EV TİPİ FIRINLAR, OCAKLAR VE ASPİRATÖRLER İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/7) 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ FIRINLAR, OCAKLAR VE ASPİRATÖRLER İLE İLGİLİ

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM-2015/7)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; evde kullanım amacı dışında satılmış olsa dahi, ocakla birleştirilenler dahil ev tipi fırınları, ev tipi ocakları ve ev tipi elektrikli aspiratörleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Elektrik veya gaz harici enerji kaynaklarını kullanan cihazları,

b) Mikrodalga işlevi sunan cihazları,

c) Taşınabilir fırınları,

ç) Küçük fırınları,

d) Isı muhafazalı fırınları,

e) Temel ısıtma işlevi olarak buharla ısıtılan fırınları,

f) Ocaklardaki kapalı gazlı fırınları,

g) Dış ortam yemek pişirme cihazlarını,

ğ) Yalnızca üçüncü aileden gazlar olan propan ve bütan ile kullanılmak amacıyla tasarlanmış cihazları,

h) Izgaraları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Ev Tipi Fırınlar, Ev Tipi Ocaklar ve Ev Tipi Aspiratörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) Aspiratör: Kontrol ettiği bir motor ile çalışan, kirli havayı bir ev tipi ocağın üzerinden toplamak üzere tasarlanan veya buharı havalandırma kanalına çekmek için pişirme bölgesine, set üstü ocaklara ve benzer pişirme ürünlerine monte edilmek amacıyla ters çekiş sistemi bulunan cihazı,

b) Bilgi veya durum göstergesi: Cihaz hakkında saatler dahil süreklilik arz edecek şekilde bilgi veren veya durum belirten işlevini,

c) Bölme: Yiyeceğin hazırlanması sırasında sıcaklığın kontrol edilebildiği iç bölümü,

ç) Çalışma modu: Fırın veya ocağın kullanım anındaki durumunu,

d) Çok sayıda bölmeli fırın: Her biri ayrı ayrı ısıtılan bir veya daha fazla bölmesi olan fırını,

e) Döngü: Standart yükün, belirlenmiş şartlar altında fırının bölmesinde ısıtıldığı süreyi,

f) Elektrikli ocak: Bir veya daha fazla pişirme bölgesini ve/veya kontrol birimi de olan pişirme alanlarını içeren ve elektrikle ısıtılan cihazı veya bir cihazın parçasını,

g) En iyi verimlilik noktası (BEP): Vantilatörün azami sıvı dinamiği verimliliği (FDEhood) ile çalışma noktasını,

ğ) Eşdeğer model: Aynı üretici veya ithalatçı tarafından aynı teknik parametrelere sahip olarak farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş modeli,

h) Fırın: Bir veya daha fazla bölmesi olan, elektrik ve/veya gaz ile çalışan, konvansiyonel veya fanlı modkullanılarak yiyecek hazırlanan cihaz veya bir cihazın parçasını,

ı) Gazlı ocak: Bir veya daha fazla pişirme bölgesini ve/veya kontrol birimi de olan pişirme alanlarını içeren ve asgari 1,16 kW güçteki gaz yakıcılarla ısıtılan cihazı veya bir cihazın parçasını,

i) Hazır bekleme modu: Cihazın ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği modu,

j) Isı kaynağı: Fırın veya ocağın ısıtılması amacıyla kullanılan ana enerji çeşidini,

k) Kapalı gaz yakıcılar: Pürüzsüz ve kesintisiz pişirme yüzeyi oluşturan ağır cam veya seramik muhafaza ile kaplı kapalı veya mühürlü gaz yakıcıları,

l) Kapalı mod: Cihazın ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumdur. Bumod, aynı zamanda sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108AT)’ne uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.

m) Karışık ocak: Bir veya daha fazla elektrikle ısıtılan pişirme bölgesi veya alanı ve bir veya daha fazla gazla ısıtılan pişirme bölgesi olan cihazı,

n) Konvansiyonel mod: Fırının, ısıtılmış havanın fırının bölmesi içerisindeki dolaşımını sağlamak için sadece doğal konveksiyon kullanan işlev modunu,

o) Küçük fırın: Her bölmesi 250 mm veya daha az en ve derinliğe, 120 mm veya daha az yüksekliğe sahip olan fırını,

