EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK ÖĞRENCİLERE DAİR YÖNETMELİK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK ÖĞRENCİLERE DAİR YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarihi : 22.05.2013

Resmi Gazete Sayısı : 28654

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek için fakülte veya yüksekokullarda okutulacak öğrencilerin nitelikleri, seçme ve alım esasları, özlük hakları, disiplin esasları, öğrenci izinleri, eğitim-öğretim ve öğrencilere kazandırılacak mesleki eğitimi, başarı durumları, mezuniyet ve atamalarını, öğrenciliğin sona erdirilmesi ve diğer hususlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet üniversitelerinin fakülte veya yüksek okullarında, Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesi ile 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aday: Emniyet Genel Müdürlüğü adına fakülte veya yüksekokullarda okutulacak öğrenci adayını,

b) Akademi: Polis Akademisini,

c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

d) Bölüm: Her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulacak öğrencilerin fakülte veya en az dört yıllık eğitim alanlarını,

e) Daimi evci izni: Anne veya babasının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet ettiği belirlenen öğrencilere eğitim-öğretim yılı boyunca anne veya babasıyla sürekli kalması için verilen izni,

f) Disiplin Kurulu: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulunu,

g) Eğitim izni: Öğrencilerin fakültelerine bağlı olarak görmüş oldukları derslerle ilgili staj, laboratuar, sempozyum, arazi çalışması, kurs, spor ve benzeri etkinliklerden dolayı verilen izni,

ğ) Erasmus öğrencisi: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde üniversitesi tarafından yurt dışına gönderilen öğrenciyi,

h) Erasmus Programı: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer alan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,

ı) Fakülte: Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin öğrenim gördükleri en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarını,

i) Fakülte Öğretim Kurulu: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Fakülte Öğretim Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

k) FYO: Fakülte ve yüksekokulları,

l) FYO öğrencisi: Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulan fakülte veya yüksekokul öğrencilerini,

m) Gece yatısı izni: Evci olmayan öğrencilere anne veya babası yahut 18 yaşından büyük ikinci derecede kan hısımları ile velilerden birinin müracaatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hafta içi veya hafta sonunda, cuma günü mesai bitiminden itibaren pazar günü akşam yoklamasına kadar, gece dışarıda yatması için verilen izni,

n) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

o) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ö) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolayı hafta içinde belirli saat aralığında verilen izni,

p) Hafta sonu evci izni: Anne veya babasının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet ettiği belirlenen öğrencilere ders yılı boyunca, cuma günü mesai bitiminden pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar verilebilen izni,

r) Hastalık izni: Hastalıklarından dolayı kendi günlük ihtiyaçlarını gideremeyeceği doktor raporu ile belirlenen öğrencilere istirahatlarını memleketlerinde geçirebilmeleri için rapor süresince verilen izni,

s) Kolej: Polis Kolejlerini,

ş) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı dilekçelerine istinaden yılda en çok on güne kadar verilen izni,

t) Mesleki eğitim: FYO öğrencilerinin öğrenciliğe kabul edilişinden mezuniyetlerine kadar geçen süre içerisinde aldığı polislik mesleğine hazırlık amaçlı eğitimi,

u) Resmi tatil izni: Cumartesi, pazar ve diğer resmi tatil günlerinde gündüz verilen izni,

ü) Sağlık Şartları Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

v) Sömestr izni: Öğrenciye iki dönem arasında verilen izni,

y) Üniversite: Polis Akademisi kampüsünün bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan devlet üniversitelerini,

z) Yaz tatili izni: Öğrenciye eğitim-öğretim yılı sonunda verilen izni,

aa) Yurt dışı izni: Öğrencilerden eğitim-öğretim süresi içinde ve dışında öğrencilere makul istek ve mazeretlerinden dolayı ülke dışında geçirilmesi için verilen izni,

ab) Yüksekokul: Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin öğrenim gördükleri en az dört yıllık yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: FYO Öğrenciliğine Giriş

Öğrenci Kaynağı

Madde 5 – (1) Bu Yönetmeliğe göre okutulacak öğrencilerin kaynağını; lise ve dengi okulları bitirenlerden devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumaya hak kazanmış veya okumakta olan bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencileri oluşturur.

