi fırının model tanımlayıcısı;

(c) Ev tipi fırının her bölmesi için bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 1‘de tanımlanan Enerji Verimlilik sınıfı (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden daha tercih edilir bir değer olmayacaktır);

(ç) Her bir bölmenin, mümkünse konvansiyonel ve vantilatörlü konvansiyonel modda, döngü bazındaki enerji tüketimi (ölçülen enerji tüketimi  elektrik ve gazlı fırınlar için kWh cinsinde,  gazlı fırınlar için MJ cinsinde ifade edilir ve iki ondalık haneye yuvarlanır) ) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden az olmayacaktır);

(d) Bölmelerin sayısı, bölme  bazında ısıtma kaynağı/kaynakları, her bir bölmenin hacmi;

 

 1. Ürün bilgi formunda belirtilen diğer bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu Tebliğin Ek IV’ ünde yer alan şekil ve sıralama kullanılır.
 2. Bu Ekte belirtilen bilgilerin boyutu ve harf büyüklüğü, basılmaları veya gösterilmeleri durumunda, okunaklı olacaktır.

 

 1. EV TİPİ ASPİRATÖRLER

 

 1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgi aşağıdaki sıralamaya uygun olarak temin edilir:

(a) Tedarikçinin ismi veya ticari markası;

(b) Tedarikçinin model tanımlayıcısı; diğer bir ifade ile aşağıda kodlanan şekillerin uygulandığı belirli bir ev tipi aspiratörün model tanımlayıcısı;

(c)  Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 2 ‘de tanımlanan Enerji Verimlilik sınıfı (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden daha tercih edilir bir değer olmayacaktır);

(ç)  Bu Tebliğin Ek II’sinin 2.1 şıkkına göre hesaplanan ve kWh cinsinden ifade edilen Yıllık Enerji Tüketimi (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde teknik dosyada rapor edilen değerden daha düşük olmayacaktır);

(d) Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 3’te tanımlanan sıvı dinamiği verimliliği sınıfı (beyan edilen sınıf bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen sınıftan daha tercih edilir bir değer olmayacaktır);

(e) Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 4’te tanımlanan aydınlatma verimliliği sınıfı (beyan edilen sınıf bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen sınıftan daha tercih edilir bir değer olmayacaktır);

(f) Bu Tebliğin Ek I’indeki Tablo 5’te tanımlanan yağ süzme verimliliği sınıfı (beyan edilen sınıf bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen sınıftan daha tercih edilir bir değer olmayacaktır);

(g) Bu Tebliğin Ek V’indeki doküman;

(ğ) Ev tipi aspiratörün dB ile ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan, asgari ve azami hızda normal kullanımda havaya yayılan akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (ölçülen ortalama değer – LWA) (beyan edilen değer bu Tebliğin Ek V’inde belirtilen teknik dosyada rapor edilen değerden daha düşük olmayacaktır).

 

 1. Ürün bilgi formunda belirtilen diğer bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu Tebliğin Ek IV’ ünde yer alan şekil ve sıralama kullanılır.
 2. Bu Ekte belirtilen bilgilerin boyutu ve harf büyüklüğü, basılmaları veya gösterilmeleri durumunda, okunaklı olacaktır.

 

 

Ek-VII

 

İnternet aracılığıyla satış, kiralama veya taksitle satış durumunda temin edilecek bilgiler

 

 1. Bu Ekin 2 ila 5 inci şıkları kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

 

(a)  ‘Gösterim mekanizması”, internet içeriğini kullanıcılara göstermek amacıyla kullanılan dokunmatik ekran veya diğer görsel teknoloji dahil her türlü ekranı ifade eder.

(b)  ‘İç içe ekran’, bir görüntü veya bilgi setine ulaşmak için başka bir görüntü veya bilgi seti üzerine fare ile tıklanmasını, farenin üzerindeki tuşun kaydırılmasını veya dokunmatik büyütme gerçekleştirilmesini gerektiren görsel ara yüzü ifade eder.

(c) “Dokunmatik ekran”, tablet bilgisayar, kayar kapaklı bilgisayar (slate computer) veya akıllı telefonda olduğu gibi dokunmaya karşılık veren ekranı ifade eder.

(ç)  “Alternatif metin”, gösterim cihazlarının grafik gösterimini yapamadığı veya ses birleştirme uygulamalarına giriş gibi erişilebilirlik desteği olarak bir grafiğe alternatif olarak temin edilen ve bilginin grafiksel olmayan bir şekilde sunulmasını sağlayan metni ifade eder.

 

 1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ve (b) bendinin (6) şıklarına uygun şekilde ürünü piyasaya arz edenler tarafından temin edilecek olan uygun etiket görüntü gösterim mekanizmasında ürünün fiyatına yakın olacak şekilde gösterilecek ve bu konuda bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen zaman çizelgesi uygulanacaktır. Fırınlar için uygun etiket her bir bölme için gösterilecektir. Etiket okunaklı olacak, boyutu kolayca görülebilir ve bu Tebliğin Ek III’ü ile orantılı olacaktır. Etiket, iç içe ekran kullanılarak gösterilebilir. Bu durumda, etikete ulaşmak için kullanılan görüntü bu Ekin 3 üncü bölümündeki özelliklere uygun olacak ve etiket, bağlantı üzerindeki ilk fare tıklaması, farenin üzerindeki tuşun kaydırılması veya görüntü üzerinde dokunmatik büyütme ile birlikte görüntülenecektir.