ö) Mikrodalga ısıtma: Yiyeceği elektromanyetik enerji kullanarak ısıtmayı,

p) Nihai kullanıcı: Bir ürünü alan veya alması beklenen tüketiciyi,

r) Ocak: Bir fırın ve ocaktan oluşan ve gaz veya elektrikle çalışan cihazı,

s) Ortalama aydınlatma (Emiddle): Aspiratörün ışıklandırma sistemi tarafından pişirme yüzeyi üzerinde sağlanan ve lux biriminde ölçülen ortalama aydınlatmasını,

ş) Pişirme alanı: Bir elektrikli ocağın, birden fazla sayıda aynı anda kullanılabilen pişirme kabının görünür bir şekilde işaretlenmemiş manyetik bir bölge tarafından ısıtılan bir bölümünü,

t) Pişirme bölgesi: Bir ocağın, bir seferde sadece tek bir pişirme kabını ısıtan ve görünür şekilde işaretlenmiş olabilen en az 100 mm çapındaki bölümünü,

u) Pişirme sırasında otomatik çalışma modu: Pişirme sırasında vantilatör hava akışının, örneğinin nem, sıcaklık gibi hususlarda, sensör veya sensörler aracılığıyla otomatik olarak kontrol edildiği durumu,

ü) Ev tipi ocak: Bir elektrikli ocağı, gazlı ocağı veya karışımını,

v) Tam otomatik aspiratör: İçindeki hava akışı ve/veya diğer işlevlerin sensör veya sensörler ile otomatik olarak pişirme süresini de içerecek şekilde yirmi dört saat kontrol edildiği aspiratörü,

y) Taşınabilir fırın: Ankastre olarak tasarlanmamış olmak kaydıyla, 18 kilogramdan az hacimdeki fırını,

z) Fanlı mod: Isıtılmış havayı ankastre vantilatör aracılığıyla fırının bölmesi içerisinde dolaştıran modu,

aa) Yeniden devreye girme işlevi: Çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan kronometre gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevi,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin çevreye duyarlı tasarım gerekleri bu Tebliğin Ek-I’inde belirtilmiştir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair hususlar bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilmiştir.

Uygunluk işareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, bu Tebliğ kapsamı ürünler açısından aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı ürünlere yönelik teknik dosyada Ek-II’de yer alan hesaplamaların birer örneği bulunur.

(3) Belirli model için teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya eşdeğer cihazlardan çıkarım yapılarak, ya da her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, söz konusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları, ya da her ikisi birden, yapılan hesaplamaların doğrulanmasına yönelik imalatçı tarafından uygulanan testlerle birlikte teknik dosyada bulunur.

(4) İmalatçı veya ithalatçının eşdeğer modelleri piyasaya arz ettiği durumlarda, imalatçı veya ithalatçı tarafından diğer tüm eşdeğer modellerin listesine de yer verilir.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Ek-I’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-III’te belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı cihazlara ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-IV’te verilmiştir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek-I’de belirtilen enerji verimlilik endekslerine ve güç tüketimine dair yürürlük tarihleri saklı kalmak kaydıyla, ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerinin 1/7/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ek-I

 

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

 

 1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ, HAVA AKIŞI VE AYDINLATMA GEREKLERİ

 

1.1. Ev tipi fırınlar

Ocakların kapsamında olanlar da dahil ev tipi fırınların bölmeleri aşağıda yer alan Tablo 1’deki Enerji Verimlilik Endeksi sınırlarına uygun olacaktır.

 

Tablo 1

Ev tipi fırınların bölmeleri için enerji verimlilği endeksi sınırları (EEIcavity)

  Ev tipi elektrik ve gazlı fırınlar
1 Temmuz 2015 EEIcavity < 146
20 Şubat 2016 EEIcavity < 121
20 Şubat 2019 EEIcavity < 96

 

 

20 Şubat 2019 tarihinden itibaren, ocakla birleştirildikleri durumlar da dahil çok sayıda bölmeli fırınların en azından bir bölmesi Tablo 1’de belirtilen azami Enerji Verimlilik Endeksine uygun olacaktır. Diğer bölmeler için bu zorunluluğun yürürlüğe giriş tarihi 20 Şubat 2016 dır.