(2) Hazırlık sınıfı ile dördüncü sınıftan öğrenci alınamaz. Ancak, beş veya daha fazla öğretim süresi olan fakültelerin dördüncü sınıflarından da öğrenci alınabilir.

FYO öğrenci bölümleri ve sayısının belirlenmesi

Madde 6 – (1) Genel Müdürlük daire başkanlıkları ve Akademi tarafından her yıl Haziran ayına kadar öğrenci okutulması istenilen bölümler ve öğrenci sayısı tespit edilerek gerekçeli olarak Eğitim Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Genel Müdürlük daire başkanlıkları ve Akademinin talepleri Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlıklarınca değerlendirilir ve Başkanlığın barınma konusundaki görüşü alındıktan sonra, okutulacak öğrencilerin sayısı ve bölümleri belirlenir. Belirlenen bölümler ve öğrenci sayısı Genel Müdürün onayı ile kesinleşir ve Eğitim Daire Başkanlığınca Polis Akademisi Başkanlığına bildirilir.

(3) Öğrenci alımları o yıl Başkanlıkça belirlenen sınav takvimine göre eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Belirlenen bölümler ve duyurulan başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Belirlenen bölümlerden, Ankara’daki üniversitelerin Ankara dışında bulunan fakülte veya yüksekokullarının bölümlerini veya Ankara dışında bulunan üniversitelerin Ankara’daki fakülte veya yüksekokullarının bölümlerini kazanan öğrenciler ile burslu olsa dahi özel üniversitelerdeki bir öğrenim dalını kazanan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.

Adaylarda aranılan şartlar

Madde 7 – (1) FYO aday öğrencilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) 5 inci maddede sayılan okullardan mezun olmak.

c) Evli veya nikâhsız yaşamakta olmamak.

ç) Eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; birinci sınıfa devam edecekler için 22 yaşından, ikinci sınıfa devam edecekler için 23 yaşından, üçüncü sınıfa devam edecekler için 24 yaşından, dördüncü sınıfa devam edecekler için 25 yaşından gün almamış olmak. (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.)

d) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak.

e) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

f) Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak.

ğ) Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

h) Genel Müdürlükçe belirlenen öğretim dallarında okumaya hak kazanmış olmak ve devam ettiği öğretim dallarında önceki sınıflara ait derslerden başarılı olmak.

ı) Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak.

i) İlgili devlet üniversitesinin hazırlık veya son sınıfında okumamak, ekstern veya ikinci öğretim programlarında olmamak.

j) Devlet üniversitelerinin birinci, ikinci veya üçüncü sınıfında okuyor olmak; beş yıl veya daha fazla öğretim süresi olan fakülte ve bölümlerin ise en fazla dördüncü sınıfında okuyor olmak.

k) Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.

l) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

n) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.

(2) Polis Kolejleri ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden fakülte veya yüksekokullara alınacaklarda boy ve beden kitle indeksi şartı aranmaz.

(3) Fakülte veya yüksekokullar sınavını kazanan adaylardan, kesin kayıtları yapılıncaya kadar adaylarda aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin, adaylığı Başkanlık onayı ile sona erdirilir.

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli

Madde 8 – (1) FYO öğrenciliğine alınacak öğrenci sayısı, bölümleri, başvuru süresi, şekli ve sınav tarihleri ile ilgili duyurular Başkanlıkça her türlü iletişim araçları kullanılarak veya tanıtım broşürü yayımlamak suretiyle yapılır.

(2) Başvurular her yıl Başkanlık tarafından belirlenen yer ve tarihler arasında başvuru merkezine şahsen yapılır.

(3) Eksik belge veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuruda istenen belgeler

Madde 9 – (1) Tespit edilen öğrenim dallarını kazanan veya bu öğrenim dallarında öğrenimlerine devam eden aday öğrenciler Başkanlıkça belirlenen ve duyurulan süre içinde;

a) Sınav başvuru dilekçesi,

b) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

c) 2 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu notları gösteren not dökümü belgesi,

d) Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren öğrenci belgesi,

e) Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren belge,

f) Hazırlık sınıfından sorumlu olmadığını, muaf veya geçmiş olduğunu belirten belge,

g) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

ğ) Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı beyanı,

h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

ile ilanda belirtilen yere bizzat başvururlar.