 

 1. Etikete ulaşmak için kullanılan görüntüde;

 

(a) etiketteki ürünün enerji verimliliği sınıfına dair ifade ile aynı renkteki bir ok olacaktır;

(b) ok üzerinde ürünün enerji verimliliği sınıfı beyaz ile ifade edilecek ve bu ifadenin boyutu fiyatınki ile aynı olacaktır;

(c) aşağıdaki iki şekilden biri kullanılacaktır:

 

 

 

 1. İç içe görüntüleme durumunda, etiketin gösterim sıralaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

(a) Bu Ekin 3 üncü şıkkında belirtilen görüntü gösterim mekanizmasında ürünün fiyatına yakın olacak şekilde gösterilecektir;

(b) Görüntü etikete bağlantı verecektir;

(c) Etiket, fare ile tıklanarak, farenin üzerindeki tuş kaydırılarak veya görüntü üzerinde dokunmatik büyütmeye giderek gösterilecektir;

(ç) Etiket, pop up, yeni sekme, yeni sayfa veya ilave iç ekran gösterimi ile sergilenecektir;

(d) Dokunmatik ekranlarda etiketin büyütülmesi konusunda cihazın dokunmatik ekran büyütme kuralları uygulanacaktır;

(e) Etiketin görüntülenmesini sona erdirmek için kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizmaları kullanılacaktır;

(f)  Etiketin gösteriminde hata olması halinde kullanılacak alternatif grafik, ürünün fiyatına dair bilginin boyutlarına denk şekilde verilecek enerji verimliliği sınıfı olacaktır;

 

 1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (7) şıkkına uygun şekilde ürünü piyasaya arz edenler tarafından temin edilecek olan ürün fişi görüntü gösterim mekanizmasında ürünün fiyatına yakın olacak şekilde gösterilecektir. Ürün fişi okunaklı ve boyutu kolayca görülebilir olacaktır. Ürün fişi iç içe ekran kullanılarak gösterilebilir. Bu durumda, fişe ulaşmak için kullanılan bağlantı açıkça ve okunaklı bir şekilde “Ürün Fişi” ibaresini taşıyacak ve ürün fişi, bağlantı üzerindeki ilk fare tıklaması, farenin üzerindeki tuşun kaydırılması veya görüntü üzerinde dokunmatik büyütme ile birlikte görüntülenecektir.

Ek-VIII

 

Piyasa Gözetim ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Prosedürü

Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimi kapsamında Bakanlık aşağıdakileri uygular:

 

 1. Her model için tek bir ürün kontrol edilir.
 2. Aşağıdaki durumlarda modelin uygulanabilir gereklere uygun olduğu kabul edilir:

 

(a) Bu Tebliğde istenen ürün bilgileri kapsamında temin edilen etiket ve ürün formundaki değerler ve sınıflar imalatçı açısından test raporları da dahil teknik dosyadaki değerlerden daha tercih edilir nitelikte değilse ve

 

(b) Bu Ek’ te yer alan Tablo 6’daki toleransları uygulayan uygun model parametrelerinin testleri tüm bu parametrelere uygunluk gösteriyorsa.

 

 1. Bu Ek’ in 2(a) şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.

 

 1. Bu Ek’ in 2(b) şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, Bakanlık test amacıyla aynı modelden üç ilave birimi daha rastgele seçer. Bir alternatif olarak, seçilen üç ilave birim, tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer ürün olarak listelenenler arasında yer alan bir veya daha fazla farklı modelden olabilir.

 

 1. Uygunluk testleri, bu Ek’te yer alan Tablo 6’daki uygun model parametrelerini karşılıyorsa modelin uygulanabilir gerekleri karşıladığı kabul edilir.

 

 1. Bu Ek’ in 5 inci şıkkında belirtilen sonuçların elde edilmediği durumlarda, modelin ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğin hükümlerine uygun olmadığı kabul edilir. Bakanlık, modelin uygun olmadığına dair alınan kararı takip eden bir aylık sürede test sonuçlarını ve diğer ilgili bilgiyi Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Komisyonuna iletir.

 

Bakanlık, bu Tebliğ’in Ek II’sinde belirtilen ölçüm ve hesaplamaları kullanır.

 

Bu Ek’te belirtilen toleranslar, ölçülen parametrelerin doğrulanması amacıyla ve ölçüm sonuçlarında izin verilen sapmalar dikkate alınmak suretiyle, sadece Bakanlık tarafından kullanılacaktır.  Bu toleranslar, teknik dosyadaki verilerin oluşturulması veya daha iyi bir sınıflama elde etmek yada daha iyi bir performans bildirmek için bu değerlerin yorumlanması amacıyla hiçbir şekilde imalatçı tarafından kullanılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6

Doğrulama toleransları

 

Ölçülen parametreler Doğrulama toleransları
Ev tipi fırının kütlesi (M) Belirlenen değer beyan edilen M değerini bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

Ev tipi fırının bölmesinin hacmi (V) Beyan edilen V değeri belirlenen değeri bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

ECelectric cavity, ECgas cavity Belirlenen değer beyan edilen ECelectric cavity, ECgas cavity değerini bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

WBEP, WL Belirlenen değer beyan edilen WBEP, WL değerini bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

QBEP, PBEP Beyan edilen QBEP, PBEP değeri belirlenen değeri bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

Qmax Belirlenen değer beyan edilen Qmax değerini bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

Emiddle Beyan edilen Emiddle değeri belirlenen değeri bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

GFEhood Beyan edilen GFEhood değeri belirlenen değeri bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

.

 

Po, Ps Belirlenen güç tüketimi değeri Po, Ps beyan edilen değeri bu değerin % 10’undan fazla aşmayacaktır.

1,00 W veya daha az olarak belirlenen güç tüketimi değeri Po, Ps beyan edilen değeri bu değerin % 0,10 W’den fazla aşmayacaktır.

 

Ses güç düzeyi LWA Belirlenen değer beyan edilen değeri aşmayacaktır.

 

 

 

[1] 1 kWh/cycle = 3,6 MJ/ döngü.

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.