 

1.2. Ev tipi ocaklar

 

Ev tipi elektrikli ocaklar Tablo 2’de belirtilen elektrikli ocaklara dair azami Enerji Verimlilik Endeksine (ECelectric hob), ev tipi gazlı ocaklar Tablo 2’de belirtilen gazlı ocaklara dair asgari Enerji Verimlilik Endeksine (EEgas hob) uygun olacaktır.

 

Tablo 2

Ev tipi ocaklar için performans enerji verimliliği sınırları

Elektrikli ocak

(ECelectric hob in Wh/kg)

 Gazlı ocak

(ECgas hob in %)

 

1 Temmuz 2015 ECelectric hob < 210 EEgas hob > 53
20 Şubat 2017 ECelectric hob < 200 EEgas hob > 54
20 Şubat 2019 ECelectric hob < 195 EEgas hob > 55

 

 

1.3. Ev tipi aspiratörler

 

 1.3.1. Ev tipi aspiratörler için Enerji Verimlilik Endeksi (EEIhood) ve Sıvı Dinamiği Verimlilik Endeksi (FDEhood)

 

Ev tipi aspiratörler aşağıda yer alan Tablo 3’te belirtilen azami (EEIhood) ve asgari  (FDEhood) sınırlarına sahip olacaktır.

 

Tablo 3

Ev tipi ocaklar için enerji verimliliği endeksi (EEIhood) ve sıvı dinamiği endeksi (FDEhood)

  EEIhood (FDEhood)
1 Temmuz 2015 EEIhood < 120 FDEhood > 3
20 Şubat 2017 EEIhood < 110 FDEhood > 5
20 Şubat 2019 EEIhood < 100 FDEhood > 8

 

 

1.3.2 Hava akımı

Herhangi bir uygun alanda azami 650 m3/h’den fazla hava akımına sahip ev tipi aspiratörler 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren otomatik olarak bu Tebliğin EK II’sinde belirtilen zaman sınırı çerçevesinde 650 m3/h veya daha aza dönüşecektir.

1.3.3. Ev tipi aspiratörler için düşük güç modları

(1)  20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren:

— Kapalı mod”da güç tüketimi: herhangi bir kapalı modda güç tüketimi 1,00 W’ı geçmeyecektir.

— “Hazır bekleme modunda/modlarında güç tüketimi:

—  Sadece yeniden devreye girme işlevi ve başlatılan yeniden devreye girme işlevi hakkında salt bilgilendirme sağlayan herhangi bir şarttaki güç tüketimi 1,00 W’ı geçmeyecektir.

—  Sadece bilgi veya durum göstergesini veya yeniden devreye girme işlevi ile bilgi veya durum göstergesi kombinasyonunu sağlayan herhangi bir şarttaki güç tüketimi 2,00 W’ı geçmeyecektir.

—  Kapalı mod ve/veya hazırda bekleme modu: ev tipi aspiratörler, ana güç kaynağına bağlandığında kapalı mod ve/veya hazırda bekleme modu ile ilgili uygulanabilir güç tüketimi gereklerini aşmayan kapalı mod ve/veya hazırda bekleme modu ve /veya diğer bir durumu temin edeceklerdir.

(2)  20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren:

— Kapalı mod”da güç tüketimi: herhangi bir kapalı modda güç tüketimi 0,50 W’ı geçmeyecektir.

— “Hazır bekleme modunda/modlarında güç tüketimi:

—  Sadece yeniden devreye girme işlevi ve başlatılan yeniden devreye girme işlevi hakkında salt bilgilendirme sağlayan herhangi bir şarttaki güç tüketimi 0,50 W’ı geçmeyecektir.

—  Sadece bilgi veya durum göstergesini veya yeniden devreye girme işlevi ile bilgi veya durum göstergesi kombinasyonunu sağlayan herhangi bir şarttaki güç tüketimi 1,00 W’ı geçmeyecektir.