(2) Başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Başvuruları kabul edilen adaylara “Sınav Giriş Belgesi” verilir.

(3) Adaylardan alınan sınav ücretlerinin miktarı her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Sınav ücretleri, Başkanlığın döner sermayeyle ilgili birim hesabına yatırılır.

Sınav zamanı ve yeri

Madde 10 – (1) Sınavlar, Başkanlıkça belirlenen tarih ve yerlerde yapılır.

Sınav esasları ve sınav şekilleri

Madde 11 – (1) FYO öğrenci adaylarına, sınavlarla ilgili Başkanlıkça çıkarılacak yönerge doğrultusunda, görevlendirilen komisyonlar tarafından, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları yapılır.

(2) Fiziki yeterlilik sınavında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Başvurusu kabul edilen adayların fiziki yeterlilik sınavı, Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu tarafından uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir.

c) Erkek ve bayan adayların sınavları, sınav yönergesinde yer alan farklı kriterlere göre değerlendirilir.

ç) Fiziki yeterlilik sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak zorunludur. Başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar.

d) Fiziki yeterlilik sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından ilanen duyurulur.

(3) Mülakat sınavında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

b) Mülakat Sınav Komisyonu, aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre iki aşamada yapar.

1) İlk aşamada komisyon, adayları Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre değerlendirir. Bu aşamada, kurulda bulunan doktor ile psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu üyenin görüşleri alınır ve bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer. Değerlendirme sonucu bu aşamada olumsuz olan adayların olumsuzluk nedeni değerlendirme karar formunda açıkça belirtilir.

2) İkinci aşamada adaylardan, sözlüye esas olmak üzere Komisyon üyelerince yöneltilen soru/sorular hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir. Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi ve dikkat düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, sözlü ifade becerisi, kendine güven duyma ve fiziki görünüşü olmak üzere beş alan üzerinden yapılır. Komisyon üyeleri adayın tanımlanan beş alandaki özelliklerini 100 tam puan üzerinden değerlendirir ve her bir alana vermiş olduğu puanlar toplanıp beşe bölünerek adaya vermiş olduğu başarı puanı tespit edilir. Tüm Komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanıp beşe bölündükten sonra adayın 100 tam puan üzerinden mülakat sınavı başarı puanı hesaplanarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde komisyon üyeleri yeni bir puanlama yapmadan adaylar için ikinci bir oylama yaparlar. Oylama sonucunda salt çoğunluğa ulaşan aday başarılı sayılır. Bu puanlama, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Mülakat sınavı başarı puanı belirlenen adayların aynı bölüm için mülakat sınavına girenlerden aldıkları puan esas olmak üzere en yüksek puandan başlanarak asil, yedek ve başarısız listesi düzenlenir. Adaylardan 70 puanın altında alanlar başarısız olarak ilan edilir.

(5) Komisyonca belirlenen mülakat sınav sonucu başarı listesi Genel Müdürün onayı ile adaylara ilanen duyurulur.

(6) Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Komisyonu kararlarına karşı sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, kararın ilan edildiği aynı gün içerisinde kararı veren komisyona aday tarafından yapılır. Komisyon itirazı, kendine ulaştığı gün değerlendirerek karara bağlar.

(7) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda hazır olurlar.

(8) Başkanlıkça belirlenen yer ve tarihte Fiziki Yeterlilik veya Mülakat Sınavına katılmayanlar sınav giriş haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(9) Başvuran adayların dosyaları 2 yıl süre ile saklanır. Bu süreler içerisinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeler adaylara geri verilebilir.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

Madde 12 – (1) Komisyonlar, Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Başvuru Kabul Komisyonu; Başkanın belirleyeceği Başkan Yardımcısı başkanlığında, rütbeli personel ve yeterince memurdan oluşur.

b) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu; Başkanın belirleyeceği Başkan Yardımcısı başkanlığında, iki beden eğitimi öğretim elemanı, iki rütbeli personel olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Mülakat Sınav Komisyonu, Başkanın belirleyeceği Başkan Yardımcısı başkanlığında, bir rütbeli personel, bir öğretim elemanı, bir doktor ve bir psikiyatrist veya psikolog ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu personel olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Komisyonuna yardımcı olmak üzere yeterince rütbeli personel ve memur görevlendirilir.