—  Güç yönetimi: Ev tipi aspiratörlerin ana işlevi görmediği veya diğer enerji tüketen ürünün/ürünlerin onun işlevlerine bağımlı olmadığı durumlarda cihaz, tasarlanan kullanım açısından uygunsuz olmadığı sürece, cihazın tasarlanmış olan kullanımına uygun olan en kısa sürede aşağıdaki modlara otomatik olarak geçiren bir güç yönetimi işlevine veya benzer bir işleve sahip olacaktır:

—  hazır bekleme modu veya

—  kapalı mod veya

—  ana güç kaynağına bağlandığında kapalı mod ve/veya hazırda bekleme modu ile ilgili uygulanabilir güç tüketimi gereklerini aşmayan diğer bir durum.

—  Güç yönetimi işlevi teslim öncesinde işler hale getirilecktir.

—  Pişirme sürecinde otomatik işlev modunda olan aspiratörler ve tam otomatik aspiratörler için, bir önceki şıkta belirtilen mod ve durumlara otomatik olarak geçmesinden sonraki gecikme, motorun ve ışığın birlikte otomatik veya manüel olarak kapatılmasından bir dakika sonra olacaktır.

1.3.4. Işığın aydınlatması

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren pişirme yüzeyinin aydınlatmasını sağlayan aspiratörler için ışığın pişirme yüzeyini aydınlatma ortalaması (Emiddle)  standart koşullarda ölçüldüğünde 40 lux’ten fazla olacaktır.

 

 1. ÜRÜNE DAİR BİLGİLER HAKKINDA GEREKLER

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen ürün bilgileri ürünün teknik dosyası, talimatlar kitapçığı ve ev tipi fırınların, ocakların ve aspiratörlerin imalatçısının veya ithalatçısının veya yetkili temsilcisinin genel erişime açık internet sitesinde yer alır:

(a) Yukarıdaki gereklere uygunluğun sağlanması amacıyla kullanılan ölçüm ve hesaplamaların kısa başlığı veya referansı,

(b) Pişirme işleminin toplam çevre etkisini azaltmak için kullanıcılar açısından gerekli bilgi,

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren teknik dosyada ve imalatçıların, yetkili temsilcilerinin veya ithalatçıların genel erişime açık internet sitesinin profesyonellere yönelik bölümünde, zarar vermeksizin bakım amaçlı demonte etmeye, özellikle mümkünse motorun sökülmesi ve piller, gerikazanım, ömrünü tamamlaması halinde bertaraf ile ilgili bilgi yer alır.

 

2.1. Ev tipi fırınlar

 

Tablo 4

Ev tipi fırınlara dair bilgi

Sembol Değer Birim
Model tanımlayıcısı
Fırının tipi
Cihazın Kütlesi M X.X kg
Bölme sayısı X
Bölme başına düşen ısıtma kaynağı (elektrik veya gaz)
Bölme başına düşen hacim V X l
Konvansiyonel moddaki bir döngü sırasında elektrikli fırının bir bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (gaz) tüketimi (elektrik nihai enerjisi)

 

ECgas cavity X.X.X kWh/döngü
Fanlı moddaki bir döngü sırasında elektrikli fırının bir bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (gaz) tüketimi (elektrik nihai enerjisi)

 

ECgas cavity X.X.X kWh/döngü
Konvansiyonel moddaki bir döngü sırasında gazlı fırının bir bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (elektrik) tüketimi (elektrik nihai enerjisi) ECgas cavity X.X.X

X.X.X

MJ/döngü kWh/döngü (1)
Fanlı moddaki bir döngü sırasında gazlı fırının bir bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (elektrik) tüketimi (elektrik nihai enerjisi)

 

ECgas cavity X.X.X

X.X.X

MJ/cycle kWh/cycle (1)
Bölme başına düşen Enerji Verimlilik Endeksi EEIcavity X.X

(1) 1 kWh/döngü = 3,6 MJ/döngü.

 

 

2.2. Ev tipi ocaklar

 

2.2.1. Ev tipi elektrikli ocaklar

 

Tablo 5a

Ev tipi elektrikli ocaklara ait bilgiler

Sembol Değer Birim
Model tanımlayıcısı
Ocağın tipi
Pişirme bölgesi ve/veya alanlarının sayısı X
Isıtma teknolojisi (pişirme bölgeleri ve pişirme alanları, ısı yayan pişirme bölgeleri, döküm pişirme gözü ((solid plates) dahil)
Daire şeklindeki pişirme bölgeleri veya alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin işe yarayan yüzeylerinin çapı (en yakın 5 mm’ye yuvarlanacaktır) Ø X.X. cm
Daire şeklinde olmayan  pişirme bölgeleri veya alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin işe yarayan yüzeylerinin en ve boyu (en yakın 5 mm’ye yuvarlanacaktır)  L

W

X.X

X.X

cm
Pişirme bölgesi veya alanı başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi ECelectric cooking X.X Wh/kg
Ocak başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi                   ECelectric hob X.X Wh/kg

 

 

2.2.2. Ev tipi gazlı ocaklar

 

Tablo 5b

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi

  Sembol Değer Birim
Model tanımlayıcısı      
Ocağın tipi      
Gazlı brülör sayısı   X  
Gazlı brülör başına düşen enerji verimliliği EEgas burner X,X  
Gazlı ocak için enerji verimliliği EEgas hob X,X  

 

 

2.2.3. Ev tipi karışık gazlı ve elektrikli ocaklar

 

Tablo 5c

Ev tipi karışık ocaklara dair bilgi

  Sembol Değer Birim
Model tanımlayıcı
Ocağın tipi
Pişirme bölgesi ve/veya alanlarının sayısı X
Isıtma teknolojisi (endüksiyon pişirme bölgeleri ve pişirme alanları, ısı yayan pişirme bölgeleri, döküm pişirme gözü (solid plates) dahil)
Daire şeklindeki pişirme bölgeleri için elektrikli pişirme bölgelerinin ve/veya alanlarının işe yarayan yüzeylerinin çapı (en yakın 5 mm’ye yuvarlanacaktır) Ø X.X cm
Daire şeklinde olmayan  pişirme bölgeleri veya alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin veya alanlarının işe yarayan yüzeylerinin en ve boyu (en yakın 5 mm’ye yuvarlanacaktır)  L

W

X,X

X,X

cm
Pişirme bölgesi veya alanı başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi ECelectric cooking X Wh/kg
Gazlı brülörlerin sayısı X
Gazlı brülör başına düşen enerji verimliliği EEgas burner X,X

 

 

2.3. Ev tipi aspiratörler

 

Tablo 6

Ev tipi aspiratörlere dair bilgi

  Sembol Değer Birim
Model tanımlayıcısı  
Yıllık Enerji Tüketimi AEChood X,X kWh/a
Zaman artırma faktörü f X,X
Sıvı Dinamiği Verimliliği FDEhood X,X
Enerji Verimliliği Endeksi EEIhood X,X
En verimli noktada ölçülen hava akımı QBEP X,X M3/h
En verimli noktada ölçülen hava basıncı PBEP X Pa
Azami hava akımı Qmax X,X M3/h
En verimli noktada ölçülen elektrik gücü WBEP X,X W
Aydınlatma sisteminin nominal değeri WL X,X W
Aydınlatma sisteminin pişirme yüzeyleri üzerindeki ortalama aydınlatması Emiddle X lux
Hazır bekleme modunda ölçülen güç tüketimi Ps X,XX W
Kapalı modda ölçülen güç tüketimi Po X,XX W
Ses gücü seviyesi LWA X dB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-II

Ölçümler ve Hesaplamalar

 

Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluk ve sözkonusu uygunluğun doğrulanması amaçları kapsamında yapılan ölçümler ve hesaplamalarda, ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmi Gazete’de referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar da dahil olak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru, yenilenebilir ve sonuçlarının düşük oranda belirsizlik içerdiği varsayılan prosedürler kullanılacaktır. Ölçüm ve hesaplamalar aşağıdaki teknik tanımlara, şartlara, denklemlere ve parametrelere uygun olacaktır.