Geçici kayıt ve yedek aday çağırma

Madde 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adayların FYO öğrenciliğine geçici kayıtları Başkanlıkça yapılır.

(2) Başarılı olan adaylar Başkanlıkça belirlenen tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde FYO Şube Müdürlüğüne bizzat başvurmak zorundadırlar. Başvuruda bulunmayan, feragat eden, ayrılan, vefat eden, sağlık veya güvenlik tahkikatı olumsuz olan ve öğrenciliğe giremeyeceği anlaşılan adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağırılır. Çağırılan yedek aday, çağrı tarihinden itibaren en geç üç gün içinde FYO Şube Müdürlüğüne bizzat başvurmak zorundadır. Bu süre içinde başvurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar. Dosyaları Başkanın onayıyla işlemden kaldırılır.

(3) Geçici kaydı yapılan adaylara güvenlik tahkikatı yaptırılır.

(4) Aday öğrencilere ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle, Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporu aldırılır. Söz konusu sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Komisyonunca “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” ibareli komisyon kararları Başkanlığa bildirilir.

(5) FYO öğrenciliğine geçici kaydı yapılan öğrencilerin tüm iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(6) Giriş sınav sonuçlarının ilanından otuz gün sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

(7) Yedek adayların çağrılması Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden duyurulur ve bu duyuru tebliğ niteliği taşır. FYO’ya çağrılan yedek adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Kesin kayıt

Madde 14 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların, 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır.

(2) Güvenlik tahkikatı olumlu olarak sonuçlanan, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Komisyonunca “Öğrenci Olur” kararı verilen ve kayıt belgelerini tamamlayan adayların kesin kayıtları Başkanlıkça yapılır.

(3) Kesin kayıt için öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlık kurulu raporu,

b) Noter tasdikli taahhüt senedi ve kefaletname.

(4) Geçici kayıtlı adaylardan; Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Komisyonunca “Öğrenci Olamaz” kararı verilen, güvenlik tahkikatları olumsuz olan veya üçüncü fıkrada istenilen belgeleri tamamlayamayanların ilişiği Başkanın onayıyla kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim öğretimde uyulacak esaslar

Madde 15 – (1) Başkanlık tarafından yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) FYO öğrencisi, fakülte veya yüksekokulunun vermiş olduğu zorunlu ve zorunlu seçmeli derslere katılır. Üniversitelerindeki eğitim öğretim müfredatındaki dersler kapsamında öğrencinin dersten geçmesini etki edecek, eğitimine katkı sağlayacak her türlü il içi veya il dışı faaliyet ve programlara Başkanlıkça izin verilebilir.

b) Zorunlu ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

c) Eğitim-öğretim faaliyetleri; laboratuar uygulama çalışmaları, staj, inceleme, gezi, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle sınıflarda, laboratuarlarda, teşkilat birimlerinde ve uygun görülen diğer tesislerde yaptırılabilir.

ç) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.

d) Öğrenciler öğrenim dallarını değiştiremezler. Ancak Başkanlığın uygun görmesi halinde bölümleri aynı kalmak şartı ile Ankara’daki devlet üniversiteleri arasında yatay geçiş yapabilirler. Okudukları üniversitede çift ana dal ya da yan dal okuma hakkı elde eden öğrenciler, Başkanlığın uygun görmesi halinde FYO öğrenciliğine kabul edildiği bölüm haricindeki diğer ana dal ve yan dal programlarına ilişkin tüm eğitim öğretim giderleri ile harç ve diğer harcamaları kendince karşılanmak üzere bir başka bölümün öğretimini de okumakta olduğu bölümle birlikte devam ettirebilirler.