 

 1. EV TİPİ FIRINLAR

Ev tipi elektrikli bir fırının bölmesinin enerji tüketimi bir standart döngü bazında, konvansiyonel modda ve fanlı modda, mümkünse ıslatılmış standart yük ısıtılarak hesaplanır. Fırın bölmesinin içindeki sıcaklığın test döngüsü sırasında termostatın ve/veya fırın kontrol ekranının sıcaklık ayarına eriştiğinin doğrulanması gerekir. En iyi performans moduna (konvansiyonel mod veya fanlı mod) denk gelen döngü başına enerji tüketimi aşağıdaki denklemlerde kullanılacaktır.

 

Ev tipi fırının her bölmesi için Energy Verimliliği Endeksi (EEIcavity) aşağıdaki formüllere gore hesaplanır:

 

 

Ev tipi elektrik fırınları için:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev tipi gazlı fırınlar için::

 

 

 

 

 

 

 

EEIcavity; ev tipi fırının her bir bölmesi için Enerji Verimlilik Endeksidir. İlk ondalık haneye yuvarlanır.

SECelectriccavity; bir döngü esnasında ev tipi elektrikli fırının bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Standart Enerji Tüketimidir. kWh ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

SECgas; bir döngü esnasında ev tipi gazlı fırının bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Standart Enerji Tüketimidir. MJ ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

V = Ev tipi fırının bölmesinin litre (L) cinsinden ifade edilen hacmidir. En yakın tam sayıya yuvarlanır.

ECelectric cavity; bir döngü esnasında ev tipi elektrikli fırının bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Enerji Tüketimidir. kWh ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

ECgascavity; bir döngü esnasında ev tipi fırının gazlı bölmesindeki standart yükü ısıtmak için gereken Enerji Tüketimidir. MJ ile ifade edilir ve ikinci ondalık haneye yuvarlanır.

 

 

 

 

 1. EV TİPİ OCAKLAR

 

2.1.  Ev tipi elektrikli ocaklar

 

Ev tipi elektrikli ocağın enerji tüketimi (ECelectric hob), tüm pişirme parçalarının standart test şartlarında olduğu düşünülmek suretiyle, normalleştirilmiş ölçümle ısıtılan suyun kilogramı başına düşen Wh olarak hesaplanır (Wh/kg) ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

 

2.2.  Ev tipi gazlı ocaklar
Ev tipi set üstü ocağın gaz kazanının enerji verimlilik endeksi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

 

 

                                                                

 

EEgas burner; bir gazlı fırının enerji verimliliğidir. % şeklinde ifade edilir ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

Egas burner; belirtilen sıcaklıkta tüketilen gazın enerji miktarıdır. MJ ile ifade edilir ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

Etheoretic ; karşılık gelen belirtilmiş sıcaklık için gereken teorik asgari enerjidir. MJ ile ifade edilir ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

 

Gazlı ocağın enerji verimliliği (EEgas hob), ocağın farklı gazlı brülörlerin enerji verimliliğinin (EEgas burner) ortalaması olarak hesaplanır.

 

2.3. Ev tipi karışık elektrikli/gazlı ocaklar

Ölçümler sırasında ev tipi gazlı ve elektrikli ocaklara iki farklı cihaz muamelesi gösterilir. Karışık ocakların elektrikli pişirme bölgeleri bu Ek’in 2.1. bölümünün hükümlere, gaz ile ısıtılan pişirme bölgeleri ise bu Ek’in 2.2. bölümündeki hükümlere uygun olacaktır..

 

 1. EV TİPİ ASPİRATÖRLER

3.1. Enerji Verimlilik Endeksinin (EEIhood) hesaplanması

 

 

 

 

 

SAEChood; ev tipi aspiratörün Standart Yıllık Enerji tüketimidir. kWh/a cinsinden hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

AEChood = ev tipi aspiratörün Yıllık Enerji tüketimidir. kWh/a cinsinden hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

 

 

Ev tipi aspiratörün Standart Yıllık Enerji Tüketimi (SAEChood) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

 

 

 

 

WBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki elektrik gücüdür. Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

WL; ev tipi aspiratörün pişirme yüzeyi üzerindeki aydınlatma sisteminin nominal elektrik gücüdür. Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

 

Ev tipi aspiratörlerin Yıllık Enerji Tüketimi (AEChood) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

 

 • tam otomatik ev tipi aspiratörler için:

 

 

 

 • diğer tüm ev tipi aspiratörler için:

 

 

 

 

 

tL; dakika cinsinden ifade edilen gün bazındaki ortalama aydınlatmadır (tL = 120)i.

tH; dakika cinsinden ifade edilen gün bazındaki ortalama çalışma süresidir (tH = 60).

Po; ev tipi aspiratörün kapalı moddaki elektrik gücüdür. Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

Ps ; ev tipi aspiratörün hazır bekleme moddaki elektrik gücüdür. Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

f ;  zaman artış faktörüdür. Aşağıdaki şekilde hesaplanır ve ilk ondalık heneye yuvarlanır:

 

 

 

 

3.2. Sıvı Dinamiği Endeksinin (FDEhood) hesaplanması


 

QBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki hava akımıdır. m3/h cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

PBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki statik basınç farkıdır. Pa cinsinden hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

WBEP; ev tipi aspiratörün en iyi verimlilik noktasındaki elektrik gücüdür. Watt cinsinden hesaplanır ve en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

 

3.3. Dışarı çıkan havanın sınırının hesaplanması

 

3.3.1. Herhangi bir uygun alanda azami 650 m3/h’den fazla hava akımına sahip ev tipi aspiratörler otomatik olarak bir zaman sınırı çerçevesinde 650 m3/h veya daha aza dönüşecektir. Bu, 650 m3/h’den fazla hava akımı ile çalışan ev tipi aspiratörün 650 m3/h veya daha az hava akımına otomatik olarak geçmeden önce 100 m3’lük hava hacmini azaltması için tanınan zaman sınırıdır. Aşağıdaki şekilde hesaplanır ve dakika cinsinden gösterilerek ilk tam sayıya yuvarlanır:

 

 

[1]

 

Qmax; ev tipi aspiratörün, varsa yoğun destek modu  da dahil azami hava akımıdır. m3 cinsinden hesaplanır ve ilk ondalık haneye yuvarlanır.

 

Manüel olarak veya düzenek ile cihazın hava akımının  650 m3/h’ye veya daha azına indirilmesi gereğin yerine getirilmesi olarak kabul edilmez.

 

3.3.2. Pişirme sırasında otomatik işlev modundaki ev tipi aspiratörler için:

– Otomatik çalışma modunun işletilmesi ancak kullanıcının başlık veya başka bir bölümden manüel işlemi ile mümkün olacaktır.

 

– Otomatik çalışma modu, otomatik işlevin motoru kapatmasından en geç 10 dakika sonra manüel kontrole dönecektir.

 

3.4. Işık sisteminin aydınlatması (Emiddle)
Işık sisteminin pişirme yüzeyi üzerindeki ortalama aydınlatması (Emiddle) standart şartlarda lux olarak ölçülür ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

3.5. Gürültü

dB ile ifade edilen ses değeri, ev tipi aspiratörün normal kullanım için, yoğun ya da takviye hariç en yüksek ayarda havayla taşınan akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonları (ağırlıklı ortalama değer — LWA) olarak ölçülür ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-III

 

Piyasa Gözetim ve Denetimi Amaçlı Doğrulama Prosedürü

Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimi kapsamında Bakanlık aşağıdakileri uygular:

 1. Her model için tek bir birim kontrol edilir.
 2. Aşağıdaki durumlarda modelin uygulanabilir gereklere uygun olduğu kabul edilir:

(a) Bu Tebliğde istenen ürün bilgileri kapsamında temin edilen değerler imalatçı açısından test raporları da dahil teknik dosyadaki değerlerden daha tercih edilir nitelikte değilse ve

(b) Bu Ek’te yer alan Tablo 7’deki toleransları uygulayan uygun model parametrelerinin testleri tüm bu parametrelere uygunluk gösteriyorsa.