e) Öğrenciler hem bu Yönetmelik hükümlerine, hem de üniversitelerindeki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

f) Öğrenciler, fakülte veya yüksekokullarındaki başarı ve disiplin durumlarını gösteren belgeyi her dönem başında, haklarında adli, idari ve disiplin işlemleri yapılması durumunda ise en kısa sürede Başkanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

g) Dört yıllık fakülte veya yüksekokullarda okuyanlar, üniversite öğrenim süresinin bir yıl fazlası süre içerisinde, dört yıldan fazla süreli fakülte veya yüksekokullarda okuyanlar ise, üniversite öğrenim süresinin iki yıl fazlası süre içerisinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Öğrenimini sağlık sebebiyle bu süre içinde tamamlayamayanlar ile okullarının son sınıfında başarısız olanlara bir yıl daha süre tanınır. Ancak sağlık sebebi hariç son sınıfta başarısız olanlara verilen ek bir yıl sürede ilgililere harçlık ödenmez ve öğrenim giderleri karşılanmaz.

ğ) Öğrencilerden hastalananların, tedavisi sağlık kurulu raporu ile uzun süreceği belirlenenlerin Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kayıtları dondurulur. Bu şekilde sene kaybına uğrayan öğrenciler, öğretime devam etmedikleri sürelerde istihkaklardan yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerden tedavilerini Sağlık Şartları Yönetmeliğince belirlenen azami süre içerisinde tamamlayarak geri dönenlere son sağlık durumlarıyla ilgili aldırılacak sağlık kurulu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Komisyonunca değerlendirilir. Komisyonca yapılacak değerlendirme sonucuna göre öğrencinin eğitim-öğretime devam edip edemeyeceği belirlenir.

h) Üniversitelerinin yurt dışındaki üniversiteler ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde, Erasmus Programlarına katılmak isteyen öğrencilerin talebi, mesleki eğitim dersleri, disiplin durumu ve uygulamalı kamp eğitimindeki başarı durumları değerlendirilerek Başkanlıkça uygun görülenlere izin verilebilir. Bu öğrencilerin Erasmus Programından kaynaklanan masrafları eğitim-öğretimini devam ettirdiği üniversite tarafından karşılanır.

(2) Eğitim-öğretim çalışma takvimi, eğitim-öğretim yılı başında hazırlanır ve Başkanlıkça onaylanır.

İntibak eğitimi

Madde 16 – (1) Adaylar, geçici kayıt işleminden sonra Başkanlıkça uygun görülecek program ve süre içerisinde intibak eğitimine tabi tutulurlar. Belirlenen program öğretim elemanları ve ek ders görevlilerince uygulanır.

(2) İntibak eğitimi veya geçici kayıt esnasında adaylar, eğitimin herhangi bir aşamasında FYO Şube Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile FYO öğrenci adaylığından ayrılabilirler. Bu adayların dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(3) Geçici kayıtları yapılan adaylardan devlet memuru olanlar intibak eğitimi süresinde memuriyetlerini sona erdirirler. Bu süre içerisinde memuriyetini sona erdirmeyen adayların ilişikleri Başkanın onayı ile kesilir.

Uygulamalı kamp eğitimi

Madde 17 – (1) FYO öğrencilerine uygulamalı kamp eğitimi, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yaptırılır.

(2) Öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile birlikte en az bir defa uygulamalı kamp eğitimine katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu

Madde 18 – (1) Öğrenciler, fakülte veya yüksekokullarının ders, seminer, laboratuar, staj, sınav ve diğer eğitim faaliyetleri ile Başkanlıkça planlanan her türlü eğitim-öğretim çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

Sınav değerlendirme ve sınıf geçme

Madde 19 – (1) Öğrenciler, fakülte veya yüksekokullarının sınav değerlendirme ve sınıf geçme mevzuatına tabidirler.

(2) Mesleki eğitim dersleri sınav, sınav değerlendirme, sınıf geçme şekil ve şartları, sertifika başarı notu ve etkisi Başkanlıkça hazırlanacak yönergede düzenlenir.

Mesleki eğitim

Madde 20 – (1) Öğrenciler, Fakülte Öğretim Kurulunca belirlenip Başkanlıkça onaylanan mesleki eğitim derslerine tabi tutulurlar.