 1. Bu Ek’in 2(a) şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
 2. Bu Ek’in 2(b) şıkkında belirtilen sonuçlar alınamadığı taktirde, Bakanlık test amacıyla aynı modelden üç ilave birimi daha rastgele seçer. Bir alternatif olarak, seçilen üç ilave birim, tedarikçinin teknik dosyasında eşdeğer ürün olarak listelenenler arasında yer alan bir veya daha fazla farklı modelden olabilir.
 3. Uygunluk testleri, bu Ek’te yer alan Tablo 7’deki uygun model parametrelerini karşılıyorsa modelin uygulanabilir gerekleri karşıladığı Kabul edilir.
 4. Bu Ek’in 5 inci şıkkında belirtilen sonuçların elde edilmediği durumlarda, modelin ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğin hükümlerine uygun olmadığı kabul edilir. Bakanlık, modelin uygun olmadığına dair alınan kararı takip eden bir aylık sürede test sonuçlarını ve diğer ilgili bilgiyi Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Komisyonuna iletir.

 

Bakanlık, bu Tebliğ’in EK II’sinde belirtilen ölçüm ve hesaplamaları kullanır.

 

Bu Ek’te belirtilen toleranslar, ölçülen parametrelerin doğrulanması amacıyla ve ölçüm sonuçlarında izin verilen sapmalar dikkate alınmak suretiyle, sadece Bakanlık tarafından kullanılacaktır.  Bu toleranslar, teknik dosyadaki verilerin oluşturulması veya daha iyi bir sınıflama elde etmek ya dad aha iyi bir performans bildirmek  için bu değerlerin yorumlanması amacıyla hiçbir şekilde  imalatçı tarafından kullanılamaz.

 

Tablo 7

Doğrulama toleransları

Ölçülen parametreler Doğrulama toleransları
Ev tipi fırının kütlesi (M) Belirlenen değer, beyan edilen M değerini bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

Ev tipi fırının bölmesinin hacmi (V) Beyan edilen V değeri, belirlenen değeri bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

ECelectric cavity, ECgas cavity Belirlenen değerler, beyan edilen ECelectric cavity, ECgas cavity değerlerini bu değerlerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

ECelectric hob Belirlenen değer, beyan edilen ECelectric hob değerini bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

EEgas hob Beyan edilen EEgas hob değeri, belirlenen değeri bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

WBEP, WL Belirlenen değerler, beyan edilen WBEP, WL değerlerini bu değerlerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

QBEP, PBEP Beyan edilen QBEP, PBEP değerleri, belirlenen değerleri bu değerlerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

Qmax Belirlenen değer beyan edilen Qmax değerini bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

Emiddle Beyan edilen Emiddle değeri belirlenen değeri bu değerin % 5’inden fazla aşmayacaktır.

 

Ses güç düzeyi LWA Belirlenen değer beyan edilen değeri aşmayacaktır.

 

Po, Ps Belirlenen güç tüketimi değeri Po, Ps beyan edilen değeri bu değerin % 10’undan fazla aşmayacaktır.

1,00 W veya daha az olarak belirlenen güç tüketimi değeri Po, Ps beyan edilen değeri bu değerin % 0,10 W’den fazla aşmayacaktır.

 

 

 

 

Ek-IV

Belirlenen Karşılaştırmalı Değerlendirmeler

 

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin enerji performansı hakkında piyasadaki en uygun teknoloji aşağıda belirtilmektedir:

 

Ev tipi fırınlar Elektrik EEIcavity = 70,7
Gaz EEIcavity = 75,4
Ev tipi ocaklar Elektrik ECelectric cooking = 169,3
Gaz EEgas burner = 63,5 %
Ev tipi aspiratörlar Hava akımı FDEhood = 22
Ses 51 dB at 550 m3/h; 57 dB at 750 m3/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]

 

Vmax 100 m3 olarak belirlenen çıkan havanın azami hacmidir.

Qmax; aspiratörün, varsa yoğun/destek modu da dahil, azami hava akımıdır.

t  ; dakika cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan zamandır.

dt ; 100 m3’lük hava hacmine ulaşılana kadar geçen toplam süredir.

tlimit ; 100 m3’lük havanın çıkmasına yönelik zaman sınırıdır. Dakika cinsinden ifade edilir ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.