(2) Mesleki eğitim dersleri ile ilgili tüm işlemler Başkanlıkça hazırlanacak yönerge doğrultusunda düzenlenir.

(3) Mesleki eğitimi başarı ile bitirenlere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.

(4) Başkanlık, belirlenen mesleki eğitim derslerini öğrencilerin fakültelerini bitirmeden önceki yıllarda da yaptırabilir. Öğrencilere sınıfları, ders yükü, fakültelerindeki mezuniyet durumları göz önünde bulundurularak alttan ve üstten ders aldırılabilir.

(5) Üniversitedeki öğrenimlerinin bölümlerini normal eğitim öğretim süresi öncesinde tamamlayan öğrenciler, alamadıkları mesleki eğitim derslerinden yönerge ile düzenlenen şekil ve belirlenen süre içerisinde eğitime ve sınava tabi tutulurlar. Başarılı olmaları halinde öğrencilerin atamaları 26 ncı madde hükümlerine göre yapılır.

(6) Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışına giden öğrenciler alamadıkları mesleki eğitim derslerinden yönerge ile düzenlenen şekil ve belirlenen süre içerisinde eğitim ve sınava tabi tutulurlar.

(7) Mezun olan öğrencilere bir defalığına mesleki eğitim sertifikası ve not döküm belgesi ücretsiz olarak verilir. Daha sonra yapılacak olan belge taleplerinde her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda ücret Başkanlığın döner sermayeyle ilgili birimine yatırılır.

Öğrenci izinleri

Madde 21 – (1) Öğrencilere, resmi tatil izni, sömestr izni, daimi evci izni, hafta sonu evci izni, yaz tatili izni, gece yatısı izni, mazeret izni, hastalık izni, eğitim izni ve yurt dışı izni olmak üzere izin verilir:

a) Resmi tatil izinlerinde, mesleki eğitim derslerinin yapıldığı günler ile öğrencilerin görevli ve cezalı olduğu günler haricinde bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler emredilen saatte FYO yurduna dönerler.

b) Sömestr izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.

c) Daimi evci izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.

ç) Hafta sonu evci izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.

d) Yaz tatili izni, Başkan tarafından verilir.

e) Gece yatısı izni, mesai saatleri dâhilinde FYO’dan sorumlu Şube Müdürü, mesai günlerinin dışında ve tatil günlerinde ise nöbetçi müdür tarafından verilir.

f) Günübirlik izin, FYO Şube Müdürü tarafından verilir.

g) Mazeret izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.

ğ) Hastalık izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir. Her türlü izin süresinde doktor raporu alan öğrenciler Başkan Yardımcısının uygun görmesi halinde rapor sürelerini memleketlerinde geçirebilirler.

h) Eğitim izni, il dışı olması durumunda Başkan, il içinde ise FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.

ı) Yurt dışı izni, Başkan tarafından verilir.

(2) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

(3) Daimi evci, hafta sonu evci veya gece yatısı iznine çıkan öğrenciler izinli oldukları günlerdeki mesleki eğitim dersleri ve sınavları ile üniversitelerinde sorumlu oldukları eğitim öğretim programlarına ve sınavlarına katılmak zorundadırlar.

(4) Daimi evci ya da hafta sonu evci izni verilen öğrencilerin izinleri; öğrencinin talebi, evcilikle ilgili şartların ortadan kalkması, disiplin veya ders durumları ve benzeri nedenler göz önünde bulundurularak Şube Müdürünün teklifi FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısının onayı ile iptal edilebilir.

Denetim

Madde 22 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili tüm faaliyetleri, Başkanlıkça ilgili üniversiteler ile irtibat kurmak suretiyle denetlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kıyafet ve Disiplin

Kıyafet

Madde 23 – (1) Öğrenciler, Başkanlığın öğrenci kıyafetiyle ilgili mevzuatında belirlenen şekilde resmi elbise giyerler. FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından üniversitelerinin durumuna göre öğrencilere sivil kıyafetle fakültelerinin eğitim-öğretimine devam etmelerine izin verilebilir. Bu durumda öğrenciye sivil elbise istihkakı verilmez.

(2) Öğrenciler, üniformalarında Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden farklı olarak bordo renk kordon kullanır.

Disiplin

Madde 24 – (1) Öğrenciler, Başkanlığın disipline ilişkin mevzuatı ve üniversitelerinin disipline ilişkin mevzuatı hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencilere, üniversitelerinin yetkili organlarınca verilen disiplin cezaları için düşülecek disiplin notu ile Başkanlığın disipline ilişkin mevzuatına göre verilecek disiplin cezaları, Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulunca tayin ve tespit edilir.

(3) Geçici kayıt süresince aday öğrencilerin disiplin soruşturmaları, Başkanlığın disipline ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM: FYO Öğrenciliğinden Çıkma, Çıkarılma, Mezuniyet,Atama ve Mecburi Hizmet

FYO öğrenciliğinden çıkma ve çıkarılma

Madde 25 – (1) Disiplin yönünden öğrencilikten çıkarma aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Başkanlığın disipline ilişkin mevzuatına göre disiplin notu 60’tan aşağı düşenler,

b) FYO öğrenciliğinden çıkarma cezası verilenler,

Öğrenci Disiplin Kurulunun kararı, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile FYO öğrenciliğinden ilişikleri kesilir.

(2) Eğitim yönünden öğrencilikten çıkma ve çıkarma aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Öğrenimlerini belirlenen süre içinde tamamlayamayanlar,

b) İzinsiz öğrenim dallarını değiştirenler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memur olma niteliğini kaybedenler,

ç) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar veya öğrenimleri sırasında girişte aranan nitelikleri kaybedenler,

d) Kesin kaydı yapılan öğrencilerden Sağlık Kurulları tarafından verilecek rapora dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Polis Akademisi FYO öğrencisi olarak devamına imkân kalmadığına karar verilenlerin ya da Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfında çalışmasında sakınca görülmeyenlerin,

e) Öğrencilerden eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında tazminat ödemek şartıyla yazılı başvuruları ile FYO öğrenciliğinden ayrılma isteklerini bildirenler,

f) Öğrencilikleri sırasında evlenenler,

Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın onayı ile FYO öğrenciliğinden ilişikleri kesilir.

Mezuniyet ve atama

Madde 26 – (1) Başkanlık ve Fakültelerindeki eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, öğrenim dallarına göre naspedildiği amirliğe veya ilgili hizmet sınıflarına yeterlilik ve yarışma sınavlarına tabi tutulmadan atanır.

(2) Öğrencinin atama işlemleri için FYO öğrenciliğine kabul edildiği bölümden mezun olması yanında mesleki eğitim derslerinden ve uygulamalı kamp eğitiminden başarılı olması zorunludur.

(3) Fakülte ve yüksekokuldaki bölümünden mezun olup da uygulamalı kamp eğitimi veya mesleki eğitimlerden başarısız olan öğrencilerden istekleri halinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında bir hizmet sınıfına atamasının yapılması için Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(4) 25 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre ilişiği kesilenlerden talep edenlerin atanma isteklerini belirtir dilekçesi ile dosyası Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

Madde 27 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü adına fakülte veya yüksekokullarda lisans eğitimi yaptırılanlar her eğitim-öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler.

(2) Mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olan ve fakülte ve yüksekokul öğrenciliğinde kesin veya geçici kaydı bulunan öğrencilerden; istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren suç işleyenler, sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan eğitim-öğretim masraflarını 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödemek zorundadırlar.

Uygulanacak diğer mevzuat

Madde 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde öğrenciler Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabidirler.

Danışman

Madde 29 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında Başkanlıkça öğretim elemanları veya rütbeli personel arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Sosyal faaliyetler

Madde 30 – (1) Öğrencilere, bilgi, görgü ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla Başkanlık veya üniversite tarafından düzenlenen çeşitli kültür ve gezi faaliyetlerine il sınırları içerisinde Başkan Yardımcısı, il sınırları dışında Başkan tarafından izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 31 – (1) 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Bir Cevap Yazın